Študijná literatúra z našej produkcie

Lekárska fakulta

Autor a názov publikácieRok vydaniaCena (€)kód
BÁBELOVÁ, FRIEDOVÁ: English for Medical Students20105,64717
BADA: Základy klinickej elektrokardiografie20103,32002
BAKOSS a kol.: Epidemiológia201312,98006
BAKOSS: Epidemiológia vybraných cudzokrajných infekčných chorôb19940,50005
BALAŽOVJECH: Interná medicína pre stomatológov19970,50007
BÁLINT, ROTHOVÁ: Základy infektológie pre študentov ošetrovateľstva20082,19761
BAZOVSKÁ: Špeciálna epidemiológia200710,36702
BAZOVSKÁ: Epidemiológia pre študentov ošetrovateľstva20083,32445
BAZOVSKÁ: Epidemiológia pre študentov zubného lekárstva20108,00866
BÉDER: Fyziológia človeka20098,30449
BÉDER: Fyziologické praktikum20095,11623
BÉDER: Lymfatický systém človeka19980,50008
BÉDER a kol.: Výživa a dietetika20055,01009
BENEDEKOVÁ: Pediatria hrou20031,73010
BEŇUŠKA a kol.: Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie II20075,31707
BEŇUŠKA a kol.: Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie III20088,73014
BEŇUŠKA a kol.: Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie IV20118,03015
BEŇUŠKA a kol.: Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie V.20088,10762
BEŇUŠKA a kol.: Anatómia pre nelekárske študijné odbory I20093,95442
BEŇUŠKA a kol.: Anatómia pre nelekárske študijné odbory II20093,62450
BEŇUŠKA a kol.: Anatómia pre medziodborové štúdiumI20034,68011
BRECHTLOVÁ a kol.: Lekárska biochémia. Seminárna a praktická časť20114,48016
BREZA a kol.: Všeobecná a špeciálna urológia pre poslucháčov LF20077,04017
BRUCKNEROVÁ: Neonatology simple & easy 120144,201071
BRUCKNEROVÁ: Neonatology simple & easy 220156,001105
BRUCKNEROVÁ: Neonatology simple & easy 320166,001135
BUC: Basic & Clinical Immunology201411,25760
BUC: Základná a klinická imunológia200916,15793
BUC: Základná a klinická imunológia pre študentov zubného lekárstva201017,70850
BUCHVALD: Dermatovenerológia20021,80018
BUCHVALD: Dermatovenerológia pre stomatológov19970,50019
CAGÁŇ: Interná medícína pre stomatológov19920,50020
ČERMÁKOVÁ, STOJKOVIČOVÁ: Slovak for Medical Students20132,46764
ČERVEŇOVA: Vybrané kapitoly z pediatrie pre študentov zubného lekárstva20127,1996
DZURENKOVÁ: Essentials of Sports Medicine20000,50025
ĎURFINOVÁ, BRECHTLOVÁ: Biochemické mechanizmy neurotransmisie vo vegetatívnom nervovom systéme20161,901126
FAČKOVCOVÁ: Príručka racionálnej preskripcie liekov19980,50026
FILLO,BREZA: Všeobecná urológia pre medikov20158,701106
FOLTINOVÁ, POLÁK: Histológia pre poslucháčov biomedicínskej fyziky20127,57027
GALATOVÁ: Introduction to Latin Medical Terminology20143,10807
GAŠPAR: Transkutánna oxymetria v klinickej praxi201610,001144
GAVORNÍK: Ateroskleróza a iné choroby tepien19990,50028
GAVORNÍK, GAVORNÍK: Očný ischemický syndróm a iné vaskulárne choroby oka20085,31765
GAVORNÍK: Otravy hubami20000,50029
GAVORNÍK: Všeobecná angiológia20011,80030
GAVORNÍK: Najčastejšie choroby vénového cievneho systému20147,301060
HALČÁK a kol.: Lekárska biochémia I20116,51485
HOLZEROVA: Modelovanie chorôb a chorobných stavov20126,00794
HOLOMÁŇ a kol.: Vybrané kapitoly z pôrodníctva20075,64033
KOLOMÁŇ a kol.: Vybrané kapitoly z pôrodníctva - nové20149,701086
HRNČIAROVÁ: Lekárska chémia. Laboratórna časť20085,64035
HUŤAN a kol.: Základy všeobecnej a špeciálnej chirurgie20129,50998
IVANOVÁ, HROMADOVÁ: Deutsch fur medizinische Berufe20137,10037
IVANOVA: Deutsch fur Krankenhauspersonal20083,25766
IVANOVÁ: Cursus Latinus Medicinalis20136,80036
JURKOVIČOVÁ a kol.: Praktické cvičenia z hygieny20055,97451
JURKOVIČOVÁ a kol.: Praktické cvičenia z hygieny20109,30904
KISSOVÁ: Základy klinickej výživy20164,001137
KOLEKTÍV AUTOROV: Vyšetrovacie metódy v imunológii20118,6958
KOLLÁR: Epilepsia20142,801084
KOLLER a kol.: Popáleniny20104,0887
KOLIBÁŠ: Alkohol, drogy, závislosti20076,90720
KOLIBÁŠ: Všeobecná psychiatria20114,91708
KOVÁČ: Textbook of endodontology20158,501115
KOVÁČ: Základy endodoncie20136,001048
KRASNIK,FURDOVÁ,OLÁH: Príručka z oftalmológie 120146,901082
KRČMÉRY a kol.: Antiinfekčná chemoterapia pre prax201118,00930
KRISTOVÁ, WAWRUCH, TISOŇOVÁ a kol.: Kardiovaskulárne liečivá20116,70944
MARČEK: Telovýchovné lekárstvo (Praktikum)19960,50042
MIKUŠOVÁ, POLÁK: Úvod do histológie a embryológie201612,001127
MOROVICSOVÁ a kol.: Komunikácia v medicíne20146,80946
MUCHOVÁ a kol.: Lekárska chémia20138,301013
NOVOTNÝ a kol.: Špeciálna psychiatria20137,00863
OHRÁDKA a kol: Špeciálna chirurgia I20015,11045
OHRÁDKA a kol: Špeciálna chirurgia II20023,85046
OLÁH, GERINEC: Vyšetrovacie metódy v oftalmológii19980,50048
ONDRUŠ a kol.: Všeobecná a špeciálna onkológia20077,57686
ORSZÁGHOVÁ, ŽITŇANOVÁ a kol.: Medical Chemistry20109,36756
OSTATNÍKOVÁ a kol.: Basics of Medical Physiology201111,30940
OSTATNÍKOVÁ a kol.: Laboratory Guide to Medical Physiology20126,00984
OSTATNÍKOVÁ a kol.: Praktické cvičenia z lekárskej fyziológie20166,001133
OSTATNÍKOVÁ a kol.: Základy lekárskej fyziológie20156,001099
REDHAMMER: Tuberkulóza20000,50049
SAPÁK a kol.: Vyšetrovacie metódy v imunológii20148,6958
SATKO, STANKO, ŠVIDRAŇ: Stomatochirurgia II. Maxilofaciálna chirurgia20067,24492
SATKO, STANKO: Orálna a maxilofaciálna chirurgia. Otázky a odpovede19980,50050
SATKO, STANKO, ŠVIDRAŇ: Orálna a maxilofaciálna chirurgia20138,17767
SHAWKATOVÁ: Laboratory Methods in Immunology20145,601081
SHUNNAR a kol.: Manual for the Practical Exercises in Microbiology20147,7919
SLOBODNÍKOVÁ: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie - protokoly20132,02454
SLOBODNÍKOVÁ: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie - teória20134,38453
STANKO a kol.: Dentoalveolar and Maxillofacial Surgery201220,00970
ŠEVČÍKOVÁ a kol.: Hygiene Environmental Medicine201116,30938
ŠIMALJAKOVÁ: Dermatovenerológia pre ošetrovateľov20076,17709
ŠKODÁČEK: Prolegomena k detskej a adolescentnej psychiatrie20152,801090
ŠKODÁČEK: Principia detskej a adolescentnej psychiatrie20152,701100
ŠUŠKA a kolektív: Vybrané kapitoly z gynekológie20136,80052
ŠVECOVÁ, OSUSKÝ: Dermatovenereology. Handbook for Practical Lessons19980,50053
ŠVECOVÁ: Dermatology for Dentistry201014,60899
ŠVECOVÁ: Handbook of Dermatovenerology20149,501089
ŠVECOVÁ, DANILLA: Textbook of Dermatology201024,00903
TRIZULJAKOVÁ a kolektív: Medicínska etika20179,001170
WAWRUCH,LAŠŠÁNOVÁ,TISOŇOVÁ: Kapitoly z klinickej farmakológie20148,20991
ŽUCHA, ČAPLOVÁ a kol.: Lekárska psychológia20086,37774
ŽUCHA a kol.: Medical psychology20134,401016
ŽUCHA, ČAPLOVÁ: Propedeutika medicínskej psychoterapie20000,50059

Právnicka fakulta

Autor a názov publikácieRok vydaniaCena (€)kód
HRUŠKOVIČ,KÁLESNÁ,ŠTEFANOVIČ : Svetové právne systémy20153,85089
KRUPA: Geopolitické špecifiká regiónov sveta. Afrika a Ázia19990,50090
PINKOVÁ, ŽELONKOVÁ: Podniková ekonomika20143,901077
ROLLEROVÁ: Lingua Latina20144,58091
SCHRONK, BARANCOVÁ: Európske a medzinárodné právo19980,50092
TURČAN: Zákon a etika vo svetle jeruzalemského koncilu20165,001145

Filozofická fakulta

Autor a názov publikácieRok vydaniaCena (€)kód
ANDRÁŠIKOVÁ: Conversación Espaňola. Textos - Ejercicios19990,50095
BABIAK, ELIÁŠ: Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia201612,001158
BÁNDY: Stará zmluva ako literárny fenomén20098,29792
BAŠTÍN: A Short History of American Literature20000,50097
BAŠTÍN: Reader in American Poetry19980,50098
BÁZLIK, VOTRUBA: Gramatika angličtiny. Seminárne úlohy20112,66460
BÁZLIK: Porovnávacia gramatika anglického a slovenského jazyka I20003,92100
BENKOVIČOVÁ a kol.: Praktické jazykové cvičenia z ruského jazyka I20020,50101
BOKNÍKOVÁ: Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia I201212,801001
BOKNÍKOVÁ: Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia II201211,901003
BOTÍKOVÁ: K antropológii životného cyklu20083,92768
BUČEK: Moderátor hlavná, alebo vedľajšia postava mediálneho produktu20124,6976
BURAJ: Foucault a moc20000,50105
BURAJ a kol.: Antická demokracia a sloboda a súčasnosť20107,1873
BUZÁSSYOVÁ: Ján Herkeľ a jeho dielo20109,7816
BUZÁSSYOVÁ:Od hlasu k hláske201612,001136
CEPKO: Diogénove zlomky201716,001171
DOBIŠ: Dokumentárny film. História, teória, realizácia20054,18439
DOBRÍKOVÁ: Základy bulharčiny. Teória a prax20038,20109
DOLNÍK: Lexikológia20076,37110
DROPPA: Spôsoby novinárskeho sprístupňovania odborných obsahov verejnosti19980,50112
DROPPOVÁ: Slovenská ľudová pieseň. Texty a kotexty20013,72113
DULEBOVÁ: Precedentné fenomény súčasného ruského jazyka20165,001130
EHRGANGOVÁ: Deutsche Geschichte I20010,50114
EHRGANGOVÁ: Deutsche Geschichte II20010,50115
ELIAŠ: Demiurg či reptajúca trstina20081,79775
ELIAŠOVÁ: Tvorivé písanie a možnosti jeho využitia v edukačnom procese20115,40947
FOLLRICHOVÁ: Novinárska publicistika emocionálneho typu201213,5995
FULOPOVÁ: Odvrávajúce obrazy20154,001116
GÁBOROVÁ: Ikonickosť poézie E. Södergranovej a E. Laskerovej-Schülerovej z medziliterárneho aspektu19980,50117
GAHÉR: Stoická sémantika a logika z pohľadu intenzionálnej logiky20066,61643
GAŽÁKOVÁ, PAULINY: Arabský jazyk a kultúra201313,001050
HLAVČÁKOVÁ: Agentúrna žurnalistika20018,50119
HLAVČÁKOVÁ: Etiketa a protokol20047,30120
HLINKOVÁ: Edukácia audiovizuálnymi médiami19980,50121
HOMZA: Stredná Európa na začiatku stredoveku I.201612,001123
HORNÁ: Antológia z dejín politického myslenia I20010,50122
HORŇÁK a kol.: Marketingová komunikácia20118,8935
HORVÁTH: Štylistika súčasného slovenského jazyka20168,001138
HUBER: Realienkunde deutschsprachiger Länder. Österreich19950,50123
HVIŠČ: Poľská literatúra. Vývin a texty20010,50124
CHABADA: Ján Duns Scotus. Vybrané kapitoly z jeho epistemiológie a metafyziky20074,15713
CHABADA: Filozofické aspekty teológie Jána Dunsa Scota20083,39769
CHABADA: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie. I. Kresťanský starovek20143,701070
CHABADA: Prirodzený zákon v scholastike a širšej dejinno-filozofickej perspektíve20143,001069
CHABADA: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie II. Raná latinská scholastika20153,501098
CHABADA: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie III. Arabská a židovská stredoveká filozofia20176,001162
CHALUPKA: Slovenská hudobná avantgarda201120,00961
KAJANOVÁ: Postmoderna v hudbe20106,00864
KÁKOŠOVÁ, KONEČNÝ: Zo staršej slovenskej literatúry 220153,001091
KÁKOŠOVÁ: Latinská humanistická poézia 16. storočia v kontexte slovenskej literatúry20104,3874
KÁKOŠOVÁ: Zo staršej slovenskej literatúry 120153,001094
KALAŠ, SUVÁK: Antisthenove zlomky201330,401046
KALAŠ: Raný pyrrhónizmus alebo blažený život bez hodnôt?20095,00808
KALAŠ, WOLLNER: De Rerum Natura20082,56763
KALAŠ: Sloboda u Sokrata a jeho nasledovníkov v skeptickej akadémii20112,90929
KALAŠ: Filozofická príprava na lektúru básne Tita Lucretia Cara20128,10979
KANICHOVÁ, VLČKOVÁ: Deutsch für Humanwissenschaften20115,1819
KANICHOVÁ, PALLAY, VLČKOVÁ: Grammatik für Humanwissenschaften20163,901132
KANICHOVÁ, VlČKOVÁ: Deutsch für Humanwissenschaften 2 20156,001113
KICZKOVÁ: Otázky rodovej identity vo výtvarnom umení, architektúre, filme a literatúre20000,50127
KICZKOVÁ, SZAPUOVÁ: Rodové štúdiá. Súčasné diskusie, problémy a perspektívy201117,00931
KLAVEC: Terorizmus ako politický fenomén20072,52128
KOMOROVSKÝ: Mravný poriadok a jeho náboženská sankcia19990,50130
KOMOROVSKÝ: Religionistika. Veda o náboženstvách a jej pomocné disciplíny20000,50131
KOMPOLT, TIMKOVÁ: Pedagogická diagnostika a akčný výskum20107,7869
KONEČNÝ: Poetika epigramov J.I. Bajzu20155,001120
KOŠŤÁLOVÁ: Die Slowakei im mitteleuropäischen Kulturraum20043,25133
KOVAČIČOVÁ a kol.: Krátky slovník ruských spisovateľov20034,15134
KOVAČIČOVÁ: Rukoväť ruskej poézie20000,50135
KOVAČIČOVÁ: Čechov medzi nami20052,79461
KRAJČOVIČ: Dejiny spisovnej slovenčiny20114,35136
KRAJČOVIČ: Vývin slovenského jazyka a dialektológia20099,16778
KRAJČOVIČ, ŽIGO: Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny20152,82137
KRAJČOVIČ: Slovenčina a slovanské jazyky II20037,24138
KRULÁKOVÁ: Tri cesty od romantizmu20123,50988
KUBIŠOVÁ: Porovnávacia gramatika anglického a slovenského jazyka II20094,05140
KULIHOVÁ: Miroslav Krleža na Slovensku20072,12685
KUSÁ: O hľadačoch pravdy19990,50141
LOFAJ: Fotografia v novinách19960,50143
MICHÁLEK: Slovensko-španielska paremiológia19940,50148
MICHÁLEK: Tradícia a inovácia20010,50147
MIKULOVÁ: Kapitoly zo slovenského realizmu20106,6872
MIKULA: Čakanie na dejiny20134,901054
MLČÚCHOVÁ, SITÁR, CHABADA: Vybrané prieniky stredovekej a súčasnej filozofie20142,701078
MRÁZ: Poetika príležitostnej poézie Bohuslava Tablica a Jána Hollého20101,80882
NOSKOVIČOVÁ: Panorama de la literatura Argentina19940,50149
NOVÁK: Chronológia20048,43150
NOVOTNÁ: Pravek Európy III. Skýti19950,50151
ORGOŇOVÁ, DOLNÍK: Používanie jazyka20103,30896
PÁLENÍKOVÁ: Rumunský medzivojnový román20113,00905
PALKOVIČOVÁ: Hispanoamerická literatúra na Slovensku201610,001141
PAŠIAKOVÁ: Dejiny svetovej literatúry II. Literatúra 20. storočia (maďarsky)19960,50152
PETRUF: Taliansko-etiópska vojna 1935 - 193620000,50153
POTOČÁROVÁ: Pedagogika rodiny20085,74771
POTOČÁROVÁ: Pedagogický výskum v Oceánii na Šalamúnových ostrovoch20123,00964
PROCHÁZKA: Kórejský jazyk pre začiatočníkov20176,001161
PŠENÁK: Kapitoly z dejín slovenského školstva a pedagogiky20000,50154
PŠENÁK: Výber z potockých spisov a rečí J. A. Komenského19920,50496
ROBERTSOVÁ: Nerozrezaná dráma20074,58714
ROŠKOVÁ: Rizikové správanie vodičov v cestnej doprave20138,001014
RUŽIČKOVÁ: American, Slovak, Japanese and Chinese Picture Dictionary of Gestures20010,50157
RUŽIČKOVÁ: Japonské rozprávky20057,77464
SEHNAL: Praktická lexikológia talianského jazyka20119,00943
SEJČOVÁ: Pedagogicko-psychologické poradenstvo a poradenský proces201113,00959
SEJČOVÁ: Poradenstvo vo výchove a vzdelávaní201118,6960
SEJČOVÁ: Arteterapeutické techniky v poradenstve201512,401103
SCHENK, HRABOVSKÁ: Škálovanie. Základné jednodimenzionálne metódy20106,10867
SLOBODNÍK: Politické, náboženské a ekonomické aspekty čínsko-tibetských vzťahov v 14. - 15. storočí20114,3926
SMITKOVÁ a kol.: Kapitoly z poradenskej psychológie201419,101064
SOKOLOVÁ a kol.: Slovenčina a čeština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami20074,78715
SOPÓCI:Kolektívne správanie a sociálne hnutie20043,19160
SOPÓCI: Slovensko v 90. rokoch20039,79161
SOPÓCI: Sociológia politiky20034,32163
SOPÓCI: Teórie sociálnej zmeny20074,35732
SOPÓCI: Teória sociálnych inštitúcií20104,2843
STEINEROVÁ, GREŠKOVÁ, ILAVSKÁ: Informačné stratégie v elektronickom prostredí20105,4878
SZÉHEROVÁ: Deutsch für Geistenwissenschaftler20058,56465
SZABOVÁ-ŠÍROVÁ: Sociálna andragogika teoretické, empirické a praktické aspekty20156,301102
SZOMOLÁNYI: Spoločnosť a politika na Slovensku. Cesty k stabilite 1989 - 200420059,96444
ŠEFČÁK: Dejiny svet. novinárstva I. Dejiny anglického novinárstva20033,32166
ŠEFČÁK: Dejiny svet. novinárstva III. Dejiny amerického novinárstva20033,65167
ŠTUBŇA: Základy simultánneho tlmočenia20155,001110
ŠTÚR: Diferenciálna psychológia II19980,50170
ŠTÚR: Psychodiagnostika detí a mládeže19980,50171
ŠULOVSKÁ: English for Students of Political Science 120145,901075
ŠULOVSKÁ: English for political scientists20167,501140
ŠVAGROVSKÝ: Stručné dejiny ruskej lexikológie19940,50172
ŠVÁRNY: Gramatika hovorovej čínštiny v príkladoch II/a,b19930,50173
ŠVEC: Inovačné prístupy v didaktike20123,60992
ŠVEDA: Vybrané kapitoly z didaktiky simultánneho tlmočenia20167,001134
TANDLICHOVÁ: Didaktika anglického jazyka20010,50174
TANDLICHOVÁ: Text pri rozvíjaní komunikatívnych zručností vo vyučovaní anglického jazyka20010,50175
TARABA: Súčasný francúzsky jazyk. Slovensko-francúzska lingvistická terminológia19940,50177
TAROČKOVÁ: Modely ľudského vývinu a životné ciele20000,50178
TÍŽIK: K sociológii novej religiozity200613,91644
TREBATICKÁ, HUTTOVÁ: Anglický jazyk. Prekladový seminár. Texty I20010,50181
TREBATICKÁ, BOHMEROVÁ:Making Friends with Idioms201311,401031
TRUP: Úvod do štúdia španielskeho jazyka19930,50184
TUŠER: Teória a prax novinárskych žánrov I20012,89185
TUŠER: Typológia periodickej tlače I. Lokálna a regionálna tlač19950,50186
VAJIČKOVÁ: Slovenčina pre cudzincov20091,76800
VALACHOVIČ: Zákonníky starovekých národov20122,09187
VAŠŠ: Bratislavská umelecká bohéma v rokoch 1920 - 1945201725,001164
VAŠIČKOVÁ: Práca redaktora v televíznom prostredí20020,50188
VOJTEK: Dejiny svetového novinárstva. Dokumenty II20010,50193
VOJTEK: Úvod do organizácie redakčnej práce a redigovania20000,50194
VOJTECH: Tvorcovia literatúry a literárnej histórie20134,701047
ZAMBOR: Portréty slovenských spisovateľov 120111,99195
ZAMBOR: Portréty slovenských spisovateľov 220101,66196
ZAMBOR: Portréty slovenských spisovateľov 320031,66197
ZAMBOR: Portréty slovenských spisovateľov 420072,16719
ZAMBOR: Preklad ako umenie20000,50198
ŽIGO: Historická a areálová lingvistika201110,80939
ŽIGOVÁ: Komunikácia v slovenčine20071,79199
ŽIGOVÁ: Slovenčina pre cudzincov20092,19200
ŽILÍNEK: Európska dimenzia v morálnej kultivácii osobnosti19990,50201

Prírodovedecká fakulta

Autor a názov publikácieRok vydaniaCena (€)kód
BIZUBOVÁ: Geomorfológia20096,07204
BIZUBOVÁ: Základy geológie pre geografov20133,72205
BHATIA a kol.: Zbierka príkladov z molekulárnej a bunkovej biológie201114,00948
CIHOVÁ: English for Environmental Studies20145,58448
CIHOVÁ a kol.: English for Biology Students20146,18804
CVÍČELOVÁ: Metodika ergonomickej antropológie20164,001155
DIMMOCK-BENKO, CIHOVÁ, KORDÍKOVÁ: Tests your reading skills20168,001160
DURMEKOVÁ, WAGNER, FRANKOVSKÁ: Vlastnosti hornín a ich stanovenie v laboratóriu20139,81034
DYDA: Horninotvorné minerály pod mikroskopom200911,37790
ĎURŽA, KHUN: Environmentálna geochémia niektorých ťažkých kovov20024,65210
FARGAŠOVÁ: Všeobecná ekológia20128,76212
FEJDI: Kryštalochémia horninotvorných minerálov20044,28213
FENDEK: Geotermálna energia19990,50215
GALAMBOŠ a kol.: Názvoslovie anorganických látok201611,001147
GBELSKÁ: Pokročilé cvičenia z mikrobiológie20083,39217
GNOTH: Pedagogická prax pre študentov učiteľských kombinácií na Prírodoved. fak. UK20034,68218
GNOTH, PUPALA: Vybrané kapitoly z pedagogiky I20032,36219
GNOTH, HALÁKOVÁ, ŠTUBŇA: Antológia z niektorých prác J. A. Komenského20096,00812
HALÁKOVÁ: Pedagogická komunikácia pre študentov učiteľstva20126,6978
HOLECOVÁ Milada a kolektív: Anatómia a morfológia živočíchov201716,001166
HORVÁTH: Trypanozomatidy20051,99221
HOVORKA: Sopečná činnosť - jej dobrodenia, ale aj postrach ľudstva20137,201015
HOVORKA:C esty,po ktorých turisti nechodia. Zážitky geovedca201411,201083
HRAŠNA: Úvod do štúdia environmentálnej geológie20020,50222
HVOŽDARA, PAŠTEKA: Matematické základy teórie geofyzikálnych metód II20000,50223
CHOLVADOVÁ: Praktikum z fyziológie rastlín20123,62224
CHMIELEWSKÁ,KURUC: Odpady. Nakladanie s tuhým neaktívnym a rádioaktívnym odpadom200813,28 
KABÁT, ŠUBR: Vírusy rastlín20095,20809
KLIMENT a kol.: Príroda Veľkej Fatry200810,85773
KONTSEKOVÁ, KONTSEK: Základy imunológie201210,22226
KONTSEKOVÁ, KONTSEK: Základy špeciálnej imunológie20066,90627
KORDÍKOVÁ, CIHOVÁ, DUGOVIČOVÁ: English for Chemistry Students20137,701041
KOVÁČ, PLAŠIENKA: Geological Structure of the Alpine Carpathian Pannonian20043,98227
KOVÁČ, PLAŠIENKA: Geologická stavba oblasti na styku Alpskokarpatskopanónskej oblasti a Českého masívu20033,82228
KRIŠTÍN, BOBÁK: Elektrónovo optické metódy200510,36466
KRNO: Limnológia tečúcich vôd20094,05781
KROMKA, BEDRNA: Hygiena pôdy20020,50229
KUBIATKO, NAGYOVÁ: Modely vyučovacích hodín zoológie chordátov na gymnáziách20072,49705
LINTNEROVÁ: Vplyv ťažby nerastných surovín na životné prostredie20020,50230
LINTNEROVÁ, ŠOLTÉS, ŠOTTNÍK: Environmentálne riziká tvorby kyslých banských vôd na opustenom ložisku Smolník20108,6875
LUX, ERDELSKÁ a kol.: Praktikum z anatómie a embryológie rastlín20093,62231
MAGDOLEN, MEČIAROVÁ: Praktikum z organickej chémie20169,001152
MASAROVIČOVÁ: Fyziológia rastlín20158,10232
MÁTEL, DULANSKÁ: Základy jadrovej chémie201310,701040
MAJZLÁN: Základy geomikrobiológie201616,001122
MIKUŠOVÁ, KOLLÁROVÁ: Princípy biochémie v schémach a v príkladoch20145,61233
MILIČKA, MULLER: Biogeochémia20054,38234
MISTRÍKOVÁ: Patogenéza vírusových nákaz20057,57235
MISTRÍKOVÁ, ŽEMLA: Taxonómia vírusov stavovcov20083,00782
MISTRÍKOVÁ, STANČEKOVÁ: Základné laboratórne techniky používané vo virológii20002,89880
NAGYOVÁ, KUBIATKO: Súbor testových úloh zo zoológie chordátov pre gymnáziá20072,76706
ONDRAŠIK, VLČKO, FENDEKOVÁ:Geologické hazardy a ich prevencia201110,80937
ORSZÁGHOVÁ: Biológia vrabca poľného20032,99237
ORSZÁGHOVÁ, SCHLARMANNOVÁ: Zoológia chordátov pre učiteľské kombinácie s biológiou200912,5796
ORSZÁGHOVÁ, SCHLARMANNOVÁ a kol.: Slovník zoologických termínov a taxónov201012,00883
ORSZÁGHOVA, SCHLARMANNOVÁ: Zoológia chordátov201216,00981
ORSZÁGHOVÁ, SCHLARMANNOVÁ a kol.: Terminologický zoologický slovník20129,00972
ORSZÁGHOVÁ, SCHLARMANNOVÁ: Slovenské mená mäkkýšov20128,00971
PAVELČÍK, KUCHTA: Difrakčné metódy19950,50239
PAULINYOVÁ, SLOVÁKOVÁ: Latinčina pre študentov biológie20142,701076
PLESNÍK: Všeobecná biogeografia200418,82240
POSPÍŠIL: Biológia človeka 220021,80242
POSPÍŠIL a kol.: Etológia človeka20096,39797
PROKŠA a kolektív: Didaktika a technika školských pokusov201510,001117
PUTALA, TOMA: Štruktúra a reaktivita organických zlúčenín201515,001112
RAMSAY: Stereochémia20010,50247
REHÁK, JANSKÝ: Fyzika pôdy I. Základné fyzikálne vlastnosti pôdy20010,50248
REHÁK, JANSKÝ, NOVÁKOVÁ: Fyzika pôdy 2. Fyzikálne procesy v pôde20066,17501
ROJKOVIČ: Nerastné suroviny20069,56487
ROJKOVIČ: Rudné ložiská Slovenska20034,68251
ROJKOVIČ: Základy geologického prieskumu v baníctve20034,51252
RUŽIČKA: Technogenéza geomateriálov I.20129,20983
RUŽIČKA: Technogenéza geomateriálov II.20148,901055
SABOL: Systematická paleontológia stavovcov. Dinosauria20075,31731
SALAJ: In vitro kultúry vyšších rastlín20067,10493
SLANINOVÁ: Genetická analýza eukaryotických mikroorganizmov20104,70879
SLOVÁKOVÁ: Fyziologické procesy rastlín200712,75739
STANČEKOVÁ, STANČEK: Virológia pre pedagógov20063,85645
STANKOVIANSKY: Geomorfologická odozva environmentálnych zmien na území Myjavskej pahorkatiny20036,74255
ŠČEVKOVÁ, MIČIETA: Všeobecná a aplikovaná palynológia20175,001167
ŠEBESTA, TOMA: Mechanizmy organických reakcií201514,301092
ŠIMONOVIČOVÁ: Mikrobiológia pre environmentalistov20087,54754
ŠIMONOVIČOVÁ, PAVLIČKOVÁ: Základy mikrobiológie pre environmentalistov20020,50257
ŠIMONOVIČOVÁ: Biodiverzita mikroskopických húb v pôdnych typoch Slovenska20134,501039
ŠUPOLÍKOVÁ: Cvičenia z imunológie20144,701059
TATIERSKY: Základné chemické výpočty201311,30962
THURZO, BEŇUŠ: Základy tafonómie hominidov a iných stavovcov20055,78467
TURANOVÁ: Didaktika geológie 1. Všeobecná didaktika geológie20000,50258
TURANOVÁ, BIZUBOVÁ: Didaktika geológie 220045,58259
UŠÁKOVÁ: Vybrané kapitoly zo špeciálnej didaktiky biológie19980,50261
VESELSKÝ: Pedagogická psychológia 1. Teória a prax20116,41262
VESELSKÝ: Pedagogická psychológia 220085,38263
VESELSKÝ: Motivácia žiakov učiť sa20106,50900
VOZÁROVÁ: Petrografia sedimentárnych hornín20099,35785
ZÁHRADNÍK, MEČIAROVÁ, MAGDOLEN:Organická chémia201516,001119
ZÁHORSKÁ: Biologické invázie20164,001146
ZELENSKÝ: Seminár a cvičenie z analytickej chémie20032,66265

Pedagogická fakulta

Autor a názov publikácieRok vydaniaCena (€)kód
ADAMCOVÁ: Geschichte der Deutschen Sprache20054,65350
BARTOŠÍK, CHUDÁ: Základy zdravotnej a nápravnej telesnej výchovy20000,50352
BOJNIČANOVÁ: El Romanticismo en las literaturas de Espaňa20168,501128
BOJNIČANOVÁ: Panorama de la historia de la literatura Espaňola20167,001124
BOJNIČANOVÁ: Ramonizmus a jeho ohlas v slovenskej literatúre20169,001129
BREJKA: Komorná hudba I. Dueto200913,17783
BUJALKA a kol.: Slovenský jazyk I. Zvuková stránka jazyka20000,50353
BUJALKA: Slovenský jazyk II. Morfológia20020,50354
ČEPČIANSKY a kol.: Špeciálna športová edukológia mentálne a zmyslovo postihnutých20053,42355
DANÁŠOVÁ: Kompozično-aranžérske základy hudobnej skladby I.20094,8813
DROBNÝ, DROBNÁ: Biológia dieťaťa pre špeciálnych pedagógov I20044,05356
FULKOVÁ: Prehľad pedagogiky20123,40865
GABURA: Komunikácia pre pomáhajúce profesie20103,70868
GAJDOŠOVÁ-MÍREKOVÁ: ABC klavírnej hry20102,7815
GAVORA: Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu20076,11736
GAVORA: Gramotnosť: Vývin a možnosti jej didaktického usmerňovania20033,29358
GAVORA: Učiteľ a žiaci v komunikácii20073,15359
GAVORA: Úvod do pedagogického výskumu20087,24770
KAČALA, KRAJČOVIČ: Náčrt spisovnej slovenčiny20052,19362
KAČALA: Systém jazykových kategórií20063,98504
KAČALA: Jazykové kategórie v slovenčine20143,981056
KEREKRÉTIOVÁ: Logopedická propedeutika201612,001153
KEREKRÉTIOVÁ: Logopédia201614,001154
KEREKRÉTIOVÁ: Orofaciálny rázštep v klinickologopedickej praxi20000,50363
KEREKRÉTIOVÁ a kol.: Základy logopédie200911,38789
KOLDEOVÁ: Odmeny a tresty vo výchovnom procese20133,001019
KOLLÁROVÁ: Somatopédia pre učiteľov20072,82737
KOLLÁROVÁ: Somatopédia pre vychovávateľov20042,79365
KOMÁRIK: Metódy vedeckého poznávania človeka20035,64366
KOSTRUB Dušan: Základy kvalitatívnej metodológie201710,001165
KOŽUCHOVÁ: Fenomén techniky vo výchove a vzdelávaní19970,50367
KOŽUCHOVÁ: Obsahová dimenzia technickej výchovy20038,63368
KOŽUCHOVÁ: Pracovná výchova 219960,50369
KOŽUCHOVÁ: Rozvoj technickej tvorivosti19990,50370
KRAHULCOVÁ: Pedagogika sluchovo postihnutých19930,50371
KVETKO: Anglická frazeológia v teórii a praxi19990,50372
LABÁTH,SMIK,MATULA:Expoprogram. Intervenčný program pre skupinovú prácu s deťmi a mládežou201113,10928
LECHTA: Symptomatické poruchy reči u detí20000,50373
LOJOVÁ: Individuálne osobitosti pri učení sa cudzieho jazyka20144,98443
LUKŠÍK a kol.: Kultúra škôl a výchovných zariadení20126,10980
LYSÝ: Dejiny politického myslenia 120066,97628
LYSÝ: Dejiny politického myslenia 220067,73629
MARKOVÁ: Terapia afázie. Úroveň viet20082,46776
MISTRÍK: Vektory komunikácie19990,50375
MYDLÍKOVÁ: Sociálna práca v neziskovom sektore20134,6871
OBDRŽÁLEK: Didaktika pre študentov učiteľstva ZŠ20032,39377
OBDRŽÁLEK: Škola a jej manažment20020,50378
ONDRUŠKOVÁ: Sociálnopsychologické kontexty sociálnej práce20143,501080
PARTOVÁ: Vyučovanie matematiky pomocou moderných technológií20121,40963
PAVLÁSKOVÁ: Rusko-slovenský dialóg20065,88494
PAVLÍK: Elements of Sociolin Guistics200614,87646
PUPALA: Rané štúdie o ranej gramotnosti20033,15381
SADLOŇ: Algebra I19930,40382
SIVÁK, JAVORSKÁ: Zdravotná telesná výchova na ZŠ19990,50383
SOKOLOVÁ: Didaktika psychológie20109,20888
ŠRANK: Autorské texty s folklórnou dimenziou20105,1817
ŠTRAUS: Strofa a metrum v poézii P.O.Hviezdoslava19950,50384
ŠTRAUS: Strofy a strofické úvary v poézii P.O. Hviezdoslava20033,02385
ŠTRAUS: Základy informačnej analýzy verša20032,16386
ŠUPŠÁKOVÁ: Čítanka odborných textov z výtvarnej výchovy20010,50387
ŠUPŠÁKOVÁ: Písmo a písanie19990,50389
TKÁČIKOVÁ a kol.: Martin Rakovský a latinská humanistická kultúra19980,50390
TKÁČIKOVÁ: Staršia slovenská literatúra20052,72391
TRUP: Slovensko-španielska ligvistická terminológia19940,50392
VAJIČKOVÁ: Theoretische Grundlagen stilistischer Textanalyse20074,48738
VAJIČKOVÁ: Lexikalisches Grundwissen in Sprachsystem und Sprachgebrauch20094,36786
VAJIČKOVÁ: Handbuch der deutschen Phraseologie20094,94799
VAJIČKOVÁ, KRAMER:Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Phraseologie20092,76788
VALACHOVÁ: Výtvarná edukácia v predprimárnom vzdelávaní a mimoškolskej činnosti20106,40884
VALACHOVÁ: Didaktika výtvarnej výchovy v primárnom vzdelávaní20124,701004
VLČKOVÁ: Týrané dieťa20010,50393

Farmaceutická fakulta

Autor a názov publikácieRok vydaniaCena (€)kód
BEZÁKOVÁ a kol.: Praktické cvičenia z patobiochémie a molekulárnej biológie20104,02072
ČIŽMÁRIKOVÁ a kol.: Laboratórne cvičenia z organickej chémie20124,55484
ČIŽMÁRIKOVÁ: Laboratory Manual of Ogranic Chemistry20121,73074
DEVÍNSKY et al.: Organic Chemistry for Pharmacy Students201020,00894
DUBNIČKOVÁ, BILKOVÁ: Hygiena pre farmaceutov20115,8925
FRECER: Matematika pre farmaceutov201419,101074
HELIA, PAULIKOVÁ: Xenobiochémia20043,19079
HOLLÁ, KLIŽANOVÁ, ŽUFKOVÁ: English for pharmacists I20165,001159
KOHÚTOVÁ, VALENT: Chemical Calculations and Introduction to Laboratory Work in General and Inorganic Chemistry20122,90890
LACINOVÁ, UHRÍKOVÁ: Biofyzika napäťovo závislých iónových kanálov20103,50898
LACINOVÁ, UHRÍKOVÁ: Voltage dependent ion channels in excitable membranes20124,10965
LUKÁČ, DEVÍNSKY: Organická syntéza. Laboratórny materiál
20158,701114
MALÍK, ANDRIAMAINTY:Farmaceutická chémia20116,10934
MIKUŠ, MIKUŠOVÁ: Chemical Analysis Qualitative and Quantitative20127,50945
OBLOŽINSKÝ a kol.: Molekulárna biológia účinku liečiv a biotechnológia pre farmaceutov20108,70897
OREMUSOVÁ, GREKSÁKOVÁ: Fyzikálna chémia. Laboratórne cvičenia pre farmaceutov20124,2818
OREMUSOVÁ, SARKA, VOJTEKOVÁ: Fyzika. Laboratórne cvičenia pre farmaceutov20132,77780
OZÁBALOVÁ: Latinčina pre farmaceutov20131,59458
OZÁBALOVÁ, VALLOVÁ, HAMAR: Trojjazyčný latinsko-anglicko-slovenský slovník pre študentov farmácie a medicíny20125,401000
RAČANSKÁ a kol.: Farmakológia. Teoretická príprava a návody k praktickým cvičeniam20085,44441
SOKOLÍK a kol.: Názvoslovie, výpočty a príprava vybraných anorganických látok20124,10889
SVĚTLÍK: Molekulová spektroskopia a optické metódy20064,48626
SÝKOROVÁ, HAVRANEK: Rádiofarmaká. Laboratórne cvičenia pre farmaceutov20134,00851
TICHÝ, STARÝCHOVÁ, ČUCHOROVÁ: Solid Dosage Forms20164,401121
TICHÝ, ŠPAGLOVÁ, BARTONÍKOVÁ: Liquid dosage forms20175,001168
VALLOVÁ: Cursus Linguae Latinae ad Usum Pharmaciae Studentium20144,38459
VALLOVÁ, HAMAR: Latin Language for Pharmacy Students20114,2933

Fakulta telesnej výchovy a športu

Autor a názov publikácieRok vydaniaCena (€)kód
ARGAJ: Teória a didaktika basketbalu20076,9734
ARGAJ: Pohybové hry pre telesnú a športovú výchovu20092,56322
ARGAJ: Pohybové hry - teória a didaktika20169,001148
BINOVSKY: Anatómia pre športovcov 120158,80870
BINOVSKÝ: Anatómia pre športovcov 2201211,00967
BINOVSKY: Funkčná anatómia pohybového systému201612,00
1149
BINOVSKÝ: Malý slovník anatomického názvoslovia20153,19326
ĎURECH: Úpoly20000,50327
HAMAR, LIPKOVÁ: Fyziológia telesných cvičení20124,68329
HATIAR a kol.: Rytmická, moderná a športová gymnastika19980,50330
HRČKA: Šport pre všetkých. Verejné športovorekreačné programy a podujatia20020,50331
KAMPMILLER: Teória a didaktika atletiky I20074,38332
KASA: Antropomotorika. Materiály na semináre20000,50334
KIPS: Didaktika I. Materiály na semináre20041,16335
KOLLÁROVÁ: Základy biochémie20041,59336
LABUDOVÁ: Teória zdravia a podpora zdravia20125,101010
LEŠKO: Biomechanika - semináre20131,86721
LIPKOVÁ: Fyziológia telesných cvičení. Praktické cvičenia20060,73338
MACKOVÁ: Šport ako duševný zážitok20034,55339
MELICHER a kol.: Dokumenty k pedagogickej a odbornej praxi20000,50340
OBORNÝ: Filozofia a šport20159,001097
SEDLÁČEK: Kondičná atletická príprava a rekreačná atletika20073,15343
ŠTULRAJTER: Fyziológia človeka pre študentov FTVŠ20085,01345
VIDUMANSKÝ, KALEČÍK: Teória a didaktika vodného póla20064,05647
ZAPLETALOVÁ: Volejbal. Základy techniky, taktiky a výučby20074,98692
ZAŤKOVÁ, HIANIK: Hádzaná. Základné herné činnosti20097,04502
ZEMKOVA: Teória a didaktika karate20066,11503

Jesseniova lekárska fakulta

Autor a názov publikácieRok vydaniaCena (€)kód
BAKOSS a kol.: Epidemiológia200512,98006
BALKOVÁ a kol.: Odborná slovenčina v medicínskej praxi - kazuistiky20142,601072
BARANI a kol.: Návody na praktické cvičenia z lekárskej biofyziky20135,6455
BAZOVSKÁ: Špeciálna epidemiológia200710,36702
BELEJ: Histológia20084,51456
BUC, BUCOVÁ: Základná a klinická imunológia20068,93624
BUJALKOVÁ: Medicínska terminológia pre nelekárske zdravotnícke odbory20062,02490
BUJALKOVÁ, JUREČKOVÁ: Introduction to Latin Medical Terminology20123,82060
BUJALKOVÁ: Lekárska terminológia v súčasnom a historickom kontexte20115,40811
BUJALKOVÁ, JUREČKOVÁ: Terminologia medica. Greco-Latin Medical Terminology20155,61037
ČALKOVSKÁ, JAVORKA: Návody k praktickým cvičeniam z fyziológie20084,18062
DANKO a kol.: Aktuálny stav diagnostiky hypoxie plodu20149,13772
DANKO, MLYNČEK: Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva I20143,301062
DANKO a kol.: Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva II20144,401063
DANKO a kol.: Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva III20143,501061
DŽUGANOVÁ: English for dental students201512,001118
DŽUGANOVÁ a kol.: Slovenčina pre zahraničných študentov20158,2876
DŽUGANOVÁ, ZRNÍKOVÁ: English in General Medicine201713,001163
GAJDOŠ, NOSÁĽOVÁ: Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie. Liečba aterosklerózy. Liečba osteoporózy20072,06710
HALAŠOVÁ a kol.: Medical Biology. Practicum.20154,71500
JAVORKA a kol.: Medical Physiology. Laboratory manual20135,88625
JURKO, OVŠONKOVÁ,ZANOVITOVÁ a kol.: Pediatria a ošetrovateľská starostlivosť200923,10806
KOLEKTÍV AUTOROV: Lekárska slovenčina pre zahraničných študentov. Medical Slovak for foreign students20158,11035
KOLEKTÍV AUTOROV: Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník pre zahraničných študentov20155,41038
KOLIBÁŠ: Všeobecná psychiatria20074,91708
LEHOTSKÝ a kol.: Medical Chemistry and Biochemistry II.20143,72749
MAŤAŠOVÁ: Neonatológia20127,90982
MINÁRIKOVÁ: Clinical Dermatovenerology20145,40920
MOKÁŇ: Vnútorné lekárstvo I20127,93068
MOKÁŇ: Vnútorné lekárstvo 220149,03069
MOKÁŇ a kol.: Vnútorné lekárstvo 3200510,95457
POLÁČKOVÁ a kol.: Textbook of Medical English20094,91489
RAČAY: Medical Chemistry and Biochemistry III20142,40999
RAČAY: Medical Chemistry and biochemistry IV20165,001125
ROZBORILOVÁ, SOLOVIČ a kol.: Tuberkulóza a mykobakteriózy20093,2791
ŠVIHROVÁ: Základy klinickej medicíny pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo20104,70852
ŠVIHROVÁ, BUCHANCOVÁ: Základy klinickej medicíny II20135,401017
TATARKOVÁ: Problémové úlohy k seminárom z lekárskej chémie a biochémie20135,11036

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Autor a názov publikácieRok vydaniaCena (€)kód
BARNOVSKA a kol.: Cvičenia z matematickej analýzy III20134,401043
ČIČMANEC: Elektrina a magnetizmus20029,29267
DEMETRIAN: Fourierove rady a Fourierov integrál20126,7977
DEMETRIAN: Základy teórie funkcií komplexnej premennej201216,001009
DEMETRIAN: Obyčajné diferenciálne rovnice201320,401044
ERDÉLYI: Anglický výkladový slovník so slovenskými ekvivalentmi20000,50269
ERDÉLYI, GOMBÁRIK: Anglický jazyk pre študentov FMFI UK. Aplikovaná matematika20155,00987
ERTL, FERKO: Normalizované grafické systémy19930,66270
FILO, ROSTÁS: 2 na druhú x 13 prednášok z matematickej analýzy201616,001139
GOMBÁRIK: Anglický jazyk pre študentov FMFI UK. Matematika20125,00985
HRVOĽ: Žiarenie v atmosfére19970,50272
CHALMOVIANSKY: Zložitosť geometrických algoritmov20016,87273
CHALUPKOVÁ: Praktikum školských pokusov z fyziky. Mechanika a elektrina19960,50274
CHALUPKOVÁ: Praktikum školských pokusov z fyziky. Optika19960,50275
JANKOVÁ, PÁZMAN: Pravdepodobnosť a štatistika20135,40924
JANOVIČ: Vybrané kapitoly z didaktiky fyziky19990,50278
JURČOVÁ a kol.: Didaktika fyziky. Rozvíjanie tvorivosti žiakov a študentov20028,93279
KALAS: Vybrané kapitoly z teórie náhodného výberu19960,50280
KLÁTIKOVÁ: Ruština pre začiatočníkov20094,65282
KLÁTIKOVÁ: Angličtina pre študentov FMFI UK. Informatika20154,15440
KLÍMA: Angličtina pre študentov MFF UK19920,50283
KNOR: Kombinatorika a teória grafov II20003,45285
KOLLÁR:Praktikum z elektroniky a automatizácie19910,37286
KORBAŠ,GYURKI: Prednášky z lineárnej algebry a geometrie20137,401045
KOUBEK, PECEN: Fyzikálne experimenty a modely v školskom mikropočítačom podporovanom laboratóriu19990,50288
KUBÁČEK, VALÁŠEK: Cvičenia z matematickej analýzy I20094,68289
KUBÁČEK, VALÁŠEK: Cvičenia z matematickej analýzy II20106,71290
KUNDRACIK: Spracovanie experimentálnych dát19990,50291
KUPKA: Praktické aplikácie neurolingvistického programovania20053,65292
KVASZ: O revolúciách vo vede a ruptúrach v jazyku vedy19980,50293
LAMOŠ: Pravdepodobnosť a matematická štatistika19980,50294
LAPIN, TOMLAIN: Všeobecná a regionálna klimatológia20016,74295
MAHEĽ a kol.: Supravodivosť19970,50296
MARTIŠOVITŠ: Základy fyziky plazmy200610,22483
MEDVEĎ: Dynamické systémy20000,50297
MINÁRIKOVÁ, ZEMANOVÁ: Angličtina pre doktorandské štúdium fyziky19980,50298
PAĽUŠ a kol.: Dotyky s vesmírom201012,00881
PAVLÍK: Fyzikálne praktikum II20027,17299
PÁZMAN: Bayesovská štatistika20094,25300
PÁZMAN, LACKO: Prednášky z regresných modelov20167,401131
POLEC a kol.: Vybrané metódy kompresie dát. Kódovanie obrazov20000,50301
POTOCKÝ: Finančná matematika20002,12302
RYBÁR a kol.: Kapitoly z epistemológie III19960,50303
SENDERÁKOVÁ: Vlnová optika20023,98304
SKLENÁRIKOVÁ: Elementárna geometria euklidovskej roviny20058,76305
SLODIČKA : Metóda konečných prvkov20015,11306
ŠALÁT a kol.: Seminár z matematiky19940,50308
ŠTULAJTER: Random Processes and Time Series20017,77309
TAKÁČ: Kvalitatívne modelovanie a simulácia20034,85310
TIRPÁK: Elektrina a magnetizmus II19970,50312
TIRPÁK: Elektrina a magnetizmus III19980,50313
TIRPÁK: Elektronika veľmi vysokých frekvencií20029,49314
TOMLAIN, DAMBORSKÁ: Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry19990,50315
VANČO: Matematika. Algebraické štruktúry20082,19759
VENCKO: Boje o matfyz20176,001172
WIMMER: Bioštatistika19990,50317
ZAJAC a kol.: Historické pramene súčasnej fyziky 219970,50318
ZEMANOVÁ : Angličtina pre fyzikov20104,32684
ZEMANOVÁ: Angličtina pre študentov FMFI, kurz pre mierne pokročilých20156,27798
ZEMANOVÁ, GOMBÁRIK: Angličtina pre študentov FMFI20073,95319
ZEMANOVÁ: Anglický jazyk pre študentov FMFI UK - fyzika20144,001068
ZRUBÁKOVÁ a kol.: Praktikum z mechaniky a molekulovej fyziky20035,15321

