Zloženie Etickej rady UK

Etická rada UK má 13 stálych členov, ktorých vymenúva a odvoláva rektor z členov akademickej obce UK spravidla navrhnutých jednotlivými fakultami UK. Na prerokovanie konkrétneho prípadu môže rektor vymenovať ďalších členov Etickej rady UK ad hoc.

Funkčné obdobie stáleho člena Etickej rady UK je 4 roky. Za člena Etickej rady UK môže byť člen akademickej obce UK vymenovaný opakovane bez obmedzenia.

Predsedníčka Etickej rady UK

doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. - FiF UK (od 23. 3. 2023)

Členovia Etickej rady UK

prof. RNDr. Ján Buček, PhD. – PriF UK (od 1.3.2022)

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. – PraF UK (od 1.3.2022)

Mgr. Radoslav Hanus, PhD. – EBF UK (od 1.3.2022)

prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. – FM UK (od 1.3.2022)

doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. - LF UK (od 23.3.2022)

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. – PdF UK (od 1.3.2022)

prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. – JLF UK (od 1.3.2022)

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. – FaF UK (od 1.3.2022)

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc. – RUK (od 1.3.2022)

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. – FSEV UK (od 1.3.2022)

doc. RNDr. Martin Takáč, PhD. – FMFI UK (od 1.3.2022)

prof. Mgr. Erika Zemková, PhD. – FTVŠ UK (od 1.3.2022)