Voľby kandidáta na rektora UK na funkčné obdobie 1.2.2023 - 31.1.2027

Zoznam kandidátov

Volebná komisia na voľby kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „volebná komisia“) overila na svojom zasadnutí dňa 4. mája 2022 podľa čl. 6 ods. 1 Poriadku volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave splnenie náležitostí podaných návrhov kandidátov do volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave. 

Volebná komisia oznamuje, že do zoznamu kandidátov boli zaradení nasledujúci kandidáti a ich navrhovatelia:

 

Kandidát:

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.

životopis, web

programové tézy

 Navrhovatelia:

FMFI UK:

RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.

RNDr. Richard Ostertág, PhD.

prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

RNDr. Róbert Kysel, PhD.

doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.

doc. RNDr. Edita Máčajová, PhD.

Mgr. Askar Gafurov

Bc. Boris Bobáľ

 

 

Kandidát:

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

životopis

programové tézy

 Navrhovatelia:

JLF UK:

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

prof. MUDr. Marko Zibolen, CSc.

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

 

LF UK:

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD.

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. (zároveň člen Správnej rady UK)

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

MUDr. Rastislav Sysák, PhD.

Marko Horváth

 

Prif UK:

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

RNDr. Mária Chovancová, PhD.

Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD.

Mgr. Dominik Juračka

Mgr. Dávid Pavel Královič

Bc. Andrej Feješ

 

EBF UK:

Mgr. Milan Jurík, PhD.

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Mgr. Marek Neština, PhD.

Ondrej Baranec

Beáta Macejková

Patrícia Sára Šimková

 

FiF UK:

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

prof. PhDr. František Gahér, CSc.

prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.

doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

Mgr. Martin Bača, PhD.

 

PraF UK:

Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

Mgr. Martin Daňko, PhD.

Mgr. Sandra Meňhartová

Mgr. Erik Tóth (zároveň člen Správnej rady UK)

Patrícia Vankúšová

 

FM UK:

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.

doc. Ing. Ján Papula, PhD.

doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.

Bc. Roman Rybjanský

 

FTVŠ UK:

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

 

FSEV UK:

doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.

doc. PhDr. Radomir Masaryk, PhD.

Mgr. Donald Wertlen

 

FMFI UK:

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

 

FaF UK:

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD.,  MPH

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

 

PedF UK:

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

Bc. Matej Gajdoš

 

RKCMBF UK:

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UK

 

Akademický senát UK podľa čl. 24 ods. 2 Štatútu UK a čl. 4 Poriadku volieb kandidáta na rektora UK na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 23. februára 2022 vyhlásil voľby kandidáta na funkciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027.

Zároveň stanovil lehotu na podávanie návrhov kandidátov do volieb kandidáta na rektora UK do termínu 4. 5. 2022, 12.00 hod. a termín volebného zasadnutia Akademického senátu UK na 18. 5. 2022, 9.00 hod.

 

Právo navrhovať kandidáta na funkciu rektora UK majú členovia akademickej obce UK a členovia Správnej rady UK. Návrhové listiny je potrebné adresovať do rúk predsedu volebnej komisie Mgr. Gašpara Fronca na adresu:

Mgr. Gašpar Fronc (predseda Volebnej komisie na voľby kandidáta na funkciu rektora UK)
Univerzita Komenského v Bratislave
Akademický senát UK
Šafárikovo námestie 6, P. O. Box 440
814 99 Bratislava 1

Kandidát na funkciu rektora UK najneskôr v lehote do 4. 5. 2022, 12.00 hod. podá svoj písomný, maximálne trojstranový, pracovný životopis na vyššie uvedenú adresu predsedu Volebnej komisie na voľby kandidáta na funkciu rektora UK. Zároveň môže podať aj stručné, maximálne dvojstranové, programové tézy svojej kandidatúry.

 

 

Uznesenie č. 1/23.02.2022
zo 17. mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 23. februára 2022

Akademický senát UK podľa čl. 24 ods. 2 Štatútu UK a čl. 4 Poriadku volieb kandidáta na rektora UK (príloha Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK)

I.

vyhlasuje voľby kandidáta na rektora UK na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027,

II.

určuje lehotu na podávanie návrhov kandidátov na kandidáta na rektora UK do 04.05.2022, 12.00 hod.,

III.

určuje, že volebné zasadnutie Akademického senátu UK sa uskutoční 18.05.2022 (streda) o 9.00 hod. v aule UK,

 

Uznesenie č. 2/23.02.2022
zo 17. mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 23. februára 2022

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí Mgr. Gašpara Fronca za predsedu Volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK.

 

Uznesenie č. 3/23.02.2022
zo 17. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 23. februára 2022

Akademický senát UK volí

Mgr. Ľubora Tománeka, PhD.,

Mgr. Tamaru Čipkovú, PhD.,

doc. PhDr. Paulínu Mihaľovú, PhD.,

doc. Mgr. Pavla Neográdyho, DrSc.

JUDr. Filipa Vincenta a

Bc. Kristínu Mravcovú

za členov Volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK.  

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
predsedníčka Akademického senátu UK

Zasadnutia volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK

1. zasadnutie (23.02.2022)

zvolané ústne na záver plenárneho zasadnutia AS UK

zápisnica

prezenčná listina

 

2. zasadnutie (09.03.2022)

pozvánka

zápisnica

prezenčná listina

 

3. zasadnutie (04.05.2022)

pozvánka

zápisnica

prezenčná listina