Preukaz zamestnanca UK

Nový vizuál Preukazu zamestnanca UK

Z príležitosti 100. výročia Univerzity Komenského v Bratislave sme v AR 2019/2020 pripravili a zaviedli nový vizuál čipových preukazov vydávaných pre denných, externých študentov a pre nepedagogických zamestnancov UK.

Univerzita Komenského následne v AR 2020/2021 pristúpila k výmene identifikačných čipových zamestnaneckých preukazov postupne na všetkých svojich súčastiach. Vydávanie preukazu ITIC a vydávanie preukazov zamestnanca v starom režime (t.j. starý vizuál UK aj vizuál ITIC) bolo týmto na UK ukončené.

Od AR 2021/2022 sú všetkým zamestnancom Univerzity Komenského vydávané už iba nové čipové preukazy s jednotným novým vizuálom UK. Tento nový vizuál sa tak stal jediným platným vizuálom pre preukaz zamestnanca UK.

Nové preukazy zamestnanca UK sú vydávané bezplatne, s 5-ročným životným cyklom, spoplatnené je iba vydávanie duplikátu v prípade straty, poškodenia či odcudzenia preukazu.

 

 

Nový režim vydávania zamestnaneckých preukazov

Vzhľadom na zastaranosť pôvodných identifikačných kariet – Preukaz zamestnanca UK, sa počas AR 2020-2021 uskutočnila ich výmena za nový, modernejší a bezpečnejší variant. Našou snahou je zefektívniť a zjednodušiť celý proces vydávania zamestnaneckých preukazov, zvýšiť ochranu osobných údajov a v konečnom dôsledku znížiť celkové náklady. Súčasťou spomínanej zmeny bol aj proces vracania starých zamestnaneckých preukazov UK, ukončenie vydávania čipových kariet s vizuálom ITIC, či zmeny v podobe nového vizuálu a  poplatkov zamestnaneckých preukazov. 

Opatrenia sprevádzajúce zmeny režimu vydávania Preukazov zamestnanca UK: 

1. ukončenie vydávania a používania čipových kariet s vizuálom ITIC

2. časovo ohraničená povinnosť odovzdania preukazu so starým vizuálom UK a možnosť mimoriadneho vyplatenia prijatej zálohy držiteľovi (podľa pokynov jednotlivých súčastí); 

3. automatické pridelenie a prevydanie Preukazu zamestnanca UK po uplynutí 5 rokov bez poplatku (pričom platí: jedna univerzita = jeden preukaz, bez ohľadu na počet a typ úväzkov); 

4. poplatok za vydanie duplikátu nového Preukazu sa platí v prípade jeho straty, odcudzenia alebo poškodenia

5. keďže Preukaz je majetkom UK, pri jeho prevydaní alebo ukončení pracovného pomeru je zamestnanec povinný ho vrátiť vydavateľovi za účelom jeho deaktivácie a likvidácie, v opačnom prípade je strata daná zamestnancovi k náhrade.

Ukončenie vydávania čipových preukazov s vizuálom ITIC

Vydávanie preukazov s vizuálom ITIC (International Teacher Identity Card) na UK bolo ukončené. Už od 1.9.2019 UK nezabezpečuje predaj prolongačných známok na ITIC preukaz a od 1.9.2020 ani vydávanie nových či duplikátov preukazu s vizuálom ITIC. Nový preukaz každého, aj pedagogického zamestnanca, má výhradne unikátny vizuál UK.

Preukaz ITIC len ako preukaz bez čipu, zakúpenie a prolongovanie licencie si pedagogickí zamestnanci môžu zabezpečiť sami prostredníctvom združenia CKM SYTS, ktoré je držiteľom ITIC licencie na Slovensku. Preukaz ITIC je k dispozícii aj ako aplikácia v smartfóne. Ak ste svoj pôvodný zamestnanecký preukaz mali vydaný ako ITIC preukaz a aktívne ste ho aj využívali na komerčné zľavy, môžete si ho ponechať s deaktivovaným čipom a ďalej ho používať ako ekvivalent plastovej karty vydávanej združením CKM SYTS mimo prostredia univerzity.

Odovzdanie preukazov so starým vizuálom

V rámci prechodu na nové preukazy majú zamestnanci povinnosť odovzdať staré preukazy, resp. neplatné preukazy s vizuálom ITIC, na ich deaktiváciu a likvidáciu.

Zamestnanci odovzdávajú staré preukazy podľa presných pokynov súčasti, na ktorej majú pracovný úväzok, nakoľko pri odovzdaní starého preukazu môže byť zamestnancom niektorých súčastí následne vrátená záloha, ktorú za preukaz zaplatili pri prvotnom vydaní starého preukazu. V prípade preukazov s vizuálom ITIC sa vracia iba záloha za preukaz samotný, bez poplatku za prvotnú licenciu ITIC.

