Korešpodenčná adresa

Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava  1

Telefón:

02/ 9010 2068 
02/ 9010 2069 
02/ 9010 2070  
02/ 9010 2071 
02/ 9010 2019

E-mail:cezap@uniba.sk