3. Vnútorná správa UK

VP č. 16/2016

Smernica rektora UK o vytváraní spoločných vedeckovýskumných pracovísk na UK.

<output>Smernica rektora UK o vytváraní spoločných vedeckovýskumných pracovísk na Univerzite Komenského v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 22. 07. 2016 a účinný od 01. 08. 2016.

VP č. 1/2013

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje proces prípravy vnútorných predpisov UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2013.

VP č. 18/2010

Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK

Predpis je platný a účinný od 15. 12. 2010.

VP č. 11/2009

Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Strážny a kľúčový poriadok hlavnej budovy UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 08. 2009.

VP č. 2/2009

Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú postupy pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku UK.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú postupy pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku UK,</output>

Predpis je platný a účinný od 19. 01. 2009.

VP č. 5/2008

Smernica rektora UK o prideľovaní a používaní služobných motorových vozidiel.

Predpis je platný a účinný od 08. 02. 2008.

Príkaz rektora UK č. 1/2017

Vymenovanie členov Škodovej komisie Rektorátu UK a centrálne financovaných súčastí UK.

Predpis je platný a účinný od 11. 01. 2017.

Príkaz rektora UK č. 7/2016

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  na UK.

Predpis je platný a účinný od 08. 11. 2016.

Príkaz rektora UK č. 3/2015

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na UK

<output>a vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Univerzite Komenského v Bratislave</output>

Predpis je platný a účinný od 24. 11. 2015.

Príkaz rektora UK č. 2/2015

ktorým sa stanovuje postup pri príprave zmlúv smerujúcich k založeniu združení s členstvom UK.

<output>ktorým sa stanovuje postup pri príprave zmlúv smerujúcich k založeniu združení s členstvom UK</output>

Predpis je platný a účinný od 28. 07. 2015.

Prílohy:

Zobrazuje sa 10 súborov, od 1 do 10 z 12. 1 2 Posledná strana