Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby

Číslo zmluvy: Z/2022/2379/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000363

Doba platnosti: od 06. 10. 2022 do 06. 04. 2024

Celkový objem zákazky: 60 700,00 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:  Asanačná s.r.o.

                                    Záhumenská 49, 900 31 Stupava

Kontaktná osoba: Anna Tomkovičová

Telefónne číslo: 0902 900 800 

E - mail: infoasanacna.sk

 

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní