Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK

Zloženie

Predseda komisie:
Bc. Pavol HužičkaPraF UK
Podpredseda komisie:


Členovia komisie:
Peter Adamčík (nečlen AS UK)PraF UK
Michal Bohuš (nečlen AS UK)FMFI UK
Romana BohušováFM UK
Mgr. Ján JasičPdF UK
Mgr. Patrick MydlaFMFI UK
Viktória PapcunováJLF UK
Bc. Daniel FarkašFSEV UK
Mgr. Alexandra ŠurinováFSEV UK
Tereza PatkováFaF UK
Marek Majling (nečlen AS UK)PraF UK

Pôsobnosť

Náplň činnosti Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK upravuje čl. 11 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK.

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK najmä

 1. zaujíma stanovisko k úpravám cien za ubytovanie pre zamestnancov a študentov vo vysokoškolských internátoch UK,
 2. zaujíma stanovisko k návrhu vnútorného predpisu UK o pravidlách rozdeľovania ubytovacej kapacity UK a posudzuje kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK,
 3. plní úlohy podľa vnútorného predpisu UK o pravidlách rozdeľovania ubytovacej kapacity UK a kritériách prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK,
 4. kontroluje efektívne a hospodárne využívanie ubytovacej kapacity UK,
 5. pri priebežnej kontrole všetkých stránok ubytovania vo vysokoškolských internátoch UK, ktoré sú v postavení samostatne hospodáriacich súčastí UK, najmä
 1. prerokúva návrh internátneho (ubytovacieho) poriadku,
 2. prerokúva návrh zmlúv o ubytovaní platných na príslušný akademický rok,
 3. prerokúva návrh výročnej správy o hospodárení a výročnej správy o činnosti,
 4. prerokúva návrhy vnútorných predpisov, ktoré sa dotýkajú ubytovacieho procesu,
 5. prerokúva návrhy rozvojových plánov a strategických zámerov,
 6. vykonáva kontrolnú činnosť spojenú s hospodárením, správou majetku a nakladaním s majetkom,
 7. v rozsahu určenom internátnym (ubytovacím) poriadkom sa spolupodieľa na kontrole dodržiavania internátneho (ubytovacieho) poriadku,
 8. v rozsahu určenom internátnym (ubytovacím) poriadkom sa spolupodieľa na procese udeľovania sankcií za porušenia internátneho (ubytovacieho) poriadku zo strany ubytovaných,
 9. má právo klásť otázky a žiadať písomné vysvetlenia od riaditeľa a vedúcich zamestnancov,
 10. zaoberá sa pripomienkami a podnetmi ubytovaných,
 11. podáva iniciatívne návrhy na zlepšenie kvality života (komfortu) ubytovaných,
 12. podporuje kultúrne, športové a iné záujmové činnosti ubytovaných.

Zasadnutia 2024 - volebné obdobie 01.11.2023 - 31.10.2027

1. zasadnutie (9. 1. 2024)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2023 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

21. zasadnutie (2. 3. 2023)

pozvánka

zápisnica

dodatok - tajné hlasovanie

prezenčná listina

22. zasadnutie (12. 4. 2023)

pozvánka

zápisnica

prezenčná listina

23. zasadnutie (19. 5. 2023)

pozvánka

zápisnica

prezenčná listina

24. (mimoriadne) zasadnutie (19. 6. 2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

 

 

Zasadnutia 2022 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

16. zasadnutie (24.02.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

17. zasadnutie (13.04.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

18. zasadnutie (25.05.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

19. zasadnutie (14.06.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (12.07.2022 - 13.07.2022)

20. zasadnutie (14.12.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

 

Zasadnutia 2021 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

Hlasovanie per-rollam (25.01.2021 - 27.01.2021)

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (04.02.2021 - 05.02.2021)

prezenčná listina

zápisnica

7. zasadnutie (01.03.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

8. (mimoriadne) zasadnutie (24.03.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (30.03.2021 - 31.03.2021)

prezenčná listina

zápisnica

9. zasadnutie (26.04.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

10. (mimoriadne) zasadnutie (17.05.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

11. zasadnutie (10.06.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

12. (mimoriadne) zasadnutie (08.07.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (08.07.2021 - 09.07.2021)

prezenčná listina

zápisnica

13. zasadnutie (06.10.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

14. (mimoriadne) zasadnutie (29.10.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

15. zasadnutie (29.11.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

 

Zasadnutia 2020 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

2. zasadnutie (26.02.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (09.03. - 10.03.2020)

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (19.03. - 20.03.2020)

prezenčná listina

zápisnica

3. zasadnutie (22.05.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica 

4. zasadnutie (15.06.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (18.07. - 19.07.2020)

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (05.08. - 09.08.2020)

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (11.08. - 13.08.2020)

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (17.08. - 23.08.2020)

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (26.08.2020)

prezenčná listina

zápisnica

mimoriadne zasadnutie (17.09.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

5. zasadnutie (13.10.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

6. zasadnutie (04.12.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2019 - volebné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2023

1. zasadnutie (11.12.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

 

 

Zasadnutia 2019 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

28. zasadnutie (30.01.2019)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

29. zasadnutie (20.03.2019)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

Hlasovanie per-rollam (20.03.-21.03.2019)

prezenčná listina

zápisnica

30. zasadnutie (07.05.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (13.05.-15.05.2019)

prezenčná listina

zápisnica

31. zasadnutie (12.06.2019)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (24.06.-25.06.2019)

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (05.08.-10.08.2019)

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2018 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

20. zasadnutie (07.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

21. zasadnutie (28.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

22. zasadnutie (25.04.2018)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

23. zasadnutie (16.05.2018)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

24. zasadnutie (23.05.2018)

pozvánka

prezenčná listina

záznam

Hlasovanie per-rollam (26.05.-28.05.2018)

prezenčná listina

zápisnica

25. zasadnutie (13.06.2018)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (23.06.-25.06.2018)

prezenčná listina

zápisnica

26. zasadnutie (03.10.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (05.10.-08.10.2018)

prezenčná listina

zápisnica

27. zasadnutie (12.12.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2017 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

11. zasadnutie (19.01.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

12. zasadnutie (22.02.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (27.02.-01.03.2017)

prezenčná listina

zápisnica

13. zasadnutie (13.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (28.03.-30.03.2017)

prezenčná listina

zápisnica

14. zasadnutie (19.04.2017)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (26.04.-28.04.2017)

prezenčná listina

zápisnica

15. zasadnutie (10.05.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

16. zasadnutie (17.05.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

príloha zápisnice

17. zasadnutie (14.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

18. zasadnutie (11.10.2017)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

19. zasadnutie (29.11.2017)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

zápisnica

Hlasovanie per-rollam (03.12.-05.12.2017)

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2016 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

1. zasadnutie (26.01.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

zápisnica

2. zasadnutie (22.02.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

zápisnica

3. zasadnutie (16.03.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

zápisnica

4. zasadnutie (23.03.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

zápisnica

5. zasadnutie (13.04.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

zápisnica

6. zasadnutie (04.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

zápisnica

7. zasadnutie (17.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

zápisnica

8. zasadnutie (21.09.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

9. zasadnutie (12.10.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

10. zasadnutie (23.11.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2015 - volebné obdobie 01.11.2015 - 31.10.2019

v roku 2015 sa zasadnutie komisie nekonalo

Zápisnice zo zasadnutí komisie - volebné obdobie 01.11.2011 - 31.10.2015

Zápisnice zo zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK - rok 2015 (.zip)