Prorektor pre informačné technológie

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
e-mail: michal.gregus3uniba.sk
Šafárikovo námestie 6
814 99  Bratislava 1
NB č.d. 112
Tel.: +421 2 9010 9084
Mobil: +421 918 573 772 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., sa narodil 16. 10. 1974. V roku 1998 absolvoval štúdium matematickej analýzy na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. V roku 2000 tu absolvoval rigoróznu skúšku. V roku 2009 ukončil doktorandské štúdium v odbore podnikový manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave obhajobou dizertačnej práce na tému manažment malých softvérových tímov. V rokoch medzi 2000 a 2005 pôsobil v súkromnej softvérovej spoločnosti Centaur s.r.o. Od roku 2005 pôsobí na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, vo svojej odbornej a pedagogickej praxi sa venuje databázam, projektovému manažmentu a manažmentu informačných systémov. Je aktívnym členom komunity zaoberajúcej sa Agilným manažmentom. Habilitoval sa v roku 2016 v odbore manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2015 pôsobil v Akademickom senáte Univerzity Komenského v Bratislave, v posledných dvoch rokoch na poste podpredsedu AS UK.