Doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl

Uznesenie č. 160/2017
z 12. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 25. októbra 2017

Akademický senát UK podľa čl. 4 ods. 3 až 5 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl a čl. 30 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK

I.

vyhlasuje doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2016 - 2018 na uprázdnené mandáty delegátov UK vo volebných obvodoch FiF UK a JLF UK,

II.

určuje obdobie na vykonanie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl od 26. októbra 2017 do 5. decembra 2017.

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
predseda Akademického senátu UK

Zápisnice z doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl (2017)

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine  (21.11.2017)

Filozofická fakulta UK  (22.11.2017)