Osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu

Žiadosť o vyhotovenie osvedčenej kópie dodatku k vysokoškolskému diplomu (vo formáte .doc alebo vo formáte .pdf) musí obsahovať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko
 • rodné priezvisko
 • dátum a miesto narodenia
 • fakulta, na ktorej absolvoval a rok ukončenia
 • poštová adresa, na ktorú treba zaslať poštovú poukážku a neskôr žiadanú osvedčenú kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu

Osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu ej spoplatnená sumou 33 €.

Žiadateľ túto sumu uhradí nami zaslanou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom s nasledovnými údajmi:

 • na číslo účtu vo formáte IBAN: SK27 8180 0000 0070 0009 0634,
 • kód banky: 8180,
 • variabilný symbol: 132
 • účel platby: meno a priezvisko/ osvedčená kópia dodatku k diplomu

 V prípade bankových prevodov zo zahraničia treba uviesť nasledovné údaje:

  a) možnosť cez SEPA:

  • číslo účtu vo formáte IBAN: SK27 8180 0000 0070 0009 0634,
  • swiftová adresa banky: SPSRSKBAXXX,
  • adresa banky príjemcu: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
  • účel platby: meno a priezvisko/ osvedčená kópia dodatku k diplomu


  b) možnosť na bežný účet cez SWIFT:

  • číslo účtu vo formáte IBAN: SK27 8180 0000 0070 0009 0634
  • swiftová adresa banky: SUBASKBXXXX
  • banka príjemcu/sprostredkujúca banka: Všeobecná úverová banka, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia,
  • názov príjemcu: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1, Slovakia
  • účel platby: meno a priezvisko/ osvedčená kópia dodatku k diplomu 

  Žiadame stránky, ktoré požadujú vystavenie osvedčenej kópie dodatku k vysokoškolskému diplomu, aby uhradili administratívny poplatok, až keď ich pracovníci Archívu UK vyzvú.