Preukaz zamestnanca UK

Nový vizuál Preukazu zamestnanca UK

Z príležitosti 100. výročia Univerzity Komenského v Bratislave sme v AR 2019/2020 pripravili a zaviedli nový vizuál čipových preukazov vydávaných pre denných, externých študentov a pre nepedagogických zamestnancov UK.

Univerzita Komenského zároveň v AR 2020/2021 pristúpila k výmene identifikačných zamestnaneckých preukazov. Všetkým zamestnancom UK budú postupne vydané nové preukazy s novým vizuálom.

Nové preukazy sa budú vydávať bezplatne, s 5-ročným životným cyklom, spoplatnené bude iba vydávanie duplikátu v prípade straty, poškodenia či odcudzenia preukazu.

 

 

Nový režim vydávania zamestnaneckých preukazov

Vzhľadom na zastaranosť aktuálnych identifikačných kariet – Preukaz zamestnanca UK, sa v nasledujúcich mesiacoch uskutoční ich výmena za nový, modernejší a bezpečnejší variant. Našou snahou je zefektívniť a zjednodušiť celý proces vydávania zamestnaneckých preukazov, zvýšiť ochranu osobných údajov a v konečnom dôsledku znížiť celkové náklady. Súčasťou spomínanej zmeny bude proces vracania Preukazov UK, ukončenie vydávania čipových kariet s vizuálom ITIC, či zmeny v podobe nového vizuálu a  poplatkov zamestnaneckých preukazov. 

Opatrenia sprevádzajúce zmeny režimu vydávania Preukazov zamestnanca UK: 

1. postupné ukončenie vydávania čipových kariet s vizuálom ITIC (tento proces bude prebiehať postupne po jednotlivých súčastiach UK); 

2. časovo ohraničená povinnosť odovzdania preukazu so starým vizuálom UK a možnosť mimoriadneho vyplatenia prijatej zálohy držiteľovi (podľa pokynov jednotlivých súčastí); 

3. automatické pridelenie a prevydanie Preukazu zamestnanca UK po uplynutí 5 rokov bez poplatku (pričom platí: jedna univerzita = jeden preukaz, bez ohľadu na počet a typ úväzkov); 

4. poplatok za vydanie duplikátu nového Preukazu sa platí v prípade jeho straty, odcudzenia alebo poškodenia

5. keďže Preukaz je majetkom UK, pri jeho prevydaní alebo ukončení pracovného pomeru je zamestnanec povinný ho vrátiť vydavateľovi za účelom jeho deaktivácie a likvidácie. 

Ukončenie vydávania čipových preukazov s vizuálom ITIC

Vydávanie preukazov s vizuálom ITIC (International Teacher Identity Card) na UK končí. Už od 1.9.2019 UK nezabezpečuje predaj prolongačných známok na ITIC preukaz. Nový preukaz každého, aj pedagogického zamestnanca, bude mať výhradne unikátny vizuál UK.

Preukaz ITIC len ako preukaz bez čipu a zakúpenie licencie si pedagogickí zamestnanci budú môcť zabezpečiť sami prostredníctvom združenia CKM SYTS, ktoré je držiteľom ITIC licencie na Slovensku. Preukaz ITIC je k dispozícii aj ako aplikácia v smartfóne. Ak svoj momentálny zamestnanecký preukaz používate ako ITIC preukaz a máte naň zakúpenú prolongačnú známku na rok 2021, môžete si ho ponechať s deaktivovaným čipom a ďalej ho používať ako ekvivalent plastovej karty vydávanej združením CKM SYTS.

Odovzdanie preukazov so starým vizuálom

V rámci prechodu na nové preukazy majú zamestnanci povinnosť odovzdať staré preukazy, resp. neplatné preukazy s vizuálom ITIC, na ich deaktiváciu a likvidáciu.

Zamestnanci odovzdávajú staré preukazy podľa presných pokynov súčasti, na ktorej majú pracovný úväzok, nakoľko pri odovzdaní starého preukazu môže byť zamestnancom niektorých súčastí následne vrátená záloha, ktorú za preukaz zaplatili pri prvotnom vydaní starého preukazu. V prípade preukazov s vizuálom ITIC sa vracia iba záloha za preukaz samotný, bez poplatku za prvotnú licenciu ITIC.

Preukazy za zálohu možno vrátiť len do 15.12.2021

O tom, či na Vašej súčasti je možné požiadať aj o vrátenie zálohy za odovzdaný preukaz, sa informujte na svojom personálnom oddelení.

 

Automatické pridelenie a prevydanie Preukazu zamestnanca UK

Preukaz UK bude automaticky vydávaný pri nástupe do práce každému zamestnancovi. Súčasným zamestnancom bude nový Preukaz UK distribuovaný postupne. V prípade, že má zamestnanec viac úväzkov na rôznych súčastiach UK, bude mu bezplatne vydaný len jeden kus. 

Preukaz zamestnanca UK má platnosť 5 rokov. Počas jeho celého životného cyklu je majetkom Univerzity Komenského. Držiteľ preukazu je povinný ho chrániť pred stratou, krádežou a poškodením a používať ho iba v súlade s príslušným prevádzkovým poriadkom. Po vypršaní platnosti bude preukaz automaticky bezplatne prevydaný, zabezpečí sa tým bezproblémové používanie na celej UK, napríklad v knižniciach alebo na turniketoch. Neplatný preukaz je nutné vrátiť za účelom deaktivácie a likvidácie. 

Povinnosť vrátenia preukazu sa vzťahuje aj na prípad ukončenia pracovného pomeru na UK, a to aj pred vypršaním platnosti preukazu. Tento úkon si je možné potvrdiť na výstupnom liste. Ak zamestnancovi na UK zostáva aspoň jeden aktívny úväzok, preukaz pri ukončení iného úväzku neodovzdáva.

Strata preukazu, vydanie duplikátu a odovzdanie preukazu pri ukončení pracovného pomeru

Povinnosťou držiteľa preukazu zamestnanca UK je preukaz chrániť pred zneužitím, preto ak dôjde k jeho strate či odcudzeniu, rovnako v prípade poškodenia preukazu a jeho nefunkčnosti, je držiteľ povinný  túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť správkyni univerzitných preukazov na saiorec.uniba.sk, aby bolo možné preukaz zablokovať a držiteľovi vystaviť duplikát. V opačnom prípade držiteľovi môže byť prípadná škoda zosobnená. Vystavenie duplikátu je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

Pri ukončení pracovného pomeru s UK je držiteľ povinný preukaz odovzdať na príslušné personálne oddelenie. Pri nedodržaní tejto povinnosti bude držiteľovi účtovaný poplatok.

Za zneužitie Preukazu nenesie Vydavateľ žiadnu zodpovednosť.

 

 

Nový preukaz zamestnanca UK - zhrnutie

Nové preukazy zamestnancov UK sa vydávajú, aby mal každý zamestnanec moderný čipový preukaz pre potreby identifikácie a aby bolo možné používať preukaz v existujúcich aj plánovaných celouniverzitných systémoch - napríklad Akademická knižnica, dvojfaktorové overovanie pri dôležitých informačných systémoch, vstup do zabezpečených priestorov, atď.

Preukaz bude automaticky vydávaný každému zamestnancovi pri začiatku pracovného pomeru. V prípade viacnásobných úväzkov na rôznych súčastiach UK má zamestnanec stále iba jeden preukaz.

Preukaz má platnosť 5 rokov. Po uplynutí platnosti bude preukaz automaticky bezplatne vymenený. Neplatný preukaz je nutné vrátiť za účelom deaktivácie a likvidácie. Povinnosť vrátenia preukazu sa vzťahuje aj na prípad ukončenia pracovného pomeru pred vypršaním platnosti preukazu. Tento úkon bude aj súčasťou výstupného listu pri ukončení pracovného pomeru. Ak Vám na UK zostáva aspoň jeden aktívny úväzok, preukaz pri ukončení iného úväzku neodovzdávate.

V prípade otázok spojených so zmenou režimu vydávania Preukazov zamestnanca UK alebo ohľadom reklamácií kontaktujte správkyňu služby univerzitné preukazy saiorec.uniba.sk