Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
e-mail: zuzana.kovacicovauniba.sk
Šafárikovo námestie 6
814 99  Bratislava 1
NB č. d. 121
Tel.: +421 2 9010 9333
Mobil: +421 905 455 185

 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., sa narodila 23. apríla 1963 v Bratislave. V roku 1986 absolvovala štúdium organickej chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK). Do roku 1996 pracovala na Katedre organickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK ako vedecko-výskumný pracovník. Na Fakulte managementu UK pôsobí od roku 1996. V roku 2010 ukončila doktorandské štúdium v odbore podnikový manažment. Od roku 2003 zastávala funkciu prodekanky fakulty pre legislatívnu oblasť. Od roku 2007 bola zodpovedná aj za oblasť informačných technológií, vzťahov s verejnosťou a akreditácie. Od roku 2005 je kľúčovou používateľkou finančného informačného systému SOFIA v moduloch controlling a BI/BW. Od roku 2010 je členkou tímu národného koordinátora v medzinárodnom vedeckom projekte Globálny monitor podnikania (Global Entrepreneurship Monitor). Od februára 2015 je prorektorkou UK.