Kvestorka UK

Ing. Monika Tarabová

Kancelária kvestorky:

Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava 1
kkrec.uniba.sk
Tel.: 421 2 9010 9395

 

Ing. Monika Tarabová, sa narodila 25. decembra 1968 v Bratislave. Je absolventkou Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ing. Monika Tarabová pôsobila okrem iného na pozícii riaditeľky Ekonomického odboru na Úrade pre verejné obstarávanie, kde zabezpečovala koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti rozpočtovania a financovania, pripravovala návrhy rozpočtu a záverečného účtu za rozpočtovú kapitolu úradu, koordinovala oblasť financovania projektov štrukturálnych fondov EÚ a podieľala sa na procese verejného obstarávania realizovanom Úradom pre verejné obstarávanie. Pozíciu kvestorky UK zastáva od 1. januára 2012.