42. zasadnutie SR UK (23. 03. 2023)

Deň konania zasadnutia:  23. marca 2023 (štvrtok)

Čas konania zasadnutia:  16.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  zasadačka Vedeckej rady UK (m. č. SB 118, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Návrh programu: 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.
 4. Voľba predsedu a podpredsedu Správnej rady UK.
 5. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2023.
 6. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti UK za rok 2022.
 7. Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2022.
 8. Organizačné zmeny – zrušenie centrálne financovaných súčastí UK a zriadenie Rektorátu ako súčasti UK.
 9. Žiadosti o udelenie súhlasu Správnej rady UK s nájmom nehnuteľného majetku UK.
 10. Žiadosť o udelenie súhlasu Správnej rady UK na predaj pozemku o výmere 44 m2 v k. ú. Staré mesto.
 11. Merateľné ukazovatele pre rektora UK – návrh dohody medzi rektorom UK a Správnou radou UK.
 12. Rôzne.
 13. Záver.