Predseda AS UK

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

(Lekárska fakulta UK) 

Telefón:+421 2 9011 9203
E-mail:daniel.bohmerfmed.uniba.sk

 

Zvolený do funkcie na 21. riadnom zasadnutí AS UK dňa 13. februára 2019.

Pôsobnosť

Pôsobnosť predsedu AS UK upravuje čl. 6 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS UK.

Predseda AS UK najmä

  1. zastupuje AS UK navonok, predovšetkým v styku s inými orgánmi akademickej samosprávy UK a jej fakúlt, vedúcimi zamestnancami UK, orgánmi akademickej samosprávy iných vysokých škôl a ich fakúlt, orgánmi reprezentácie vysokých škôl a ďalšími inštitúciami,
  2. zvoláva a vedie zasadnutia AS UK,
  3. podpisuje uznesenia AS UK a zápisnice z jeho zasadnutí,
  4. zvoláva a vedie zasadnutia Predsedníctva AS UK,
  5. podpisuje uznesenia Predsedníctva AS UK a zápisnice z jeho zasadnutí,
  6. riadi administratívne a organizačno-technické záležitosti AS UK,
  7. z titulu svojej funkcie je členom Kolégia rektora UK,
  8. je prizývaný na zasadnutia Vedenia UK,
  9. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí AS UK alebo Predsedníctvo AS UK.