Prorektor pre medzinárodné vzťahy

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
e-mail: jozef.tanceruniba.sk
Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava 1
NB č.d. 122
Tel.: +421 2 9010 9227 
Mobil: +421 905 775 895

Narodil sa 4. mája 1975 v Bratislave. Vyštudoval odbor germanistika a história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK). V roku 2005 získal titul PhD. a v roku 2013 sa habilitoval na FiF UK v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr. Absolvoval množstvo študijných, výskumných a prednáškových pobytov v zahraničí (najmä v Nemecku a Rakúsku). V roku 2011/2012 bol držiteľom štipendia Lisy Meitnerovej na Viedenskej univerzite. Je členom Komisie Rakúskej a Maďarskej akadémie vied pre literárnu vedu a vedy o kultúre, ako aj členom špičkového vedeckého tímu „Národné literatúry v literárnovednej reflexii“ na FiF UK. Od roku 2012 vedie Katedru germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK. Od februára 2019 je prorektorom UK.