1. Pracovnoprávne vzťahy

VP č. 4/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa bližšie určujú podmienky výkonu kontroly požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok na UK.

Predpis je platný a účinný od 17. 03. 2017.

VP č. 24/2016

Smernica rektora UK Rokovací poriadok Etickej rady UK.

Predpis je platný od 14. 12. 2016 a účinný od 01. 01. 2017.

VP č. 16/2017

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 23/2016 Smernice rektora UK, ktorou sa vydáva Etický kódex UK v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 29. 06. 2017.

VP č. 14/2017

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 23/2016 Etický kódex UK.

Predpis je platný a účinný od 24. 05. 2017.

VP č. 23/2016

Smernica rektora UK Etický kódex UK.

Predpis je platný od 14. 12. 2016 a účinný od 01. 01. 2017.

VP č. 24/2014

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje hlasovanie výberovej komisie podľa čl. 5 VP č. 14/2014 Zásady výberového konania.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravuje hlasovanie výberovej komisie podľa čl. 5 vp č. 14/2014 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov.</output>

Predpis je platný od 21. 10. 2014 a účinný od 01. 11. 2014.

VP č. 14/2014

schválený AS UK Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK.

Predpis je platný a účinný od 14. 05. 2014.

VP č. 14/2013

Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú zásady a postup pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na UK.

Predpis je platný a účinný od 13. 09. 2013.

Prílohy:

Príloha č. 4

[.xls]

<output>[.xls]</output>

Prílohy č. 1 až 3

[.xls]

<output>[.xls]</output>

VP č. 2/2010

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje minimálna hranica normatívu priamej výučby na fakultách UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2010.

VP č. 1/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 9 k VP č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 02. 01. 2018.

VP č. 21/2017

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 9/2009 Smernice rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 8.

Predpis bol vydaný dňa 14. 11. 2017.

VP č. 18/2017

Smernica rektora UK Dodatok č. 8 k VP č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

<output>Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 23/2016 Etický kódex UK</output>

<output>Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 23/2016 Etický kódex UK</output>

<output>Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 23/2016 Etický kódex UK</output>

Predpis je platný od 18. 08. 2017 a účinný od 01. 09. 2017.

VP č. 1/2017

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 9/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 7.

Predpis bol vydaný dňa 01. 03. 2017.

VP č. 25/2016

Smernica rektora UK Dodatok č. 7 k VP č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

Predpis je platný od 30. 12. 2016 a účinný od 01. 01. 2017.

VP č. 17/2016

Smernica rektora UK Dodatok č. 6 k VP č. 9/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

<output>Smernica rektora UK Dodatok č. 6 k vnútornému predpisu č. 9/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.</output>

Predpis je platný od 31. 08. 2016 a účinný od 01. 09. 2016.

VP č. 2/2016

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 9/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 5.

<output>Smernica rektora UK Úplné znenie vnútorného predpisu č. 9/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Predpis bol vydaný dňa 03. 02. 2016.

VP č. 27/2015

Smernica rektora UK Dodatok č. 5 k VP č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

<output>Smernica rektora UK Dodatok č. 5 k vnútornému predpisu č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 30. 12. 2015 a účinný od 01. 01. 2016.

VP č. 22/2015

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 9/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 4.

<output>Smernica rektora UK Úplné znenie vnútorného predpisu č. 9/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Predpis bol vydaný dňa 16. 07. 2015.

VP č. 12/2015

Smernica rektora UK Dodatok č. 4 k VP č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

<output>Smernica rektora UK Dodatok č. 4 k vp č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.</output>

Predpis je platný od 04. 06. 2015 a účinný od 01. 07. 2015.

VP č. 2/2015

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 9/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 3.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 9/2009 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa vydáva Platový poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Predpis bol vydaný dňa 21. 01. 2015.

VP č. 1/2015

Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Predpis je platný a účinný od 02. 01. 2015.

VP č. 1/2014

Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK

Predpis je platný a účinný od 17. 01. 2014.

VP č. 1/2011

Smernica rektora UK, Dodatok č. 1 k VP č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 24. 01. 2011.

VP č. 9/2009

Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK</output>

Predpis je platný a účinný od 15. 06. 2009.

VP č. 19/2008

Smernica rektora UK o cestovných náhradách pri zahraničných pracovných cestách zabezpečovaných Rektorátom UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 07. 2008.

Prílohy:

VP č. 9/2012

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 11/2008 Pracovný poriadok UK v znení dodatku č. 1.

<output>schválený Akademickým senátom UK v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 11/2008 Pracovný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave</output>

Predpis bol vydaný dňa 23. 07. 2012.

VP č. 3/2012

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 11/2008 Pracovný poriadok UK.

Predpis je platný od 30. 05. 2012 a účinný od 02. 07. 2012.

VP č. 11/2008

schválený AS UK Pracovný poriadok UK.

Predpis je platný od 19. 03. 2008 a účinný od 25. 03. 2008.

VP č. 5/2008

Smernica rektora UK o prideľovaní a používaní služobných motorových vozidiel.

Predpis je platný a účinný od 08. 02. 2008.

Opatrenie rektora č. 10/2002

Zásady uzatvárania pracovného pomeru na miesta vysokoškolských učiteľov vo funkciách hosťujúci profesor alebo hosťujúci docent.

Predpis je platný a účinný od 18. 10. 2002.

Prikaz rektora UK č. 1/2018

Plán dovoleniek na rok 2018.

Predpis je platný a účinný od 30. 01. 2018.

Príkaz rektora UK č. 1/2013

o úprave pracovných pomerov vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov na UK.

Predpis je platný a účinný od 17. 01. 2013.

Zobrazuje sa 14 súborov, od 1 do 14 z 14.