8. Zahraničné štúdium a zahraniční študenti

VP č. 7/2012

Smernica rektora UK Pravidlá tvorby, rozdelenia a použitia finančných prostriedkov určených na podporu zahraničných mobilít doktorandov.

Predpis je platný od 26. 06. 2012 a účinný od 02. 07. 2012.

VP č. 3/2016

Smernica rektora UK o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+.

<output>Smernica rektora UK o pôsobnosti Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+. </output>

Predpis je platný a účinný od 01. 04. 2016.

VP č. 11/2016

Smernica rektora UK, ktorou sa zrušuje VP č. 23/2008 Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú podmienky uzatvárania zmlúv v súvislosti so štúdiom zahraničných študentov na UK v znení dodatku č. 1.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa zrušuje vnútorný predpis č. 23/2008 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravujú podmienky uzatvárania zmlúv v súvislosti so štúdiom zahraničných študentov na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1.</output>

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 23/2008.

Predpis je platný a účinný od 10. 06. 2016.

Opatrenie rektora č. 8/2002

Rokovací poriadok koordinačnej porady na prerokovanie ponuky zahraničných pobytov študentov a pracovníkov UK.

Predpis je platný a účinný od 13. 06. 2002.

Zobrazuje sa 4 súborov, od 1 do 4 z 4.