3. Vnútorná správa UK

VP č. 28/2017

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 25/2017 Smernici rektora UK o povinnej evidencii a povinnom zverejňovaní zmlúv.

Predpis je platný od 21. 12. 2017 a účinný od 01. 01. 2018.

VP č. 25/2017

Smernica rektora UK o povinnej evidencii a povinnom zverejňovaní zmlúv.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 7/2012.

Predpis je platný od 14. 12. 2017 a účinný od 01. 01. 2018.

VP č. 19/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje používanie akademických insígnií.

Predpis je platný a účinný od 02. 10. 2017.

Prílohy:

VP č. 16/2016

Smernica rektora UK o vytváraní spoločných vedeckovýskumných pracovísk na UK.

<output>Smernica rektora UK o vytváraní spoločných vedeckovýskumných pracovísk na Univerzite Komenského v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 22. 07. 2016 a účinný od 01. 08. 2016.

VP č. 1/2013

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje proces prípravy vnútorných predpisov UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2013.

VP č. 18/2010

Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK

Predpis je platný a účinný od 15. 12. 2010.

VP č. 11/2009

Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Strážny a kľúčový poriadok hlavnej budovy UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 08. 2009.

VP č. 2/2009

Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú postupy pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku UK.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú postupy pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku UK,</output>

Predpis je platný a účinný od 19. 01. 2009.

VP č. 5/2008

Smernica rektora UK o prideľovaní a používaní služobných motorových vozidiel.

Predpis je platný a účinný od 08. 02. 2008.

Príkaz rektora UK č. 4/2017

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na UK.

Predpis je platný od 31. 10. 2017 a účinný od 01. 11. 2017.

Príkaz rektora UK č. 1/2017

Vymenovanie členov Škodovej komisie Rektorátu UK a centrálne financovaných súčastí UK.

Predpis je platný a účinný od 11. 01. 2017.

Zobrazuje sa 10 súborov, od 1 do 10 z 13. 1 2 Posledná strana