Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby - 2021

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby

Číslo zmluvy: Z/2021/1979/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000323

Doba platnosti: od 23. 9.2021 do 22. 9. 2022

Celkový objem zákazky: 56 687,50 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:  Asanačná s.r.o., Záhumenská 49, 900 31 Stupava


Kontaktná osoba: Anna Tomkovičová

Telefónne číslo: 0902 900 800 

E - mail: infoasanacna.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní