Prorektor pre rozvoj

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.
e-mail: vincent.mucska@uniba.sk
Šafárikovo námestie 6
814 99  Bratislava 1
NB č. d. 114
Tel.: +421 2 9010 9182

 

Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., sa narodil 20. augusta 1964. Je absolventom Filozofickej fakulty UK (odbor: slovenský jazyk a literatúra – dejepis). V roku 2007 sa habilitoval na docenta v odbore všeobecné dejiny. V rokoch 1989 – 1991 pôsobil v Historickom ústave SAV, následne od roku 1991 na Katedre všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK. Od 1. mája 2013 zastáva pozíciu prorektora UK pre rozvoj, ktorej predchádzalo pôsobenie vo funkcii prodekana pre rozvoj fakulty a IT na Filozofickej fakulte UK. Je členom Slovenskej historickej spoločnosti, podpredsedom Vedeckej rady Historického ústavu SAV a i.