Dokumenty

Organizačný poriadok CIT UK

Organizačný poriadok CIT UK

Príloha 1: Organizačná štruktúra CIT UK

Príloha 2: Priestory CIT UK

Vnútorné predpisy UK pre oblasť IT

VP č. 2/2011

Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú pravidlá informačnej bezpečnosti UK.

Predpis je platný a účinný od 26. 01. 2011.

VP č. 12/2009

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje bezpečnostná politika Integrovaného informačného a komunikačného systému UK.

Predpis je platný a účinný od 10. 11. 2009.

VP č.8/2007

Smernica rektora UK Zásady pre používanie externých aplikácií spolupracujúcich so systémom ŠTUDENT I UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 08. 2007.

Opatrenie rektora č. 1/2003

Organizačný a prevádzkový poriadok systému automatickej identifikácie osôb UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 08. 2003.

VP č. 27/2017

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 29/2002 Organizačný a prevádzkový poriadok IIKS UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora č. 7/2003.

Predpis je platný od 21. 12. 2017 a účinný od 01. 01. 2018.

Opatrenie rektora č. 29/2002

Organizačný a prevádzkový poriadok IIKS UK.

Predpis je platný od 30. 12. 2002 a účinný od 01. 01. 2003.

Príkaz rektora UK č. 4/2018

ktorým sa zrušuje príkaz rektora UK č. 4/2004 Postup pri nadobúdaní, opravách a zhodnocovaní výpočtovej techniky na pracoviskách Rektorátu UK a niektorých ďalších pracoviskách UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 4/2004.

Predpis je platný a účinný od 18. 12. 2018.

Príkaz rektora UK č. 10/2009

o evidencii výsledkov štúdia pomocou akademického informačného systému AiS 2.

Predpis je platný a účinný od 24. 10. 2009.

Príkaz rektora UK č. 2/1999

Prevádzkový poriadok univerzitnej počítačovej miestnosti

<output>Prevádzkový poriadok univerzitnej počítačovej miestnosti</output>

<output>Prevádzkový poriadok univerzitnej počítačovej miestnosti</output>

<output>Prevádzkový poriadok univerzitnej počítačovej miestnostiss</output>

<output>Prevádzkový poriadok univerzitnej počítačovej miestnost</output>

<output>Prevádzkový poriadok univerzitnej počítačovej miestnost</output>

<output>Prevádzkový poriadok univerzitnej počítačovej miestnost</output>

<output></output>

<output>Prevádzkový poriadok univerzitnej počítačovej miestnosts</output>

<output>Prevádzkový poriadok univerzitnej počítačovej miestnosts</output>

Predpis je platný a účinný od 30. 03. 1999.

Príkaz rektora UK č. 1/1999

Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete

<output>Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete</output>

<output>Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete</output>

<output>Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete</output>

<output>Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete</output>

Predpis je platný a účinný od 30. 03. 1999.

Zobrazuje sa 9 súborov, od 1 do 9 z 9.

Externé predpisy súvisiace s IT

Výnos o štandardoch pre ISVS [č. 55/2014 Z. z.] (1826 kB)  Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Smernica MŠ SR č. 46/2011 ktorou sa určuje forma a termín predkladania výročnej správy o činnosti vysokej školy a výročnej správy o hospodárení vysokej školy. V čl. 4 sú požiadavky na umiestnenie správy na univerzitnom webe.

Zákon č. 289/2012 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Správy CIT UK - 2003-2014