Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
e-mail: peter.moczouniba.sk
Šafárikovo námestie 6
814 99  Bratislava 1
NB č. d. 120
Tel.: +421 2 9010 9669

 

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., člen Učenej spoločnosti SAV, sa narodil 12. marca 1956. V roku 1980 vyštudoval geofyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde získal aj vedecké hodnosti CSc. a DrSc. Od roku 1980 pracoval v Geofyzikálnom ústave SAV a od roku 2001 pracuje na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, kde vedie Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie. Bol hosťujúcim profesorom na Univerzite v Kyote a Univerzite Joseph Fourier v Grenobli. Je predsedom SKVH a predsedom Učenej spoločnosti SAV. V celosvetovom meradle prispel k rozvoju numerického modelovania šírenia seizmických vĺn. Tím, ktorý vytvoril, bol ocenený ako špičkový tím SAV a UK a získal Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ocenený Čestnou plaketou SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách, Cenou SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu a dvakrát prémiou Literárneho fondu za vedecký ohlas.