Bývalí členovia SR UK

Vymenovaní na návrh rektora UK

doc. Milan Lasica
riaditeľ, Štúdio L+S
(od 19.12.2002 do 18.12.2004)

doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
predseda, Slovenská obchodná a priemyselná komora
(od 19.12.2002 do 18.12.2004 - 1. funkčné obdobie)

Ing. Ivan Mikloš
minister, Ministerstvo financií SR
(od 19.12.2002 do 10.05.2006)

Mgr. art. Ľubo Roman
predseda, Bratislavský samosprávny kraj
(od 19.12.2002 do 18.12.2006)
predseda SR UK od 13.10.2002 do 18.12.2006

Ing. Pavol Lančarič, PhD.
generálny riaditeľ, Orange Slovensko, a.s.
(od 19.12.2002 do 30.05.2007)

doc. Ing. Marián Jusko, CSc.
guvernér, Národná banka Slovenska
predseda predstavenstva, Slovnaft, a.s., Bratislava
(od 19.12.2002 do 18.12.2008)

Ing. Ivan Šramko
guvernér, Národná banka Slovenska
(od 01.03.2005 do 18.12.2008)

Ing. Róbert Šimončič, CSc.
riaditeľ, Microsoft Slovakia, s.r.o.
generálny riaditeľ, Agentúra SARIO
(od 01.03.2005 do 28.02.2011 - 1. funkčné obdobie)

Ing. Radomír Háčik
podpredseda predstavenstva, Poisťovňa UNIQA, a.s., Bratislava
(od 10.05.2006 do 09.05.2012)

Ing. Vladimír Bajan
predseda, Bratislavský samosprávny kraj
(od 19.01.2007 do 03.03.2010)

PhDr. Peter Maráky
generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum
šéfredaktor časopisu Pamiatky a múzeá, Pamiatkový úrad SR
(od 02.07.2007 do 01.07.2013)

Ing. Iveta Hanulíková
starostka, mestská časť Bratislava - Karlova Ves
(od 20.03.2009 do 19.03.2015)

Ing. arch. Andrej Petrek
starosta, mestská časť Bratislava - Staré Mesto
(od 20.03.2009 do 19.03.2015)

Ing. Róbert Šimončič, CSc.
generálny riaditeľ, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
(od 26.05.2011 do 25.05.2017 - 2. funkčné obobie)
predseda SR UK od 06.05.2013 do 05.05.2017

Ing. Bc. Pavol Frešo
predseda, Bratislavský samosprávny kraj
(od 08.11.2011 do 07.11.2017)

doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
predseda, Slovenská obchodná a priemyselná komora
(od 20.06.2012 do 19.06.2018 - 2. funkčné obdobie)

 

Vymenovaní na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ing. Ján Badžgoň, PhD.
generálny riaditeľ, Castor & Pollux, a.s.
(od 19.12.2002 do 18.12.2004)

Ing. Eugen Jurzyca
riaditeľ, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
(od 19.12.2002 do 18.12.2004)

Ing. Vojtech Puha, CSc.
riaditeľ Odboru financovania neziskovej sféry, Ministerstvo financií SR
(od 19.12.2002 do 17.01.2005)

Ing. Miroslav Knitl
riaditeľ, Sociálna poisťovňa
(od 19.12.2002 do 18.12.2006)

RNDr. Peter Mach
predseda, Štatistický úrad SR
(od 19.12.2002 do 18.12.2006)

Ing. Andrej Ďurkovský
primátor, hlavné mesto SR Bratislava
(od 19.12.2002 do 18.12.2008)

Ing. Eva Bizoňová
generálna riaditeľka, Sekcia financovania a rozpočtu Ministerstva školstva SR
(od 01.03.2005 do 15.01.2008)

Ing. Peter Prónay
konateľ a výkonný riaditeľ, Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.
(od 01.03.2005 do 28.02.2011)

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák
poradca podpredsedu vlády a ministra financií SR, Ministerstvo financií SR
(od 24.05.2005 do 23.05.2011)

MUDr. Darina Sedláková, MPH
riaditeľka, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku
(od 17.01.2007 do 16.01.2013 - 1. funkčné obdobie)
predsedníčka SR UK od 11.09.2007 do 16.01.2013

Ing. Viera Tomanová, PhD.
ministerka, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
poslankyňa NR SR
(od 17.01.2007 do 25.07.2011)

PhDr. Bruno Hromý
riaditeľ odboru, Kancelária NR SR
(od 26.05.2011 do 20.06.2012)

PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.
generálna riaditeľka, Slovenská národná galéria
kurátorka, Slovenská národná galéria
(od 28.05.2009 do 27.05.2015)

prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD.
Universita Pontificia Salesiana, Rím
vedúci katedry VŠZaSP sv. Alžbety
prorektor VŠZaSP sv. Alžbety
(od 28.05.2009 do 27.05.2015)

MUDr. Darina Sedláková, MPH
riaditeľka, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku
(od 28.01.2013 do 15.05.2017 - 2. funkčné obdobie)

RNDr. Pavol Demeš, CSc.
analytik, German Marshall Fund US
(od 26.05.2011 do 24.05.2017 - 1. funkčné obdobie)

Ing. Elena Kohútiková, PhD.
členka predstavenstva a zástupkyňa gen. riaditeľa VÚB, a. s., Bratislava
(od 25.07.2011 do 24.07.2017 - 1. funkčné obdobie)

Mgr. Andrej Kolesík
prezident, Asociácia športových klubov Inter Bratislava
(od 20.06.2012 do 19.06.2018)

 

Vymenovaní na návrh zamestnaneckej časti AS UK

prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.
Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta UK
(od 22.05.2003 do 21.05.2007 - 1. funkčné obdobie)
(od 30.05.2007 do 30.12.2010 - 2. funkčné obdobie)
podpredseda SR UK od 13.10.2003 do 21.05.2007, od 11.09.2007 do 30.12.2010

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
prednosta, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky Lekárskej fakulty UK
(od 30.12.2010 do 29.12.2014 - 1. funkčné obdobie)
podpredseda SR UK od 23.06.2011 do 29.12.2014

 

Vymenovaní na návrh študentskej časti AS UK

Marek Ballon
študent, Farmaceutická fakulta UK
(od 01.03.2005 do 28.02.2007)

Mgr. Andrej Machlica
študent, Prírodovedecká fakulta UK
(od 30.05.2007 do 29.05.2009)

Jaroslav Hrenák
študent, Lekárska fakulta UK
(od 01.09.2009 do 31.08.2011)

Mgr. Tomáš Charvát
študent, Prírodovedecká fakulta UK
(od 23.11.2011 do 22.10.2013)

Mgr. Tomáš Kaščák
študent, Fakulta managementu UK
(od 11.02.2014 do 10.02.2016)

Mgr. Jana Šmelková, PhD.
odborná asistentka, Právnická fakulta UK
(od 11. 02. 2016 do 10. 02. 2018)