UNESCO katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie

Novinky

August 2014: Sprístupnený portál pre webové korpusy a korpusovú lingvistiku s webovým rozhraním pre prácu s korpusmi Araneapomocou korpusového manažéra NoSketch Engine.

Kontakty

 1. ADF Morfologické údaje o slovenských substantívach na účely algoritmickej analýzy textov / Vladimír Benko ... [et al.]
  In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. - Roč. 43, č. 5 (1996/1997), s. 154-166
 2. ADF Počítačová verzia Krátkeho slovníka slovenského jazyka / Vladimír Benko ... [et al.]
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 48, č. 1 (1997), s. 9-19
 3. ADF Morfologická databáza ohybných slovných druhov slovenčiny na účely algoritmického spracovania textov / Vladimír Benko ... [et al.]
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 52, č. 1(2001), s. 3-22
 4. AED Les proverbes dans les corpus Aranea, ou " Qui cherche, trouve" / Vladimír Benko
  In: Mélanges en l'honneur d´Anna Butašová. - ISBN 978-80-223-3999-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 19-30
 5. AFC Aranea yet another family of (comparable) web corpora / Vladimír Benko
  In: Text, speech and dialogue. - ISBN 978-3-319-10815-5. - Cham : Springer, 2014. - S. 245-254
 6. AFC Teaching corpus linguistics with Aranea web corpora / Vladimír Benko, Anna Butašová
  In: Trudy meždunarodnoj konferencii "Korpusnaja lingvistika - 2017" = Proceedings of the international conference "Corpus linguistics - 2017". - Sankt Peterburg : Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet, 2017. - S. 16-21
 7. AFC Slovak Language Lexical Database / Vladimír Benko
  In: Computational Lexicography. - Balatonfüred : Hungarian Academy of Sciences, 1991. - S. 5-8
 8. AFD Web corpora and language teaching / Vladimír Benko
  In: Challenges in Foreign Language Education (CD ROM). - ISBN 978-80-89328-50-5. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. - S. 190-192
 9. AFD Konverzia Krátkeho slovníka slovenského jazyka na lexikálnu databázu / Vladimír Benko
  In: ALGORITMY 91. - Bratislava : Jednota slovenských matematikov a fyzikov pri SAV, 1991. - S. 24-32
 10. AFD Počítačové korpusy a analýza textu / Vladimír Benko
  In: Text a kontext. - ISBN 80-88697-06-9. - Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ v Košiciach, 1993. - S. 43-50
 11. AFD Korpus textov slovenského jazyka-súčasný stav a budúcnosť / Vladimír Benko
  In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. - ISBN 80-224-0514-0. - Bratislava : Veda, 1997. - S. 297-303
 12. AFD Lokalizácia softvérových produktov / Vladimír Benko ... [et al.]
  In: Varia 7. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1998. - S. 70-75
 13. AFD Internet a slovenčina / Alexandra Jarošová, Vladimír Benko
  In: Mesto a jeho jazyk. - ISBN 80-224-0605-8. - Bratislava : Veda, 2000. - S. 233-241
 14. AFG Fieders: A multi-lingual corpus for teaching purposes / Vladimír Benko
  In: Teaching and Language Corpora. - Graz : Karl-Franzens-Universität, 2000. - S. 14-15
 15. AFG Fieders: Teaching Multilingual Concordancing / Vladimír Benko
  In: Corpus Linguistics: How to Extract Meaning from Corpora. Roč. 5. - Prague : Faculty of Mathematics and Physics Charles University, 2000, s. 8-9. -
 16. BAB Slovensko-anglicko-francúzsko-nemecký slovník termínov k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky / Vladimír Benko ... [ et al. ]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2008
 17. BAB Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie cudzích jazykov v terminologickom rámci : slovník termínov k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky. / Anna Butašová ... [ et al. ]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 18. BAB Morfematický slovník slovenčiny / Miloslava Sokolová ... [et al.]
  Prešov : Náuka, 1999
 19. BAB Mastering business English : Learner`s dictionary. English-Slovak & Slovak-English dictionary. / Helena Svobodová... [et al.]
  Bratislava : Ekonóm, 1999
 20. BCI Počítačové spracovanie slovenského jazyka : Morfológia podstatných mien. / Vladimír Benko ... [et al.]
  Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1998
 21. BDF (Neskorá) počítačová podpora lexikografického projektu slovník slovenských nárečí / Vladimír Benko
  In: Zápisník slovenského jazykovedca. - Roč. 11, č. 1-4 (1992), s. 25-26
 22. BDF Interpunkcia a štruktúra heslovej state vo výkladovom slovníku / Vladimír Benko
  In: Zápisník slovenského jazykovedca. - Roč. 12, č. 1-4 (1993), s. 30-31
 23. BDF Počítače a lexikografia / Vladimír Benko
  In: Zápisník slovenského jazykovedca. - Roč. 13, č. 1-4 (1994), s. 45-46
 24. BED Počítačová podpora slovenských lexikografických projektov-retrospektívny pohľad / Vladimír Benko
  In: Slovenčina a čeština v počítačovom spracovaní. - ISBN 80-224-0692-9. - Bratislava : Veda, 2001. - S. 181-194
 25. BED Iná databáza: Korpus textov (slovenského jazyka) / Vladimír Benko
  In: Databázy 96. - Bratislava : D & D Studio, 1996. - S. 181-187
 26. BED Jazykové zdroje: cudzie jazyky "mono" i multimediálne / Vladimír Benko
  In: Škola a učiteľ v treťom tisícročí, Zv. 1 : Multimédiá vo vzdelávaní. - ISBN 80-967746-2-X. - Nitra : Slovdidac, 1999. - S. 113-116
 27. BEE Feeding the “Brno Pipeline” the case of Araneum Slovacum / Vladimír Benko
  In: RASLAN 2016 : recent advances in Slavonic natural language processing. - ISBN 978-80-263-1095-2. - Brno : Tribun EU, 2016. - S. 19-27
 28. BEF Použitie programových nástrojov v projektoch počítačovej lingvistiky v Laboratóriu počítačovej lingvistiky PdF UK / Vladimír Benko
  In: Práce laboratória počítačovej lingvistiky. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1993. - S. 14-22
 29. BEF Jazykové zdroje a "nová lexikografia" / Vladimír Benko
  In: Jazykovedný zápisník 16. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1997. - S. 36-38
 30. GAI Počítačové spracovanie slovenčiny - podstatné mená / Eduard Kostolanský ... [et al.]
  Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1995
 31. GII Ambiciózny aktualitár / účast. interv. Vladimír Benko ; aut. interv. Ján Lofaj
  In: Otázky žurnalistiky. - 38 (1995) 1, 83-85
 32. GII Konferencia COMPLEX 92 v Budapešti / Vladimír Benko
  In: Zápisník slovenského jazykovedca. - Roč. 11, č. 1/4 (1992), s. 65-66
 33. GII O niektorých kvalifikátoroch v Krátkom slovníku slovenského jazyka / Vladimír Benko
  In: Zápisník slovenského jazykovedca. - Roč. 14, č. 1-4 (1995), s. 9
 34. GII Niekoľko lexikografických postrehov z ciest / Vladimír Benko
  In: Zápisník slovenského jazykovedca. - Roč. 15 (1996), s. 50-51