Doplňovacie voľby do Akademického senátu UK

Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti Akademického senátu UK

Uznesenie č. 125/2017
z 11. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. júna 2017

Akademický senát UK podľa čl. 13 ods. 1 a 2 Zásad volieb do Akademického senátu UK

I.

vyhlasuje doplňovacie voľby do Akademického senátu UK na uprázdnené miesta členov študentskej časti Akademického senátu UK vo volebných obvodoch FM UK, FiF UK, FSEV UK a FTVŠ UK,

II.

určuje obdobie na vykonanie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK od 25. septembra 2017 do 17. októbra 2017 a od 26. októbra 2017 do 5. decembra 2017.

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
predseda Akademického senátu UK

Vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK

Uznesenie č. 1/2017 p. r.
z hlasovania Predsedníctva Akademického senátu UK spôsobom per-rollam

Predsedníctvo Akademického senátu UK podľa čl. 13 ods. 1 a 2 Zásad volieb do Akademického senátu UK

I.

vyhlasuje doplňovacie voľby do Akademického senátu UK na uprázdnené miesta členov Akademického senátu UK vo volebných obvodoch FSEV UK, PdF UK, PraF UK a RKCMBF UK,

II.

určuje obdobie na vykonanie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK od 25. septembra 2017 do 17. októbra 2017 a od 26. októbra 2017 do 5. decembra 2017.

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
predseda Akademického senátu UK

Zápisnice z doplňovacích volieb do Akademického senátu UK (jeseň 2017)

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK  (12.10.2017)

Fakulta managementu UK  (13.10.2017)

Právnická fakulta UK  (26.10.2017)

Pedagogická fakulta UK  (06.11.2017)

Fakulta telesnej výchovy a športu UK  (08.11.2017)

Filozofická fakulta UK  (22.11.2017)

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK  (??.??.2017)