Ubytovanie študentov so špecifickými potrebami v akademickom roku 2024/2025

Všeobecne o procese ubytovania

Podávať žiadosti o ubytovanie pre akademický rok 2024/2025 možné pomocou ubytovacieho systému. Samotný výber izby bude prebiehať cez iný systém. Informácia o sprístupnení jednotlivých systémov bude včas zverejnená na webovej stránke UK – https://uniba.sk/ubytovanie.

Na uvedenej stránke bude  k dispozícii v priebehu mesiaca máj aktualizované plné znenie smernice o ubytovaní vrátane všetkých príloh. V tom čase tam budú aktualizované aj informácie v sekcii FAQ – často kladené otázky k ubytovaciemu procesu.

Konkrétne termíny ubytovacieho procesu nájdete zverejnené v harmonograme ubytovania.

Ubytovanie študentov so špecifickými potrebami (ŠP)

Žiadateľ so ŠP, oficiálne zaradený v evidencii študentov so ŠP, má ubytovanie pridelené vždy. Pri výbere izby sa sám rozhodne:

  • či si bude riešiť prednostné pridelenie lôžka v spolupráci s Centrom podpory študentov so špecifickými potrebami (CPŠ) na vopred vybranej izbe podľa individuálnych potrieb a kapacitných možností UK, alebo
  • si bude vyberať izbu sám cez elektronický systém počas druhého dňa výberu izieb – 6. 8. 2024.

Prednostný výber izby v spolupráci s CPŠ

Pre žiadateľov so ŠP, ktorí majú záujem o ubytovanie na ubytovacej kapacite vyhradenej pre študentov so ŠP a v spolupráci s CPŠ si budú prednostne vyberať izbu, platí:

  • sú oficiálne evidovaní v zozname študentov so ŠP na vlastnej fakulte k termínu 31. 5. 2024;
  • do 20. 5. 2024 potvrdia Centru podpory záujem riešiť si vyhovujúce ubytovanie v spolupráci s CPŠ;
  • žiadosť o ubytovanie podali v termíne od 11. 7. 2024 do 19. 7. 2024;
  • vybranú izbu bude mať žiadateľ pridelenú v elektronickom systéme k 5. 8. 2024.

Ak žiadateľ so ŠP nie je zaradený v evidencii študentov so ŠP v termíne do 31. 5. 2024, nemôže si riešiť ubytovanie v spolupráci s CPŠ, čím nie je dotknuté jeho právo podať žiadosť štandardným spôsobom cez elektronický systém.

Výber izby bez spolupráce s CPŠ

Žiadateľ so ŠP, ktorý má záujem riešiť si ubytovanie sám, vyberá si izbu v elektronickom systéme v prvý deň výberu izieb (6. 8. 2024) z vyhradenej kapacity fakultnej, medzifakultnej podľa inštrukcií na webe UK (https://uniba.sk/ubytovanie).

Bývanie s osobným asistentom

Žiadatelia, odkázaní na pomoc osobného asistenta, majú nárok na ubytovanie asistenta za týchto podmienok:

  1. Žiadateľ doloží na študijné oddelenie fakulty UK najneskôr do termínu 10. 6. 2024 platný posudok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste jeho trvalého bydliska v súlade s § 15 zákona č. 447/2008 Z. z., podľa ktorého je žiadateľ odkázaný na osobnú asistenciu. Posudok sa predkladá len raz a je platný pre ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK na obdobie celého aktuálneho štúdia a ďalších bez prerušenia nadväzujúcich štúdií na fakultách UK. Žiadateľ so ŠP môže žiadať o ubytovanie len jedného asistenta.
  2. Žiadateľ so ŠP, ktorý má podľa § 22 zákona č. 447/2008 Z. z. priznaný finančný príspevok na osobnú asistenciu v rozsahu bodov 1 až 6 prílohy č. 4 uvedeného zákona, má nárok na ubytovanie s osobným asistentom podľa vlastného výberu. Asistent cenu za ubytovanie neplatí. Takýmto asistentom môže byť aj osoba, ktorá nemá s UK žiadny študentský či zamestnanecký vzťah.
  3. Asistentom iného žiadateľa so ŠP odkázaného na osobnú asistenciu, s výnimkou študenta podľa bodu 2, je spravidla študent fakulty UK, ktorý spĺňa kritériá na pridelenie ubytovania a platí cenu za ubytovanie. Takýto asistent si podáva vlastnú žiadosť o pridelenie ubytovania v ubytovacom systéme.
  4. Na ubytovanie v bezbariérových izbách a bezbariérových apartmánoch majú spravidla prednostné právo študenti fakúlt UK s obmedzenou mobilitou a ich asistenti. V prípade vyššieho počtu žiadateľov s obmedzenou mobilitou bude asistentom pridelené ubytovanie v blízkosti bezbariérových priestorov.

Prijatí uchádzači majú povinnosť uhradiť kauciu do 19. 7. 2024.

Uchádzači prijatí na štúdium podávajú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so ŠP spolu so zaslaním informácie, či sa zapíšu na štúdium.
Žiadosti podané prijatými žiadateľmi so ŠP vyhodnocuje Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK.

Odporúčame sledovať aktualizované informácie o ubytovaní na webe UK https://uniba.sk/ubytovanie.

Kontaktné osoby

S individuálnymi otázkami možno kontaktovať pracovníčky CPŠ:

PaedDr. Elena Mendelová, CSc., elena.mendelova@rec.uniba.sk, 02/90102068

PaedDr. Mária Ježíková, maria.jezikova@uniba.sk, 02/90102019