Chemické pranie a čistenie - 2021

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Chemické pranie a čistenie 

Číslo zmluvy: RD/2021/843/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000310

Doba platnosti: 12. 5. 2021 - 12. 5. 2023

Celkový objem zákazky: 37 040,15 Eur bez DPH

Víťaz VO/poskytovateľ služieb: Rýchločistiareň Bratislava, s. r. o., Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava


Kontaktná osoba: PhDr. Bruno Vráblik

Telefónne číslo: 0917 800 000

E - mail: bruno.vrablik@rychlocistiaren.eu

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní