UNESCO katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie

Novinky

August 2014: Sprístupnený portál pre webové korpusy a korpusovú lingvistiku s webovým rozhraním pre prácu s korpusmi Araneapomocou korpusového manažéra NoSketch Engine.

Kontakty

 1. AAB Obnova vzdelávacieho systému. : Vyučovanie cudzích jazykov. / Anna Butašová ... [et al.]
  Bratislava : STIMUL, 1997
 2. AAB Profil vykonávacích politických nástrojov jazykového vzdelávania : Slovenská republika. / Daniel Coste ... [ et al. ]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2008
 3. AAB Fuentes principales de algunos modismos espaňoles / Ladislav Trup, Anna Butašová
  Bratislava : AnaPress, 2000
 4. ABD Empirická časť (4 empirické výskumy) / Juraj Butaš, Anna Butašová
  In: Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách : prehĺbenie efektívnosti vyučovania cudzích jazykov v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ. - ISBN 978-80-89225-31-6. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2007. - S. 60-117
 5. ABD Nový model vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách / Juraj Butaš, Anna Butašová
  In: Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách : prehĺbenie efektívnosti vyučovania cudzích jazykov v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ. - ISBN 978-80-89225-31-6. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2007. - S. 155-200
 6. ABD Aktuálny stav vo výučbe cudzích jazykov analýza aktuálneho stavu vo výučbe cudzích jazykov v našich školách / Anna Butašová ... [ et al. ]
  In: Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách : prehĺbenie efektívnosti vyučovania cudzích jazykov v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ. - ISBN 978-80-89225-31-6. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2007. - S. 12-35
 7. ACB Tvorba testov pre meranie úrovne A1, A2, B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky : vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách. / Juraj Butaš ... [ et al. ]
  Bratislava : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2011
 8. ACB Tvorba testov pre meranie úrovne B1, A2, B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky / Anna Butašová, Mária Lalinská
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2014
 9. ADE Réalités et projet de réforme de ľ enseignement des langues étrangéres dans les écoles primaires et secondaires (6-15 ans): éléments de comparaison / Anna Butašová, Juraj Butaš
  In: Lingua viva. - Roč. 6, č. 11 (2010), s. 25-35
 10. ADE Le plurilinguisme trouve-t-il sa traduction réelle dans la formation professionnelle des enseignants du niveau primaire? / Anna Butašová
  In: Tréma. - Č. 42 (2014), s. 155-162
 11. ADE Utilisation du CECRL pour développer des tests dans six langues pour les professeurs des écoles avantages et limites de cette utilisation / Vincent Folny ... [et al.]
  In: Synergies Europe [elektronický zdroj]. - Č. 6 (2011), s. 51-61 [online]
 12. ADF Kontinuita vo vzdelávaní v cudzích jazykoch pri prechode zo základnej na strednú školu / Juraj Butaš, Anna Butašová
  In: Pedagogická revue. - Roč. 57, č. 2 (2005), s. 139-161
 13. ADF Úroveň niektorých cudzojazyčných kompetencií žiakov 9. ročníka základných škôl / Juraj Butaš, Anna Butašová
  In: Pedagogická revue. - Roč. 58, č. 2 (2006), s. 156-176
 14. ADF Zloženie vyučujúcich a klíma vyučovania cudzích jazykov / Juraj Butaš, Anna Butašová
  In: Pedagogická revue. - Roč. 58, č. 3 (2006), s. 292-311
 15. ADF Didaktika cudzích jazykov v premenách doby / Anna Butašová
  In: Philologia. - Roč. 23, č. 1 (2013), s. 127-135
 16. AEC Cudzie jazyky na výstupe zo základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským / Juraj Butaš, Anna Butašová
  In: La lengua y la cultura en el aula : espaňol y eslovaco [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-338-5088-1. - Granada : Universidad de Granada, 2010. - S. 143-161 [CD-ROM]
 17. AEC Jazyková politika Slovenskej republiky v optike skladby učiteľov cudzích jazykov / Anna Butašová, Juraj Butaš
  In: Studia Romanistica 8. - ISBN 978-80-7368-483-9. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2008. - S. 225-235
 18. AEC Projets européens et formation initiale en contexte slovaque / Anna Butašová
  In: Différences et proximités culturelles: L`Europe. - ISBN 2-7475-0197-3. - Paris : L`Harmattan, 2001. - S. 185-194
 19. AED Vyučovanie kultúry a civilizácie v systéme vysokoškolskej prípravy učiteľov cudzích jazykov / Anna Butašová
  In: Najnovšie tendencie vo vzdelávaní učiteľov cudzích jazykov. - ISBN 80-85697-65-3. - Bratislava : Stimul, 1997. - S. 55-58
 20. AED Les projets européens et la formation des enseignants / Anna Butašová
  In: Etudes françaises en Slovaquie. Vol. 2/1997. - ISBN 80-88868-41-6. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1998. - S. 147-157
 21. AED La professionalisation du métier d`enseignant de langues étrangéres / Anna Butašová
  In: Etudes françaises en Slovaquie. Vol. 4/1999. - ISBN 80-88868-63-7. - Bratislava : UK, 1999. - S. 115-122
 22. AED Test z francúzskeho jazyka / Anna Butašová ... [ et al. ]
  In: Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách : prehĺbenie efektívnosti vyučovania cudzích jazykov v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ. - ISBN 978-80-89225-31-6. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2007. - S. 135-142
 23. AED Implementácia nového modelu vyučovania cudzích jazykov do učebných plánov škôl / Juraj Butaš, Anna Butašová
  In: Philologia 18. - ISBN 978-80-223-2429-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 159-180
 24. AED La diversité linguistique, frein ou élément d´enrichissement dans les pays d´Europe centrale - Etude de cas / Anna Butašová
  In: Philologia 18. - ISBN 978-80-223-2429-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 23-31
 25. AED Analýza pripravenosti na zavedenie povinného vyučovania CJ na 1. stupni ZŠ / Anna Butašová, Juraj Butaš
  In: Philologia 21. - ISBN 978-80-223-3011-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 217-226
 26. AED Problematika jazykovej politiky v kontexte reformných krokov vo výchovno-vzdelávacom systéme / Anna Butašová
  In: Philologia 17. - ISBN 80-223-1913-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 93-101
 27. AED Origen de algunas unidades fraseológicas francesas / Ladislav Trup ... [et al.]
  In: Philologia 15. - ISBN 80-223-1553-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - S. 55-73
 28. AED Vidéo - une des nouvelles technologies dans la classe de langues / Anna Butašová
  In: Philologia 12. - ISBN 80-223-0754-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994. - S. 87-92
 29. AED L`éducation aux médias - son rôle et sa place dans les programmes d`études / Anna Butašová
  In: Philologia 13. - ISBN 80-223-0960-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996. - S. 209-213
 30. AED Ľ enseignement de la culture et civilisation dans la formation des enseignants de francais. / Anna Butašová
  In: Etudes françaises en Slovaquie. - ISBN 80-88868-23-8. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1997. - S. 103-106
 31. AED Problematika tvorby a obsahu predmetu: Kultúra a civilizácia Francúzska a frankofónnych krajín / Anna Butašová
  In: Teória a prax vyučovania cudzích jazykov. - ISBN 80-85697-66-1. - Bratislava : Stimul, 1997. - S. 13-21
 32. AED El francés y el léxico eslovaco / Ladislav Trup, Anna Butašová
  In: Philologia 16. - ISBN 80-223-1679-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 55-65
 33. AFA Ľ évaluation en Slovaquie / Anna Butašová, Isabelle Herrou
  In: Ľ évaluation de ľ éléve. - Nantes : Université d´Été, 2002. - S. 100
 34. AFA Developpement de curricula et de methodologie pour les cours de traduction et d`interpretation / Anna Butašová ... [et al.]
  In: Atelier. - Č. 7 (2000), s. 5-16
 35. AFA L`experience slovaque sur la formation des enseignants / Anna Butašová
  In: Les objectifs a moyen terme des Départements d`études francaises dans les pays de l`Únionj européenne et les pays associés d`Europe centrale et orientale. - Paríž : Ministere des affaires etrangeres, 1995. - S. 72
 36. AFA Le rôle d`un centre de documentation dans la formation des formateurs / Anna Butašová
  In: L`individualisation de l`énseignement des langues et les centres de ressources Conseil de l`Europe. - Graz, 1996. - S. 8-16
 37. AFA Creation de filiere(s) et formation de formateurs en traduction - le cas de la Slovaquie / Anna Butašová, Eckhart Hötzel
  In: Traduire au XXIéme siécles: Tendances et perspectives. - Thessaloniki : Aristotelova univerzita, 2002. - S. 135-142
 38. AFC Teaching corpus linguistics with Aranea web corpora / Vladimír Benko, Anna Butašová
  In: Trudy meždunarodnoj konferencii "Korpusnaja lingvistika - 2017" = Proceedings of the international conference "Corpus linguistics - 2017". - Sankt Peterburg : Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet, 2017. - S. 16-21
 39. AFC La scolarisation des enfants roms en Slovaquie / Anna Butašová
  In: Revue internationale d´ éducation [elektronický zdroj]. - Č. 52 (2009), s. [1-4] [online]
 40. AFD Miesto a úloha odbornej prípravy v učiteľskom štúdiu / Anna Butašová
  In: Pedagogická prax, súčasnosť a perspektívy. - ISBN 978-80-8094-145-1. - Nitra : UKF, 2007. - S. 13-18
 41. AFD Jazyková politika, jej smerovanie, efektivita a efektívnosť výučby cudzích jazykov v Slovenskej republike / Anna Butašová
  In: Východiská kurikulárnych snáh v oblasti výučby cudzích jazykov. - ISBN 978-80-89225-30-9. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2007. - S. 9-25
 42. AFD Vyučovanie cudzieho jazyka - nová kompetencia učiteľa prvého stupňa základnej školy / Juraj Butaš, Anna Butašová
  In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III.. - ISBN 978-80-8084-535-3. - Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - S. 29-36
 43. AFD Meranie vzdelávacích výsledkov v cudzom jazyku / Juraj Butaš, Anna Butašová
  In: Meranie vedomostí ako súčasť zvyšovania kvality vzdelávania. - ISBN 978-80-8082-509-6. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011. - S. 25-31
 44. AFD Úloha pedagogickej praxe a jej miesto pri príprave učiteľov jazyka / Anna Butašová
  In: Úloha pedagogickej praxe pri príprave učiteľov cudzieho jazyka. Konferencia. - ISBN 80-88697-36-0. - Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996. - S. 24-29
 45. AFE Langues nationales, langues d´enseignement en Slovaquie. ...Quelles évaluations? / Anna Butašová
  In: Langues nationales, langues maternelles, langues d´enseignement, quelles évaluations?. - Universite de Nantes. - S. 13
 46. AFE Politique linguistique en République slovaque / Anna Butašová
  In: Colloque Temps et Espace. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. 5
 47. AFH Výskum profesijných a jazykových kompetencií učiteľov prvého stupňa základných škôl / Katarína Bockaničová, Anna Butašová, Denisa Ďuranová
  In: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov : ako ďalej? [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971580-8-8. - Nitra : SlovakEdu, 2016. - S. 12 [CD-ROM]
 48. AFH Využitie nástrojov inkluzívnej viacjazyčnosti vo formálnom vzdelávaní / Anna Butašová, Darina De Jaegher, Ivana Gregorová
  In: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov : ako ďalej? [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971580-8-8. - Nitra : SlovakEdu, 2016. - S. 16 [CD-ROM]
 49. AGI Národná správa o implementácii a dopade programov Socrates a Leonardo da Vinci v Slovenskej republike 2000-2006 / Juraj Vantuch ... [ et al. ]
  Bratislava : [s.n.], 2007
 50. AGI Etude d`impact des partenariats scolaires Comenius sur les établissements : Changements institutionnels et dimension européenne. Rapport final. Méthodologie. / Annick Bonnet, Alain Carlo ... [et al.]
  Luxembourg : Office des publications de l`Union européenne, 2012
 51. BAB Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie cudzích jazykov v terminologickom rámci : slovník termínov k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky. / Anna Butašová ... [ et al. ]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 52. BAB Glosár odborných anglicko-francúzsko-nemecko-slovenských termínov k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky / Eva Tandlichová ... [et al.]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2002
 53. BAB Slovensko-anglicko-francúzsko-nemecký slovník termínov k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky / Vladimír Benko ... [ et al. ]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2008
