Poriadok volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave

Príloha k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „rokovací poriadok“), Poriadok volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „poriadok volieb“), prijatý podľa čl. 24 ods. 11 Vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č. 10/2008 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Štatút UK“) v súlade s § 15 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“).

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

(1) Tento poriadok volieb upravuje osobitosti rokovania na zasadnutí Akademického senátu UK (ďalej len „akademický senát“ alebo „AS UK“), na ktorom sa volí kandidát na funkciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „kandidát na funkciu rektora“), vyhlasovanie volieb kandidáta na funkciu rektora, spôsob navrhovania kandidátov na kandidáta na funkciu rektora, overovanie návrhov kandidátov na kandidáta na funkciu rektora, proces volieb kandidáta na funkciu rektora vrátane postavenia Volebnej komisie na voľby kandidáta na funkciu rektora a oznamovanie výsledkov volieb kandidáta na funkciu rektora.

(2) Ak tento poriadok volieb neobsahuje osobitné ustanovenia, použijú sa na rokovanie na zasadnutí AS UK, na ktorom sa volí kandidát na funkciu rektora, všeobecné ustanovenia rokovacieho poriadku.

(3) Funkčné obdobie rektora je štvorročné. Tá istá osoba môže funkciu rektora vykonávať najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.1 Predseda AS UK môže kandidovať na funkciu rektora po skončení funkcie predsedu AS UK2.

(4) Kandidáta na funkciu rektora volí AS UK priamym tajným hlasovaním.3

(5) Agitácia v prospech kandidátov na kandidáta na funkciu rektora sa nesmie uskutočňovať počas vzdelávacích činností.

 

Čl. 2

Pravidlá pre zvolenie kandidáta na funkciu rektora4

(1) Na právoplatné voľby kandidáta na funkciu rektora je potrebná prítomnosť aspoň dvoch tretín členov akademického senátu, a to v každom kole volieb. Za počet prítomných členov akademického senátu v príslušnom kole volieb sa považuje počet vydaných hlasovacích lístkov.

(2) Ak je navrhnutý na kandidáta na funkciu rektora len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov AS UK. Ak kandidát na kandidáta na rektora (ďalej aj „kandidát“) nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS UK, uskutoční sa vzápätí druhé kolo volieb, v ktorom postačuje na zvolenie súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov akademického senátu. Ak podľa predchádzajúceho postupu nebol zvolený kandidát na rektora, AS UK do 48 hodín vyhlási nové voľby.

(3) Ak je kandidátov na kandidáta na funkciu rektora viac, zvolený je kandidát, ktorý získal trojpätinovú väčšinu hlasov prítomných členov AS UK. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole požadovanú trojpätinovú väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo volieb.

(4) Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola.

(5) V druhom kole volieb bude zvolený kandidát na kandidáta na funkciu rektora, ktorý získa trojpätinovú väčšinu hlasov prítomných členov AS UK. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v druhom kole trojpätinovú väčšinu, na zvolenie kandidáta za kandidáta na funkciu rektora v ďalších kolách postačuje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov akademického senátu, pričom do ďalších kôl postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého kola.

(6) AS UK do 48 hodín vyhlási nové voľby, ak podľa postupu uvedeného v predchádzajúcich odsekoch nebol zvolený kandidát na rektora, teda v poslednom kole volieb boli len dvaja kandidáti na kandidáta na funkciu rektora a ani jeden z nich nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu, alebo ak bolo viac kandidátov ako dvaja a nasledovali po sebe tri kolá s nezmeneným počtom hlasov pre jednotlivých kandidátov a ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu.

 

Čl. 3

Volebná komisia na voľby kandidáta na funkciu rektora

(1) Voľby kandidáta na funkciu rektora riadi Volebná komisia na voľby kandidáta na funkciu rektora (ďalej len „volebná komisia“ alebo „VKnVKnFR“), ktorú volí AS UK zo svojich členov5 verejným hlasovaním.