Preukazy za zálohu možno vrátiť len do 1.12.2022

O tom, či na Vašej súčasti je možné požiadať aj o vrátenie zálohy za odovzdaný preukaz, sa informujte na svojom personálnom oddelení.

 

Automatické pridelenie a prevydanie Preukazu zamestnanca UK

Preukaz UK je (automaticky) vydávaný pri nástupe do práce každému zamestnancovi. Súčasným zamestnancom je nový Preukaz UK distribuovaný priebežne, podľa objednávok. V prípade, že má zamestnanec viac úväzkov na rôznych súčastiach UK, je mu bezplatne vydaný len jeden kus. 

Preukaz zamestnanca UK má platnosť 5 rokov. Počas jeho celého životného cyklu je majetkom Univerzity Komenského. Držiteľ preukazu je povinný ho chrániť pred stratou, krádežou a poškodením a používať ho iba v súlade s príslušným prevádzkovým poriadkom. Po vypršaní platnosti bude preukaz automaticky bezplatne prevydaný, zabezpečí sa tým bezproblémové používanie na celej UK, napríklad v knižniciach alebo na turniketoch. Neplatný preukaz je nutné vrátiť za účelom deaktivácie a likvidácie. 

Povinnosť vrátenia preukazu sa vzťahuje aj na prípad ukončenia pracovného pomeru na UK, a to aj pred vypršaním platnosti preukazu. Tento úkon si je možné potvrdiť na výstupnom liste. Ak zamestnancovi na UK zostáva aspoň jeden aktívny úväzok, preukaz pri ukončení iného úväzku neodovzdáva.

Strata preukazu, vydanie duplikátu a odovzdanie preukazu pri ukončení pracovného pomeru

Povinnosťou držiteľa preukazu zamestnanca UK je preukaz chrániť pred zneužitím, preto ak dôjde k jeho strate či odcudzeniu, rovnako v prípade poškodenia preukazu a jeho nefunkčnosti, je držiteľ povinný  túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť: 
a) správcovi služby Univerzitné preukazy na saiorec.uniba.sk, aby bolo možné preukaz zablokovať v systémoch univerzity,
b) personálnemu oddeleniu svojej súčasti, prostredníctvom ktorého požiada o vystavenie duplikátu svojho Preukazu zamestnanca UK za poplatok.
V opačnom prípade držiteľovi môže byť prípadná škoda zosobnená. Vystavenie duplikátu je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

Pri ukončení pracovného pomeru s UK je držiteľ povinný preukaz odovzdať na príslušné personálne oddelenie. Pri nedodržaní tejto povinnosti bude držiteľovi účtovaný poplatok.

Za zneužitie Preukazu nenesie Vydavateľ žiadnu zodpovednosť.

 

 

Nový preukaz zamestnanca UK - zhrnutie

Nové preukazy zamestnancov UK sa vydávajú, aby mal každý zamestnanec moderný čipový preukaz pre potreby identifikácie a aby bolo možné používať preukaz v existujúcich aj plánovaných celouniverzitných systémoch - napríklad Akademická knižnica, dvojfaktorové overovanie pri dôležitých informačných systémoch, vstup do zabezpečených priestorov, prechod cez turnikety atď.

Preukaz bude automaticky vydávaný každému zamestnancovi pri začiatku pracovného pomeru. V prípade viacnásobných úväzkov na rôznych súčastiach UK má zamestnanec stále iba jeden preukaz.

Preukaz má platnosť 5 rokov. Po uplynutí platnosti bude preukaz automaticky bezplatne vymenený. Neplatný preukaz je nutné vrátiť za účelom deaktivácie a likvidácie. Povinnosť vrátenia preukazu sa vzťahuje aj na prípad ukončenia pracovného pomeru pred vypršaním platnosti preukazu. Tento úkon je aj súčasťou výstupného listu pri ukončení pracovného pomeru. Ak Vám na UK zostáva aspoň jeden aktívny úväzok, preukaz pri ukončení iného úväzku neodovzdávate.

Žiadosť o preukaz zamestnanca UK

Zamestnanec UK, ktorý ešte nepožiadal o vydanie tohto Preukazu zamestnanca UK, môže tak urobiť prostredníctvom formulára na tejto stránke. V prípade, že potrebujete duplikát, jeho vydanie je spoplatnené, preto kontaktujte svoje personálne oddelenie.

V prípade otázok spojených so zmenou režimu vydávania Preukazov zamestnanca UK alebo ohľadom reklamácií kontaktujte správkyňu služby univerzitné preukazy saiorec.uniba.sk