Catering

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda na poskytnutie služieb

Predmet zmluvy: Catering

Číslo zmluvy: RD/2024/945/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000511

Doba platnosti: od 15.05.2024 do 15.05.2025

Celkový objem zákazky: 249 585,00 EUR bez DPH

Víťaz VO/poskytovateľ služby: Almanach, s.r.o., Hrušovská 8/A, 821 07 Bratislava

Kontaktná osoba: Tomáš Katrenčík

Telefónne číslo: +421 918 785 196

E - mail: druzbacateringgmail.com

Úplné znenie zmluvy 

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 10 000 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní