Možnosti bádania a bádateľský poriadok

Bádateľňa Archívu UK je otvorená

          v pondelok, utorok a štvrtok v čase od 9:00 do 14:00.

V tomto čase ju môžete navštíviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

 • Bádanie v archívnych dokumentoch obsahujúcich osobné údaje prebieha v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Ďalšie podrobnosti ustanovuje Bádateľský poriadok Archívu UK vydaný 30. 12. 2002 ako Opatrenie rektora UK č. 16/2002.
 • Vnútorný predpis UK č. 4/2010 smernica rektora zo dňa 15. marca 2010, ktorou sa upravuje postup Archívu UK v Bratislave pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.

OZNAM PRE BÁDATEĽOV ARCHÍVU UK V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

V zmysle usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – sekcie verejnej správy, odboru archívov a registratúr k Postupu špecializovaných verejných archívov a mestských archívov pri umožňovaní prístupu k archívnym dokumentom v nadväznosti na súčasný vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku zo dňa 22. apríla 2021 bude bádateľňa Archívu UK v Bratislave znovu otvorená v čase mimoriadnej situácie v upravenom režime od 26. mája 2021 do odvolania mimoriadnej situácie v Slovenskej republike.

 1. Štúdium bude umožnené v pondelok, utorok a štvrtok v čase od 9:00 do 14:00.
 2. Každý bádateľ je povinný objednať sa vopred telefonicky alebo e-mailom, dohodnúť sa na termíne, ktorý následne schvália zamestnanci archívu. Ak sa objednaný bádateľ nemôže dostaviť na dohodnutú dobu, je povinný o zrušení rezervácie informovať zamestnancov archívu minimálne 24 hodín vopred.
 3. Vstup každého bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s vlastnými ochrannými prostriedkami (respirátor s klasifikáciou najmenej FFP2 bez výdychového ventilu a rukavice) a to po celú dobu štúdia. Zároveň je povinný sa preukázať negatívnym výsledkom testu na Covid-19 nie starším ako 7 dní.
 4. Vstup každého bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s vlastnými ochrannými prostriedkami (rúško a rukavice) a to po celú dobu štúdia.
 5. Každý bádateľ je povinný používať v bádateľni vlastné písacie potreby (pero, ceruza).
 6. Každý bádateľ bude zamestnancami archívu poučený o všetkých ďalších aktuálnych obmedzeniach spojených so štúdiom.
 7. V prípade platenia poplatkov sa odporúča všetkým bádateľom realizovať platbu elektronicky.
 8. Archív UK si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať, alebo budú porušovať niektoré z bezpečnostných nariadení.