 54. BAB Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový slovník. / Valentína Trubíniová ... [et al.]
  Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007
 55. BAB Organizácia a manažment školstva : Terminologický a výkladový slovník. / Zdeněk Obdržálek, Kinga Horváthová ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004
 56. BAB Vzdelávanie Rómov a multikultúrna koexistencia / Miron Zelina ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002
 57. BAB Jazyková politika v Slovenskej republike 2004 : jej východiská a smerovanie. / Anna Butašová ... [et al.]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2006
 58. BCB Európske jazykové portfólio 16+ / Anna Butašová ... [ et al. ]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2006
 59. BCI Pedagogická dokumentácia z francúzskeho jazyka : úroveň B 2. / Anna Butašová ... [ et al. ]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009
 60. BCI Tvorenie položiek testov pre meranie úrovne A1, A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (Návody na cvičenia) / Juraj Butaš, Anna Butašová
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2011
 61. BCI Pedagogická dokumentácia z francúzskeho jazyka : úroveň B 1. / Anna Butašová ... [ et al. ]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009
 62. BCI Conception de tests de mesure des niveaux A1, A2, B1 et B2 reliés au Cadre européen commun de référence pour les langues / Juraj Butaš, Anna Butašová
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2016
 63. BDE Les Roms, leurs enfants et leur éducation / Anna Butašová
  In: Cahiers pédagogiques. - Č. 21 (2011), s. 158-159
 64. BDE Réforme de ľ enseignement des langues: formation continue des enseignants du primaire / Anna Butašová
  In: Revue internationale d´ éducation. - Č. 58 (2011), s. 17-19
 65. BDE Quelles réponses á la nouvelle situation sociale ? Les transformations du systéme éducatif slovaque / Anna Butašová
  In: Revue internationale d´ éducation. - Č. 28 (2000), s. 90-100
 66. BDE Comment ľ école s´adapte-t-elle a la diversité des éleves? / Anna Butašová
  In: Revue internationale d´ éducation. - Č. 40 (2005), s. 115-117
 67. BDE Využitie videa vo vyučovaní cudzích jazykov / Anna Butašová
  In: Cizí jazyky. - Roč. 37, č. 3-4 (1993), s. 109
 68. BDF Pomôžu intenzívne formy výučby? / Anna Butašová
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 42, č. 15 (1992), s. 9
 69. BDF Rozvoj románskych jazykov na Pedagogickej fakulte UK / Anna Butašová
  In: Naša univerzita. - Roč. 44, č. 4 (1997), s. 7
 70. BEC La politique linguistique en Slovaquie / Anna Butašová, Viera Urbaničová
  In: Officina hungarica : Politiques linguistiques en Europe, Roč. 12. - ISBN 963-8425-15-6. - Budapest : Nemzetközi Hungarológiai Központ, 2001. - S. 13-19
 71. BED Nové technológie a autonomia v príprave učiteľov jazykov / Anna Butašová
  In: Philologia 14. - ISBN 80-223-1285-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. - S. 53-59
 72. BED Pedagogická prax-obohacujúca skúsenosť alebo profesná nevyhnutnosť v študijnom pláne magisterského štúdia cudzieho jazyka / Anna Butašová
  In: TEMPUS-PHARE S-JEP 09268/95 : L´alternance intégrée dans la formation initiale. - ISBN 80-88868-72-6. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2001. - s. 31-37
 73. BED Spoločný európsky referenčný rámec ako východiskový dokument európskej jazykovej politiky a jeho aplikácia v slovenskom kontexte / Anna Butašová, Viera Urbaničová
  In: Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na rôznych typoch škôl. - ISBN 80-89113-10-9. - Bratislava : Retaas, 2004. - S. 57-66
 74. BED Určenie minimálnych kompetencií prekladateľa a tlmočníka v modernej európskej príprave - utópia alebo nevyhnutnosť? / Anna Butašová
  In: Etudes françaises en Slovaquie. Vol. 8/2003. - ISBN 80-969175-8-7. - Bratislava : Francúzsky inštitút, 2004. - S. 157-160
 75. BED Konštrukty skúšok dosahovania úrovne ovládania cudzieho jazyka učiteľmi primárneho vzdelávania / Juraj Butaš, Anna Butašová
  In: Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2011. - ISBN 978-80-8084-791-3. - Ružomberok : VERBUM, 2011. - S. 31-40
 76. BED Perspektívy prípravy učiteľov cudzích jazykov na pedagogických fakultách / Anna Butašová
  In: Zborník Phare katedier anglického jazyka a literatúry, nemeckého jazyka a literatúry a katedry románskych jazykov Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. - Bratislava : Slovak Academic Press, 1996. - S. 7-10
 77. BED Vzdelávacie techniky pre rómsku populáciu: Pedagogická prax a metodický materiál / Anna Butašová
  In: Edukácia rómskych detí v európskom kontexte. - ISBN 80-85756-70-6. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2002. - S. 9-12
 78. BEF Obsahová reforma - od poznatku k významu / Anna Butašová
  In: Postavenie regionálneho školstva vo vzdelávacom systéme SR. - Košice : Krajský školský úrad, 2006. - S. 29-38
