43. zasadnutie SR UK (04. 05. 2023)

Deň konania zasadnutia: 4. mája 2023 (štvrtok)

Čas konania zasadnutia: 14:00

Miesto konania zasadnutia: zasadačka Vedeckej rady UK (m. č. SB 118, Šaf. námestie, Bratislava)

Návrh programu:

1. Otvorenie.

2. Schválenie programu.

3. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.

4. Informácie prorektorky UK pre majetok a investície a kvestorky UK.

5. Žiadosti o udelenie súhlasu Správnej rady UK s nájmom nehnuteľného majetku UK.

6. Merateľné ukazovatele pre rektora UK – návrh dohody medzi rektorom UK a Správnou radou UK.

7. Rôzne.

8. Záver.