Predseda AS UK

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
(Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK) 

Telefón:02/602 95 660
E-mail:sevcovicfmph.uniba.sk

 

Zvolený do funkcie na ustanovujúcom zasadnutí AS UK dňa 2. decembra 2015.

Pôsobnosť

Pôsobnosť predsedu AS UK upravuje čl. 6 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS UK.

Predseda AS UK najmä

  1. zastupuje AS UK navonok, predovšetkým v styku s inými orgánmi akademickej samosprávy UK a jej fakúlt, vedúcimi zamestnancami UK, orgánmi akademickej samosprávy iných vysokých škôl a ich fakúlt, orgánmi reprezentácie vysokých škôl a ďalšími inštitúciami,
  2. zvoláva a vedie zasadnutia AS UK,
  3. podpisuje uznesenia AS UK a zápisnice z jeho zasadnutí,
  4. zvoláva a vedie zasadnutia Predsedníctva AS UK,
  5. podpisuje uznesenia Predsedníctva AS UK a zápisnice z jeho zasadnutí,
  6. riadi administratívne a organizačno-technické záležitosti AS UK,
  7. z titulu svojej funkcie je členom Kolégia rektora UK,
  8. je prizývaný na zasadnutia Vedenia UK,
  9. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí AS UK alebo Predsedníctvo AS UK.