Doplňovacie voľby do Študentskej rady vysokých škôl

Vyhlásenie doplňovacích volieb do ŠRVŠ (EBF UK + RKCMBF UK)

Uznesenie č. 151/2018
z 20. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 19. decembra 2018

Akademický senát UK podľa čl. 4 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl a čl. 30 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK

I.

vyhlasuje doplňovacie voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2018 - 2021 na uprázdnený mandát delegáta UK v spoločnom volebnom obvode EBF UK a RKCMBF UK,

II.

určuje obdobie na vykonanie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl od 18. februára 2019 do 17. mája 2019.

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
predseda Akademického senátu UK

Zápisnice z doplňovacích volieb do ŠRVŠ

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK  (??.??.2019)

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK  (??.??.2019)