2. Hospodárenie

VP č. 28/2017

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 25/2017 Smernici rektora UK o povinnej evidencii a povinnom zverejňovaní zmlúv.

Predpis je platný od 21. 12. 2017 a účinný od 01. 01. 2018.

VP č. 25/2017

Smernica rektora UK o povinnej evidencii a povinnom zverejňovaní zmlúv.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 7/2012.

Predpis je platný od 14. 12. 2017 a účinný od 01. 01. 2018.

VP č. 24/2017

 Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 14/2010.

Predpis je platný od 31. 10. 2017 a účinný od 01. 11. 2017.

VP č. 4/2013

Smernica rektora UK o obehu a kontrole účtovných dokladov UK.

<output>Smernica rektora UK v Bratislave o obehu a kontrole účtovných dokladov UK v Bratislave.</output>

Predpis je platný a účinný od 30. 04. 2013.

Prílohy:

VP č. 12/2012

Smernica rektora UK Pravidlá vytvárania a použitia Garančného a rizikového účtu UK.

<output>mernica rektora UK Pravidlá vytvárania a použitia Garančného a rizikového účtu UK v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 17. 10. 2012 a účinný od 20. 10. 2012.

VP č. 18/2010

Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK

Predpis je platný a účinný od 15. 12. 2010.

VP č. 2/2009

Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú postupy pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku UK.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú postupy pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku UK,</output>

Predpis je platný a účinný od 19. 01. 2009.

VP č. 28/2008

Smernica rektora UK, ktorou sa menia vnútorné predpisy UK v súvislosti so zavedením meny Euro v SR a ktorou sa zrušuje Opatrenie rektora UK č. 1/2002 Platový poriadok na UK.

Predpis je platný od 11. 12. 2008 a účinný od 01. 01. 2009.

VP /2005

schválený AS UK Základné pravidlá podnikateľskej činnosti na UK.

Predpis je platný od 08. 11. 2005 a účinný od 01. 01. 2006.

Smernica rektora č. 2/2005

Základné pravidlá hospodárenia.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2005.

VP č. 11/2012

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 10/2004 Smernica rektora UK Finančná kontrola a vnútorný audit na UK v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 26. 07. 2012.

VP č. 10/2012

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 10/2004 Smernici rektora UK Finančná kontrola a vnútorný audit na UK.

Predpis je platný a účinný od 26. 07. 2012.

VP č. 10/2004

Smernica rektora UK Finančná kontrola a vnútorný audit na UK.

<output>Finančná kontrola a vnútorný audit na UK</output>

Predpis je platný a účinný od 01. 01. 2005.

Zobrazuje sa 10 súborov, od 1 do 10 z 13. 1 2 Posledná strana