Prorektor pre informačné technológie

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
e-mail: daniel.olejaruniba.sk
Šafárikovo námestie 6
814 99  Bratislava 1
NB č. d. 112
Tel.: 421 2 59244 428
Fax: 421 2 52963 836

 

Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., sa narodil 4. januára 1957. Absolvoval odbor matematika, špecializáciu Teoretická kybernetika a matematická informatika na Prírodovedeckej, resp. Matematicko-fyzikálnej fakulte UK (1980), kde získal aj vedeckú hodnosť kandidáta matematicko-fyzikálnych vied (1987), a vedecko-pedagogickú hodnosť docent (1989). Na MFF UK, neskôr FMFI UK pôsobil ako interný ašpirant, odborný asistent, docent a od roku 2003 tu pôsobí vo funkcii profesora. Je garantom študijného programu informatika. Štyri funkčné obdobia bol a v súčasnosti je vedúcim Katedry informatiky FMFI UK. Odborne pracoval v oblasti diskrétnej matematiky a teórie náhodných grafov, začiatkom deväťdesiatych rokov prešiel do oblasti kryptológie a informačnej bezpečnosti. Podieľal sa na návrhu šifrovacieho algoritmu pre MV SR, návrhu klíringového systému NBS, koordinoval prípravu poslaneckého návrhu zákona o elektronickom podpise a podieľal sa na príprave ďalších zákonov, vykonávacích predpisov a štátnych koncepcií (Informatizácia spoločnosti, Národná stratégia informačnej bezpečnosti v SR, Návrhu systému vzdelávania v informačnej bezpečnosti, Zákona o informačnej bezpečnosti, Štandardov pre ISVS a i.) Bol tiež predsedom subkomisie SÚTN pre informačnú bezpečnosť, dlhoročným členom výboru Slovenskej informatickej spoločnosti; 12 rokov pôsobil ako hlavný skúšajúci pre organizáciu ISACA. Bol členom AS MFF, resp. FMFI UK, jedno funkčné obdobie bol členom a druhé podpredsedom AS UK. Od februára 2015 je prorektorom UK.