 79. BEF Filozofia národného projektu - vzdelávacie programy a perspektívy ich ďalšieho využitia v praxi / Anna Butašová
  In: Tézy k prednáškam z konferencie : Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v kontexte rozvoja plurilingvizmu a interkulturality. - ISBN 978-80-8118-115-3. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2013. - S. 1-6
 80. BEF Štúdium cudzích jazykov na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave / Anna Butašová
  In: Acta Translatologica Universitatis Comenianae 1. - ISBN 80-223-1436-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. - S. 26-27
 81. DAI Implementácia európskych vzdelávacích projektov v podmienkach vzdelávacieho systému Slovenskej republiky / Anna Butašová
  Bratislava : [s.n.], 2002
 82. DAI Vplyv sociokultúrnej zložky obsahu predmetu francúzsky jazyk na rozvoj komunikatívnej kompetencie / Anna Butašová
  Bratislava : [s.n.], 1994
 83. EDI Španielsko - slovenský slovník / Anna Butašová
  In: Naša univerzita. - Č. 10 (2007), s. 11
 84. FAI Teória a prax vyučovania cudzích jazykov / zost. Ružena Kozmová, Anna Butašová
  Bratislava : STIMUL, 1997
 85. FAI Etudes francaises en Slovaquie 1997 / zost. Anna Butašová, Stéphane Grivelet; vedec. red. Mikuláš Pažitka
  Bratislava : PdF UK, 1998
 86. FAI Etudes françaises en Slovaquie 8/2003 : Colloque international d´études françaises. / zost. Anna Butašová ... [ et al. ]
  Bratislava : Francúzsky inštitút, 2004
 87. FAI Philologia 21: supplementum 1 : zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. / zost. Anna Butašová ... [ et al. ]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 88. FAI Philologia 21: supplementum 2 : zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. / zost. Anna Butašová ... [ et al. ]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 89. FAI Etudes francaises en Slovaquie / zost. Anna Butašová, Stéphane Grivelet
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2000
 90. FAI Edukácia rómskych detí v európskom kontexte / Zost. Anna Butašová, Zuzana Kadlečíková, Daniela Valachová
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2002
 91. FAI Etudes francaises en Slovaquie 1996 / zost. Anna Butašová, Stéphane Grivelet; vedec. red. Mikuláš Pažitka
  Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1997
 92. FAI Najnovšie tendencie vo vzdelávaní učiteľov moderných jazykov / zost. Anna Butašová, Tatiana Kotuliaková, Anna Hrušková
  Bratislava : PdF UK, 1997
 93. GAI Analýza výsledkov projektov Comenius 1 1998 - 2002 / Anna Butašová
  Bratislava : Národná kancelária programu Socrates, 2003
 94. GHG …et application dans un établissement de Bratislava / Anna Butašová
 95. GHG Diversité des élèves, des enseignants et diversification des pratiques en Slovaquie [elektronický dokument] : . / Anna Butašová
  [S.l.] : [s.n.], 2009
 96. GII Nevôla mnohých učiteľov / Anna Butašová
  In: Sme. - Roč. 6, č. 63 (1998), s. 4
 97. GII Je tragédiou tejto spoločnosti / Anna Butašová
  In: Sme. - Roč. 7, č. 24 (1999), s. 4
 98. GII El bilingüismo espaňol-inglés y sus consecuencias / Ladislav Trup ... [et al.]
  Bratislava : AnaPress, 1999
 99. GII Európske jazykové portfólio pre 11-15 ročných žiakov v Slovenskej republike / Marta Bartošová ... [ et al. ]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav a Ministerstvo školstva SR, 2003
 100. GII Choix de publications / Anna Butašová
  In: Mélanges en l'honneur d´Anna Butašová. - ISBN 978-80-223-3999-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 101-108
 101. GII Úvod / Anna Butašová
  In: Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách : prehĺbenie efektívnosti vyučovania cudzích jazykov v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ. - ISBN 978-80-89225-31-6. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2007. - S. 10-11
 102. GII Pedagogická dokumentácia : vzdelávacie aktivity projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súlade s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách. / Anna Butašová ... [ et al. ]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009
 103. GII Pedagogická dokumentácia z francúzskeho jazyka : úroveň A 1. / Anna Butašová ... [ et al. ]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009
 104. GII Pedagogická dokumentácia z francúzskeho jazyka : úroveň A 2. / Anna Butašová
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009
 105. GII Rodičov sa to netýka? Finišuje príprava nových učebných plánov / Anna Butašová
  In: Národná obroda. - Roč. 2, č. 87 (1991), s. 6
 106. GII Budeme aj my organizovať tzv. európske triedy? / Anna Butašová
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 42, č. 9 (1992), s. 5
 107. GII Dobehneme, čo sme zameškali? Program PHARE rozmnoží učiteľov cudzích jazykov / Anna Butašová
  In: Národná obroda. - Roč. 5, č. 31 (1994), s. 9
 108. GII Sme schopní zakričať, že kráľ je nahý? / Anna Butašová
  In: Sme. - Roč. 5, č. 235 (1997), s. 5