Možnosti bádania a bádateľský poriadok

Bádateľňa Archívu UK je otvorená

          v pondelok, utorok a štvrtok v čase od 9:00 do 14:00.

V tomto čase ju môžete navštíviť po online rezervácii (resp. telefonickom dohovore).

  • Bádanie v archívnych dokumentoch obsahujúcich osobné údaje prebieha v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Ďalšie podrobnosti ustanovuje Bádateľský poriadok Archívu UK vydaný 30. 12. 2002 ako Opatrenie rektora UK č. 16/2002.
  • Vnútorný predpis UK č. 4/2010 smernica rektora zo dňa 15. marca 2010, ktorou sa upravuje postup Archívu UK v Bratislave pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.