(2) Predsedu volebnej komisie volí AS UK tajným hlasovaním. Voľby členov volebnej komisie sa uskutočnia až po voľbách predsedu volebnej komisie, ktorý je z titulu svojej funkcie členom volebnej komisie. Volebná komisia si zo svojich členov zvolí verejným hlasovaním podpredsedu volebnej komisie, ktorý zastupuje predsedu volebnej komisie v prípade jeho neprítomnosti na zasadnutiach volebnej komisie alebo v prípade, keď predseda volebnej komisie nemôže vykonávať činnosti vyplývajúce z jeho funkcie.

(3) Volebná komisia má najmenej päť členov.

(4) Funkcia člena volebnej komisie je nezlučiteľná s kandidatúrou vo voľbách kandidáta na funkciu rektora.

(5) Výkon funkcie člena volebnej komisie sa skončí

 1. dňom, kedy člen volebnej komisie prestal byť členom akademického senátu,
 2. dňom podania kandidatúry vo voľbách kandidáta na rektora,
 3. dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie alebo predsedovi akademického senátu,
 4. dňom odvolania z funkcie akademickým senátom,
 5. dňom zvolenia kandidáta na funkciu rektora.

(6) Volebná komisia je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia volebnej komisie je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov.

(7) Predseda volebnej komisie riadi činnosť volebnej komisie, zvoláva jej zasadnutia a predsedá im.

(8) Zo zasadnutí a ďalších úkonov volebnej komisie sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda volebnej komisie a aspoň dvaja ďalší členovia volebnej komisie.

(9) Volebnej komisii sú pri jej činnosti povinní poskytnúť súčinnosť najmä rektor UK, zamestnanci rektorátu UK a jednotlivých súčastí UK, členovia predsedníctva AS UK a tajomník AS UK.

 

Čl. 4

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu rektora

(1) Voľby kandidáta na funkciu rektora vyhlasuje AS UK tak, aby sa konali v lehote najmenej 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia rektora. Ak sa výkon funkcie rektora skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, voľby kandidáta na funkciu rektora vyhlási AS UK bez zbytočného odkladu.6

(2) Ak sa výkon funkcie rektora skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, voľby kandidáta na funkciu rektora sa uskutočnia najneskôr do 60 dní od ukončenia výkonu funkcie rektora.7

(3) Termíny a miesto volieb kandidáta na funkciu rektora, ako aj konkretizáciu ďalších termínov podľa tohto poriadku volieb určuje AS UK v uznesení o vyhlásení volieb kandidáta na funkciu rektora (ďalej aj „vyhlásenie volieb“). Vyhlásenie volieb sa zverejní na webovom sídle UK a na úradnej výveske UK.

 

Čl. 5

Navrhovanie kandidátov na kandidáta na funkciu rektora

(1) Právo navrhovať kandidáta na kandidáta na funkciu rektora majú členovia akademickej obce UK a členovia Správnej rady UK.8

(2) Návrhy kandidátov podľa odseku 1 sa podávajú písomne, najneskôr v lehote (vrátane presnej hodiny) určenej AS UK vo vyhlásení volieb, ktorá by mala spravidla končiť 14 dní pred dňom konania volieb kandidáta na funkciu rektora, a to predsedovi volebnej komisie, prostredníctvom podateľne Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave.

(3) Lehota na podávanie návrhov podľa odseku 1 musí byť minimálne 14 dní odo dňa vyhlásenia volieb. Ak by mal pripadnúť posledný deň tejto lehoty na deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.

(4) Návrh kandidáta na kandidáta na funkciu rektora musí obsahovať:

 1. meno, priezvisko a tituly kandidáta na kandidáta na funkciu rektora,
 2. aktuálne zamestnanie kandidáta na kandidáta na funkciu rektora; v prípade, ak pôsobí na UK, názov fakulty alebo inej súčasti UK,
 3. korešpondenčnú adresu a e-mailovú adresu kandidáta na kandidáta na funkciu rektora,
 4. podpísaný súhlas kandidáta na kandidáta na funkciu rektora s jeho kandidatúrou do tejto funkcie,
 5. meno, priezvisko a tituly navrhovateľa,
 6. korešpondenčnú adresu a e-mailovú adresu navrhovateľa,
 7. označenie fakulty alebo inej súčasti UK, ktorej členom akademickej obce je navrhovateľ, alebo v prípade navrhovateľa zo Správnej rady UK označenie, že navrhovateľ je členom Správnej rady UK,
 8. podpis navrhovateľa,
 9. súhlas navrhovateľa so zverejnením jeho mena, priezviska a ďalších identifikačných údajov obsiahnutých v návrhu kandidáta na kandidáta na funkciu rektora,
 10. súhlas kandidáta na kandidáta na funkciu rektora so zverejnením jeho mena priezviska a ďalších identifikačných údajov obsiahnutých v návrhu kandidáta vrátane obsahu jeho príloh a osobných údajov obsiahnutých v jeho prílohách.

(5) Odporúčaný vzor návrhu kandidáta na kandidáta na funkciu rektora je uvedený v čl. 14; odporúčaný vzor návrhu kandidáta na kandidáta na funkciu rektora upravený pre konkrétne voľby môže schváliť AS UK vo vyhlásení volieb alebo volebná komisia, ktorá je povinná tento vzor bezodkladne zverejniť na webovom sídle UK a na úradnej výveske UK.

(6) Kandidát na kandidáta na funkciu rektora najneskôr v lehote na podávanie návrhov kandidátov na kandidáta na funkciu rektora podá svoj písomný maximálne trojstranový (normostrana má 1800 znakov) pracovný životopis, a to rovnakým spôsobom, ako sa podávajú tieto návrhy.

(7) Návrh, ktorý nie je podaný podľa predchádzajúcich odsekov, sa nepovažuje za právne účinný návrh; ustanovenie čl. 6 ods. 3 týmto nie je dotknuté.

(8) Kandidát na kandidáta na funkciu rektora môže podať stručné, maximálne dvojstranové (normostrana má 1800 znakov) programové tézy svojej kandidatúry, a to rovnakým spôsobom a v rovnakej lehote, ako sa podávajú návrhy kandidátov na kandidáta na funkciu rektora.

 

Čl. 6

Overovanie návrhov

(1) Volebná komisia overí všetky návrhy kandidátov, či spĺňajú všetky náležitosti podľa predchádzajúceho článku.

(2) Ak volebná komisia zistí, že návrh kandidáta spĺňa všetky náležitosti podľa predchádzajúceho článku, zaradí kandidáta do zoznamu kandidátov na kandidáta na funkciu rektora. Späťvzatie návrhu kandidáta navrhovateľom sa nepripúšťa.

(3) Ak volebná komisia zistí, že návrh kandidáta nespĺňa niektorú z náležitosti podľa predchádzajúceho článku, nezaradí kandidáta do zoznamu kandidátov na kandidáta na funkciu rektora na základe tohto návrhu, pretože takýto návrh je právne neúčinný. V prípade ak návrh nespĺňa niektoré z menej podstatných náležitostí, volebná komisia môže vyzvať navrhovateľa (a to aj v prípade chýbajúceho pracovného životopisu kandidáta), aby o tieto náležitosti návrh bezodkladne doplnil. Ak tak navrhovateľ vo volebnou komisiou stanovenej lehote urobí, návrh sa považuje za kompletný a volebná komisia zaradí kandidáta do zoznamu kandidátov na kandidáta na funkciu rektora; ak tak navrhovateľ vo volebnou komisiou stanovenej lehote neurobí, postupuje sa podľa prvej vety tohto odseku. Podstatné náležitosti návrhu, ktoré nie je možné doplniť, sú:

 1. meno a priezvisko kandidáta na kandidáta na funkciu rektora,
 2. meno a priezvisko navrhovateľa,
 3. podpísaný súhlas kandidáta na kandidáta na funkciu rektora s jeho kandidatúrou do tejto funkcie,
 4. podpis navrhovateľa.

(4) Volebná komisia zverejní zoznam kandidátov na kandidáta na funkciu rektora spolu so zoznamom navrhovateľov jednotlivých kandidátov, životopismi jednotlivých kandidátov a ak ich kandidáti predložili, aj s ich programovými tézami na webovom sídle UK a na úradnej výveske UK, a to najneskôr desať dní pred dňom konania volieb kandidáta na funkciu rektora.

(5) Zoznam kandidátov na kandidáta na funkciu rektora sa vyhotoví v abecednom poradí podľa priezviska kandidátov (začínajúc písmenom A).

(6) O úkonoch podľa tohto článku spíše volebná komisia zápisnicu.

 

Čl. 7

Organizácia volieb kandidáta na funkciu rektora

(1) Predseda volebnej komisie spolu s tajomníkom akademického senátu zabezpečí rozmnoženie hlasovacích lístkov.

(2) Hlasovacie lístky musia obsahovať označenie, že ide o voľby kandidáta na funkciu rektora, predtlačené mená, priezviská a tituly kandidátov na kandidáta na funkciu rektora (v abecednom poradí priezvisk kandidátov, začínajúc písmenom A) a ich poradové čísla, dátum volieb a označenie, o ktoré kolo volieb ide.

(3) Hlasovacie lístky podpíšu (na rube) aspoň dvaja členovia volebnej komisie a opatria ich odtlačkom pečiatky Univerzity Komenského v Bratislave.

(4) Technické vybavenie miestnosti, v ktorej sa bude vykonávať hlasovanie, sčítanie hlasov a spisovanie zápisnice zabezpečí, v spolupráci s predsedom AS UK a tajomníkom AS UK, predseda volebnej komisie. Na tento účel sú mu rektor UK a ďalší zamestnanci Rektorátu UK povinní poskytnúť súčinnosť.

(5) Pozvánky na zasadnutie AS UK, na ktorom sa bude voliť kandidát na rektora, sa jednotlivým kandidátom posielajú najneskôr desať dní pred dňom konania tohto zasadnutia, a to buď v listinnej podobe alebo elektronicky na adresy, ktoré sú uvedené v návrhoch na ich kandidatúru. Členom AS UK sa pozvánky na zasadnutie AS UK, na ktorom sa bude voliť kandidát na rektora, posielajú elektronicky najneskôr desať dní pred dňom konania tohto zasadnutia.

 

Čl. 8

Volebné zasadnutie AS UK

(1) Zasadnutie AS UK, na ktorom sa bude konať voľba kandidáta na rektora, zvolá predseda AS UK na deň a hodinu uvedenú vo vyhlásení volieb kandidáta na funkciu rektora. Zasadnutie vedie predseda AS UK; na prípadné zastupovanie predsedu AS UK na tomto zasadnutí sa vzťahujú všeobecné ustanovenia o zastupovaní predsedu AS UK uvedené v rokovacom poriadku.

(2) Zasadnutie akademického senátu, na ktorom sa koná voľba kandidáta na funkciu rektora, je verejné.

(3) Po otvorení zasadnutia akademického senátu a schválení programu zasadnutia akademického senátu predseda AS UK odovzdá slovo predsedovi volebnej komisie, aby podal správu o výsledkoch overenia návrhov kandidátov.

(4) Následne predseda volebnej komisie odovzdá slovo predsedovi AS UK, ktorý za prítomnosti predsedu volebnej komisie a kandidátov verejne uskutoční žrebovanie poradia, v ktorom vystúpia jednotliví kandidáti.

(5) Kandidát na kandidáta na funkciu rektora vystúpi vo vyžrebovanom poradí spolu s jeho promótorom s prejavom, ktorý ak akademický senát nerozhodne inak uznesením, trvá najviac dvadsať minút (spoločne prejav promótora a kandidáta) a následne odpovedá na otázky členov akademického senátu a prítomných členov akademickej obce UK. Diskusiu vedie predseda AS UK. Akademický senát môže uznesením rozhodnúť o dĺžke diskusie k vystúpeniam kandidáta na kandidáta na funkciu rektora; v takom prípade otázky členov akademického senátu majú prednosť pred otázkami prítomných členov akademickej obce.

(6) Počas vystúpení a diskusií jednotlivých kandidátov sú ostatní kandidáti a ich promótori v osobitnej miestnosti pod dohľadom osôb poverených predsedom volebnej komisie. Kandidáti sa v tomto čase nemôžu technickými prostriedkami ani iným spôsobom informovať o vystúpeniach svojich protikandidátov.

(7) Promótorom kandidáta môže byť ktorákoľvek osoba, ktorú si kandidát vybral s výnimkou predsedu akademického senátu a členov volebnej komisie.

(8) Po ukončení vystúpení a diskusií sa členovia AS UK odoberú do osobitnej volebnej miestnosti, v ktorej sa vykoná najskôr prvé kolo volieb kandidáta na rektora a v prípade potreby aj ďalšie kolá volieb kandidáta na rektora. To nevylučuje možnosť, aby predseda AS UK medzi vystúpeniami a samotným volebným aktom prerušil zasadnutie AS UK a vyhlásil prestávku.

(9) Kandidát môže svoj súhlas s kandidatúrou na kandidáta na funkciu rektora písomne vziať späť, pokiaľ akademický senát nepristúpi k prvému kolu volieb kandidáta na funkciu rektora. Jeho meno a priezvisko sa na hlasovacom lístku neuvedie alebo pred konaním volieb sa vodorovne prečiarkne.

(10) Po spočítaní hlasov v každom kole volieb a spísaní zápisnice z tohto kola volieb (v prípade posledného kola volieb aj zápisnice z celých volieb) sa členovia volebnej komisie vrátia do miestnosti, v ktorej prebieha zasadnutie AS UK a predseda volebnej komisie vyhlási výsledky volieb, respektíve jednotlivých kôl volieb.

(11) Po celkovom vyhlásení výsledkov volieb, predseda AS UK odovzdá slovo zvolenému kandidátovi na funkciu rektora, ak bol zvolený, na záverečnú reč. Následne, ak nie sú na programe zasadnutia AS UK ďalšie body, zasadnutie ukončí.

 

Čl. 9

Volebný akt

(1) Jednotlivé kolá volieb kandidáta na funkciu rektora sa vykonávajú v osobitnej volebnej miestnosti. V osobitnej volebnej miestnosti pred každým kolom volieb vyhlási predseda volebnej komisie dané kolo volieb kandidáta na funkciu rektora za začaté a vyzve osoby, ktoré nie sú členmi akademického senátu (ani tajomník AS UK, ani iné osoby, o ktorých volebná komisia rozhodla, že môžu byť prítomné pri volebnom akte), ak sú prítomné v osobitnej volebnej miestnosti, aby do vyhlásenia výsledkov volieb opustili osobitnú volebnú miestnosť a jej okolie. Dotknuté osoby musia túto výzvu poslúchnuť.

(2) Predseda volebnej komisie objasní spôsob úpravy hlasovacieho lístka, platnosť a neplatnosť hlasovacieho lístka. Volič zakrúžkovaním poradového čísla alebo celého mena jedného kandidáta dá hlas tomuto kandidátovi. Iná úprava hlasovacieho lístka spôsobuje jeho neplatnosť.

(3) Volebná komisia odovzdá hlasovací lístok členovi akademického senátu, ktorý potvrdí jeho prevzatie podpisom do prezenčnej listiny daného kola volieb.

(4) Každý člen AS UK má právo upraviť hlasovací lístok tak, aby nik nevidel, ako tento hlasovací lístok upravil. Na tento účel musí byť v osobitnej volebnej miestnosti zriadené príslušné miesto.

(5) Upravený hlasovací lístok vloží člen akademického senátu, pod dozorom volebnej komisie, ale tak, aby bolo zachované jeho právo na tajné hlasovanie, do volebnej schránky.

(6) Na požiadanie člena akademického senátu mu volebná komisia verejne vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok nový a vykoná o tom záznam. Pôvodný hlasovací lístok člen akademického senátu znehodnotí verejne, pred členmi volebnej komisie.

(7) Ako prví volia členovia volebnej komisie.

 

Čl. 10

Zisťovanie výsledkov volieb kandidáta na funkciu rektora

(1) Po skončení každého kola volieb kandidáta na funkciu rektora členovia volebnej komisie zrátajú v osobitnej volebnej miestnosti odovzdané hlasovacie lístky a zistia celkový počet platných hlasovacích lístkov, počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre každého kandidáta, a celkový počet neplatných hlasovacích lístkov. Platný hlasovací lístok obsahuje označenie iba jedného kandidáta na kandidáta na funkciu rektora, ktorému je odovzdaný hlas zaznamenaný na tomto volebnom lístku, a to v súlade s poučením predsedu volebnej komisie. Tam, kde tento poriadok volieb hovorí o príslušnej väčšine odovzdaných hlasov, musí byť príslušná väčšina hlasov dosiahnutá platnými odovzdanými hlasmi.

(2) Pri zisťovaní výsledkov volieb môžu byť v osobitnej volebnej miestnosti prítomní len členovia volebnej komisie, tajomník AS UK, predseda AS UK, podpredsedovia AS UK, ak nekandidujú na kandidáta na funkciu rektora a ďalšie osoby, o ktorých rozhodla volebná komisia, že môžu byť prítomné pri zisťovaní výsledkov volieb, ak nekandidujú na kandidáta na funkciu rektora.

(3) Členovia volebnej komisie, tajomník AS UK, predseda AS UK, podpredsedovia AS UK a ďalšie osoby, o ktorých rozhodla volebná komisia, že môžu byť prítomné pri zisťovaní výsledkov volieb, ak boli v osobitnej volebnej miestnosti počas zisťovania výsledkov volieb, nesmú poskytovať informácie o priebehu a výsledku jednotlivých kôl volieb kandidáta na funkciu rektora pred ich oficiálnym vyhlásením.

 

Čl. 11

Zápisnica o výsledku volieb kandidáta na funkciu rektora
a zápisnice z jednotlivých kôl volieb kandidáta na funkciu rektora

(1) priebehu a výsledkoch volieb kandidáta na funkciu rektora vyhotoví volebná komisia „Zápisnicu o výsledku volieb kandidáta na rektora“ (ďalej len „zápisnica“), ktorú podpíšu všetci jej prítomní členovia.

(2) V zápisnici sa najmä uvedie:

 1. mená, priezviská a tituly členov volebnej komisie,
 2. deň a miesto volieb kandidáta na funkciu rektora,
 3. mená, priezviská a tituly kandidátov, ak je viac kôl volieb, mená, priezviská a tituly postupujúcich kandidátov do ďalších kôl volieb,
 4. počet návrhov na jednotlivých kandidátov a kto tieto návrhy podal,
 5. výsledky overenia jednotlivých návrhov na kandidátov vrátane výroku a odôvodnenia nezaradenia návrhu kandidáta do zoznamu kandidátov na kandidáta na funkciu rektora,
 6. počet všetkých členov AS UK,
 7. počet členov AS UK prítomných na zasadnutí AS UK s programom volieb kandidáta na funkciu rektora,
 8. počet vydaných hlasovacích lístkov,
 9. počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
 10. počet platných hlasovacích lístkov,
 11. počet neplatných hlasovacích lístkov,
 12. počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
 13. meno a priezvisko kandidáta zvoleného za kandidáta na funkciu rektora alebo konštatácia o nezvolení kandidáta na funkciu rektora,
 14. výrok, či voľba prebehla v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave,
 15. iné skutočnosti, ak tak rozhodne volebná komisia.

(3) „Zápisnica z jednotlivých kôl volieb kandidáta na funkciu rektora“ sa vyhotovuje po každom kole volieb o výsledkoch tohto kola volieb a má postavenie samostatnej zápisnice, obsahuje náležitosti uvedené v odseku 2 okrem písmen d) a e) a ak nejde o posledné kolo volieb, aj okrem písmena m). Podpisujú ju prítomní členovia volebnej komisie.

(4) Ak niektorý z členov volebnej komisie zápisnicu odmietol podpísať, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice členom alebo niekoľkými členmi volebnej komisie nemá vplyv na jej platnosť. Tento odsek sa vzťahuje aj na zápisnicu podľa odseku 3.

 

Čl. 12

Nakladanie s výsledkami volieb kandidáta
na funkciu rektora

(1) Predseda AS UK a predseda volebnej komisie bezodkladne, najneskôr do pätnástich dní odo dňa volieb, v ktorých bol zvolený kandidát na funkciu rektora, podajú zápisnicu o priebehu a výsledkoch volieb kandidáta na funkciu rektora spolu so životopisom a kontaktnými údajmi kandidáta na funkciu rektora Ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR do podateľne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

(2) Predseda AS UK spolu s predsedom volebnej komisie zabezpečia archiváciu hlasovacích lístkov aspoň na obdobie šiestich mesiacov.

 

Čl. 13

Záverečné ustanovenie

V prípade riešenia situácie, ktorá nie je upravená týmto poriadkom volieb alebo je ním upravená vzhľadom na danú situáciu nedostatočne, určí postup volebná komisia, ktorá si môže k danej situácii vyžiadať stanovisko predsedníctva AS UK.

 

Čl. 14

Odporúčaný vzor návrhu kandidáta na kandidáta
na funkciu rektora

Odporúčaný vzor návrhu kandidáta na kandidáta na funkciu rektora je:

 

Návrh kandidáta na kandidáta na funkciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave


Navrhovateľ:
*....................................................................................................................................................................................................................................................................................

(meno, priezvisko, tituly, pracovisko – fakulta alebo iná súčasť UK, prípadne aj katedra alebo ústav;
ak je navrhovateľ člen Správnej rady UK, aj označenie, že ide o člena Správnej rady UK)

Adresa: ..................................................................................................................................

(korenšpondenčná)

e-mail: …………………….......

Za kandidáta na kandidáta na funkciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie od ........... do ................. navrhujem:

Meno, priezvisko, tituly: ...........................................................................................................

Korenšpondenčná adresa: ...........................................................................................................

e-mail: …………………….......

Pracovisko: ..................................................................................................................................

(v prípade ak pôsobí na UK, názov fakulty alebo inej súčasti UK,
ak nepôsobí na UK, názov zamestnávateľa a adresa)

Súhlasím so zverejnením môjho mena, priezviska a ďalších identifikačných údajov obsiahnutých v tomto návrhu, ako navrhovateľa kandidáta na kandidáta na funkciu rektora UK na funkčné obdobie od............... do .......................

V ................, dňa ..............

.....................................................

podpis navrhovateľa

Stručný pracovný životopis (maximálne trojstranový – normostrana má 1800 znakov) kandidáta na kandidáta na funkciu rektora UK je prílohou tohto návrhu/nie je prílohou tohto návrhu. (Ak stručný pracovný životopis kandidáta na kandidáta na rektora nebude podaný, návrh nebude akceptovaný!)

Programové tézy kandidáta na kandidáta na funkciu rektora UK (maximálne dvojstranové – normostrana má 1800 znakov) sú prílohou tohto návrhu/nie sú prílohou tohto návrhu ________________________________________________________________________________

Vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou

Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím s mojou kandidatúrou na funkciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie od ............. do ...................

Zároveň súhlasím so zverejnením môjho pracovného životopisu a programových téz.

V ................., dňa ..............

.....................................................

podpis navrhovaného

_______________________________________________________________________________________

Tento návrh je potrebné doručiť predsedovi Volebnej komisie pre voľbu kandidáta na funkciu rektora UK prostredníctvom podateľne Rektorátu UK, Šafárikovo nám. 6., Bratislava, miestnosť č. 1 v Starej budove UK od ................ najneskôr do ......................

* - navrhovateľ musí byť členom akademickej obce UK v Bratislave alebo členom Správnej rady UK.

 

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

predseda Akademického senátu UK


Poznámky pod čiarou:

1  Čl. 24 ods. 12 Štatútu UK.

2  § 10 ods. 3 zákona o vysokých školách.

3  Čl. 24 ods. 1 Štatútu UK.

4  Čl. 24 ods. 5 až 10 Štatútu UK.

5  Čl. 24 ods. 3 Štatútu UK.

6  Čl. 24 ods. 2 Štatútu UK.

7  Čl. 24 ods. 13 Štatútu UK.

8  Čl. 24 ods. 4 Štatútu UK.