Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK

Zloženie

Predseda komisie:

Mgr. Róbert Zsembera

PdF UK

Podpredseda komisie:

Mgr. Filip Vincent (pozastavené členstvo od 19.5.2018)

PraF UK

Členovia komisie:
Monika ČičováFaF UK
Mgr. Tomáš MalecFSEV UK
Mgr. Kristína Ormandyová (nečlen AS UK) PriF UK
Bc. Erik Ploth (nečlen AS UK, pozastavené členstvo od 30.6.2018)PraF UK
Mgr. Vojtěch Przybyla (nečlen AS UK) PriF UK
Tomáš RokosLF UK
RNDr. Eva Viglašová
PriF UK
Mgr. Daniel Zigo (pozastavené členstvo od 15.6.2018)PraF UK

Pracovná skupina pre VI Družba UK:

Mgr. Vojtěch Przybyla (spravodajca), Tomáš Rokos, Mgr. Filip Vincent, Mgr. Daniel Zigo

Pracovná skupina pre VM Ľ. Štúra - Mlyny UK:

Monika Čičová, Mgr. Kristína Ormandyová (spravodajkyňa), RNDr. Eva Viglašová

Rozhodnutie predsedu komisie

Pôsobnosť

Náplň činnosti Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK upravuje čl. 11 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK.

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK najmä

 1. zaujíma stanovisko k úpravám cien za ubytovanie pre zamestnancov a študentov vo vysokoškolských internátoch UK,
 2. zaujíma stanovisko k návrhu vnútorného predpisu UK o pravidlách rozdeľovania ubytovacej kapacity UK a posudzuje kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK,
 3. plní úlohy podľa vnútorného predpisu UK o pravidlách rozdeľovania ubytovacej kapacity UK a kritériách prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK,
 4. kontroluje efektívne a hospodárne využívanie ubytovacej kapacity UK,
 5. pri priebežnej kontrole všetkých stránok ubytovania vo vysokoškolských internátoch UK, ktoré sú v postavení samostatne hospodáriacich súčastí UK, najmä
 1. prerokúva návrh internátneho (ubytovacieho) poriadku,
 2. prerokúva návrh zmlúv o ubytovaní platných na príslušný akademický rok,
 3. prerokúva návrh výročnej správy o hospodárení a výročnej správy o činnosti,
 4. prerokúva návrhy vnútorných predpisov, ktoré sa dotýkajú ubytovacieho procesu,
 5. prerokúva návrhy rozvojových plánov a strategických zámerov,
 6. vykonáva kontrolnú činnosť spojenú s hospodárením, správou majetku a nakladaním s majetkom,
 7. v rozsahu určenom internátnym (ubytovacím) poriadkom sa spolupodieľa na kontrole dodržiavania internátneho (ubytovacieho) poriadku,
 8. v rozsahu určenom internátnym (ubytovacím) poriadkom sa spolupodieľa na procese udeľovania sankcií za porušenia internátneho (ubytovacieho) poriadku zo strany ubytovaných,
 9. má právo klásť otázky a žiadať písomné vysvetlenia od riaditeľa a vedúcich zamestnancov,
 10. zaoberá sa pripomienkami a podnetmi ubytovaných,
 11. podáva iniciatívne návrhy na zlepšenie kvality života (komfortu) ubytovaných,
 12. podporuje kultúrne, športové a iné záujmové činnosti ubytovaných.

Zasadnutia 2018

Hlasovanie per-rollam (23.06.-25.06.2018)

prezenčná listina

zápisnica

25. zasadnutie (13.06.2018)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (26.05.-28.05.2018)

prezenčná listina

zápisnica

24. zasadnutie (23.05.2018)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

23. zasadnutie (16.05.2018)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

22. zasadnutie (25.04.2018)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

21. zasadnutie (28.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

20. zasadnutie (07.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

Zasadnutia 2017

11. zasadnutie (19.01.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

12. zasadnutie (22.02.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (27.02.-01.03.2017)

prezenčná listina

zápisnica

13. zasadnutie (13.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (28.03.-30.03.2017)

prezenčná listina

zápisnica

14. zasadnutie (19.04.2017)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (26.04.-28.04.2017)

prezenčná listina

zápisnica

15. zasadnutie (10.05.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

16. zasadnutie (17.05.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

príloha zápisnice

17. zasadnutie (14.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

18. zasadnutie (11.10.2017)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

19. zasadnutie (29.11.2017)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (03.12.-05.12.2017)

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2016

1. zasadnutie (26.01.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

zápisnica

2. zasadnutie (22.02.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

zápisnica

3. zasadnutie (16.03.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

zápisnica

4. zasadnutie (23.03.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

zápisnica

5. zasadnutie (13.04.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

zápisnica

6. zasadnutie (04.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

zápisnica

7. zasadnutie (17.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

zápisnica

8. zasadnutie (21.09.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

9. zasadnutie (12.10.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

10. zasadnutie (23.11.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2015

v roku 2015 sa zasadnutie komisie nekonalo

Zápisnice zo zasadnutí komisie - volebné obdobie 01.11.2011 - 31.10.2015

Zápisnice zo zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK - rok 2015 (.zip)