Catering - 2021

Základné informácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

Predmet zmluvy: Catering 2021

Číslo zmluvy: RD/2021/1203/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000316

Doba platnosti: od 23.06.2021 do 22.06.2022

Celkový objem zákazky: 65 592,50 EUR bez DPH

Víťaz VO/poskytovateľ služby: Almanach, s.r.o., Hrušovská 8/A, 821 07 Bratislava


Kontaktná osoba: Mgr. Jana Fúsková

Telefónne číslo: 0908 702 390

E - mail: jana_fuskovacentrum.sk

Úplné znenie zmluvy 

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní