Catering

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda na poskytnutie služieb

Predmet zmluvy: Catering 2022

Číslo zmluvy: RD/2022/1254/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000348

Doba platnosti: od 08.06.2022 do 08.06.2023

Celkový objem zákazky: 169 960,00 EUR bez DPH

Víťaz VO/poskytovateľ služby: Almanach, s.r.o., Hrušovská 8/A, 821 07 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Fúsková

Telefónne číslo: 0908 702 390

E - mail: druzbacateringgmail.com

 

Úplné znenie zmluvy 

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní