Dočasná komisia AS UK pre posúdenie legislatívnych návrhov v oblasti vysokého školstva

Zloženie

Predseda komisie:

prof. PhDr. František Gahér, CSc.

FiF UK

Podpredseda komisie:

funkcia je neobsadená

 

Členovia komisie:
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (nečlen AS UK)PraF UK
RNDr. Róbert Kysel, PhD. FMFI UK
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. (nečlen AS UK)FiF UK
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. (nečlen AS UK)
FMFI UK
Mgr. Jana Šmelková, PhD. (nečlen AS UK)PraF UK
prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (nečlen AS UK)PraF UK
Mgr. Filip VincentPraF UK

Pôsobnosť

Náplň činnosti Dočasnej komisie AS UK pre posúdenie legislatívnych návrhov v oblasti vysokého školstva upravuje uznesenie č. 54/2018 z 15. riadneho zasadnutia AS UK dňa 9. mája 2018 .

Akademický senát UK poveril Dočasnú komisiu AS UK pre posúdenie legislatívnych návrhov v oblasti vysokého školstva nasledovnými úlohami:

  1. priebežne sledovať legislatívne návrhy, zámery legislatívnych návrhov a koncepčné dokumenty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti vysokého školstva,
  2. vyhodnocovať dopad materiálov uvedených pod písmenom a) na činnosť, vnútorné usporiadanie, akademickú samosprávu a riadenie Univerzity Komenského v Bratislave,
  3. pripravovať pre Akademický senát UK návrhy stanovísk k materiálom uvedených pod písmenom a).

Zasadnutia 2019

Zasadnutia 2018

1. zasadnutie (22.05.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica