Informácie pre autorov a recenzentov

Informácie pre autorov

  1. Vydavateľstvo UK prijíma rukopisy spracované na počítači v textovom editore Word.
  2. Do redakcie treba priniesť na USB kľúči nahraný text aj s obrázkami (alebo doručiť elektronicky) a objednávku na vydanie študijnej literatúry/zborníka, ktorá musí byť vyplnená a podpísaná.

  3. Okrem spomenutého je potrebné dodať mená a akademické tituly všetkých členov autorského kolektívu, mená a tituly recenzentov a ich kontaktné údaje.
  4. Rukopis by mal mať dvoch recenzentov, z ktorých aspoň jeden by mal byť mimo fakulty, na ktorej pôsobí autor.
  5. Ak vydanie titulu nie je hradené z rozpočtu Vydavateľstva UK, dohodnú sa podmienky odovzdania rukopisu s redaktorom.
  6. Požiadavky na spracovanie rukopisu nájdete na internetovej stránke vydavateľstva.

 

 

  • Pri vyplňovaní formulárov rešpektujte, prosím, nasledujúce upozornenia: 
  • V kolónke vydanie treba uviesť, o aké vydanie publikácie ide. Prvé, druhé nezmenené, prípadne doplnené alebo prepracované. Pri prepracovanom vydaní je potrebné uviesť, na koľko percent je publikácia prepracovaná v porovnaní s pôvodným vydaním.
  • V kolónke počet študentov v jednom ročníku prosíme uviesť počet študentov v ročníku, pre ktorých je učebnica primárne určená. Tento údaj nám pomáha pri stanovení optimálneho nákladu.
  • V kolónke recenzenti prosíme uviesť presné tituly recenzentov, adresu, na ktorú im máme zaslať dohodu o vykonaní práce, mailovú adresu, prípadne telefónne číslo.