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Autor a názov publikácieRok vydaniaCena (€)kód
FULKOVÁ: Prehľad pedagogiky20123,40865
GAVENDOVÁ: Filozofia náboženstva20063,32620
GAVENDOVÁ:Variácie na tému sloboda20124,9975
GAVENDOVA: Základy všeobecnej etiky20097,90810
HORKA:Novoobjavená homília sv. Augustína20155,001111
JUDÁK: Kresťanstvo v antickom svete20065,97631
JUDÁK: Učebné texty z cirkevných dejín pre študentov diaľkového štúdia20020,50428
KIŠIDAY: Základná bohoveda I a II19932,16429
KRUPA: Držať sa svojho vyznania201012,80901
KRUPA: Katolícka dogmatická teológia201418,001053
KRUPA: Matka nášho Pána. Katolícka mariológia20044,41432
KRUPA: Pripravený veniec spravodlivosti20065,11506
KRUPA: Sviatosti kresťanskej iniciácie20036,31430
KRUPA: Sviatosti uzdravenia a služby spoločenstvu20135,31431
KRUPA: Stvoriteľ a oživovateľ201022,1892
KRUPA: Vieroučný výskum textov paleokresťanskej tradície201512,501101
MÁŠIK: Teológia sviatostí I20078,10746

Evanjelická bohoslovecká fakluta

Autor a názov publikácieRok vydaniaCena (€)kód
ÁBEL: Biblická exegéza20159,401109
ÁBEL: Dejiny novozmluvnej doby201518,00906
ÁBEL: Úvod do Novej zmluvy201512,4814
ÁBEL: Z Galiley do Galiley201215,20968
BÁNDY: Exegéza knihy Józuovej20179,001169
BÁNDY: Exegéza knihy proroka Jonáša20081,59411
BÁNDY: Exegéza knihy proroka Micheáša20112,80927
BÁNDY: Teológia Starej zmluvy20036,31412
BÁNDY: Úvod do exegézy Starej zmluvy20020,50413
BÁNDY: Úvod do Starej zmluvy20045,18414
BÁNDY: Nová zmluva na kazateľnici20084,25755
BÁNDY: Dejiny Izraela20064,58495
BÁNDY: Slávnostné a kajúce žalmy20154,901104
BÁNDY: Kniha Rút20122,201011
GÁBRIŠ: Ježišove podobenstvá II19910,50415
GÁBRIŠ: Prvý list Petrov. Preklad a výklad19960,50416
GAŽÍK: Sociálna otázka v období patristiky20031,36418
HORŇANOVÁ: Exegéza Starej zmluvy II. Prorok Eliáš20117,1936
HRUŠKOVIC: Život Samuela Hruškovica (Vita Samuelis Hruscowitz)20074,68689
KIŠŠ: Sociálna etika200613,94648
NANDRÁSKY: Exegéza vybraných žalmov19930,50422
ONDREJOVIČ: Teologická encyklopédia20000,50425
ZAVIŠ: Repetitórium z religionistiky20102,66784
ZAVIŠ: Staroveký svet zdravia a choroby20126,00989
ZAVIŠ: Paradigma osobnosti kresťanského učiteľa v minulosti a dnes20134,001012

Fakulta managementu

Autor a názov publikácieRok vydaniaCena (€)kód
BAJZÍKOVÁ: Manažment ľudských zdrojov20139,79394
BÉREŠOVÁ: Európska únia a jej orgány201319,001049
ČESTNEJŠÍ: Manažérske rozhodovanie20045,71398
CHARFAOUI: Nemecký jazyk pre nefilológov. Kľúč k cvičeniam a testom20140,53619
CHARFAOUI: Nemecký jazyk pre nefilológov20148,76618
KOPERNICKY, ŠLAHOR: Vybrané kapitoly z manažmentu podnikov 1201018,00885
KRČOVÁ: Le droit international20102,40895
KRČOVÁ: Európske právo ako nástroj riadenia medzinárodných vzťahov v Európe20072,79735
KRČOVÁ: Le Principe de subsidiarité en droit international et Européen20071,49468
KRČOVÁ: Medzinárodné ekonomické právo20082,99758
LUPTÁKOVÁ: Manažment pracovných výkonov20053,78469
RUDY a kol.: Organizačné správanie20138,001051
RUSSEV: Manažment projektov20117,00923
RUSSEV, RUSSEV: Informačná podpora manažmentu výrobných podnikov20118,20922
WEBEROVÁ: Multilingual Glossary of Business Terms20032,56407
WEFERS, J., WEFERS, H.: Die deutschsprachigen Länder20144,401087
ZEMÁNKOVÁ, KOMORNÍKOVÁ:Riešenie úloh lineárneho programovania pomocou programu EXCEL20082,85777

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Autor a názov publikácieRok vydaniaCena (€)kód