Kontakt

PaedDr. Elena Mendelová CSc.

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
riaditeľ
02/602 95 166
FMFI UK, I-40