51. zasadnutie SR UK (25. 01. 2024)

Deň konania zasadnutia: 25. januára 2024 (štvrtok)

Čas konania zasadnutia: 14:00

Miesto konania zasadnutia: zasadačka Vedeckej rady UK (m. č. SB 118, Šaf. námestie 6, Bratislava)

Návrh programu:

1. Otvorenie.

2. Schválenie programu.

3. Informácie predsedu Správnej rady UK a podpredsedníčky Správnej rady UK.

4. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.

5. Žiadosť o prijatie opravného uznesenia k Uzneseniu č. 139 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 28. 09. 2023, ktorým bol udelený súhlas Správnej rady UK na zriadenie vecného bremena v prospech Byteria, s. r. o..

6. Merateľné ukazovatele pre rektora UK – vyhodnotenie za rok 2023.

7. Žiadosti o udelenie súhlasu Správnej rady UK s nájmom nehnuteľného majetku UK.

8. Rôzne.

9. Záver.