Hotspoty - Prístupové miesta pre WIFI

Právnická fakulta

 • knižnica v novej budove na 5. p.
 • učebne v novej budove na 6. p.
 • Auditorium Maximum a priľahlé chodby na 2. poschodí starej budovy
 • študijné oddelenie a priľahlé chodby na 2. poschodí starej budovy

Filozofická fakulta

Gondova ulica 2

 • Átrium - veľký dvor
 • malý dvor
 • oddychová miestnosť G3
 • učebne
 • chodby

Šafárikovo námestie 2

 • vstupná hala historickej budovy
 • učebne
 • chodby

Múzejná ulica 10

 • Ústredná knižnica
 • učebne
 • chodby

Štúrova ulica 9

 • učebne
 • chodby

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • posluchárne F1,F2 (a vestibul F), F1/108, F1/109, F1/326, F1/328, F1/248, A , B, C, I-XII (M), M/208, M/217 H3, H6
 • okolie TopSoftu
 • knižnica
 • okolie Centra projektovej podpory
 • okolie Katedry jadrovej fyziky a biofyziky
 • okolie vchodu M
 • okolie F2/170

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 •   čiastočné pokrytie učební, auly a internátu

Fakulta managementu

 • fakultná knižnica
 • laboratóriá výpočtovej techniky
 • miestnosť č. 324 a č. 333
 • pokrytie 2., 3. a 4. p. hala, schodisko, chodba a kancelárie v pravej časti
 • posluchárne 2, 12, 18

Lekárska fakulta

 • budova Dekanátu (zasadacia miestnosť Vedeckej Rady, samostatný referát vedy a výskumu, ústav epidemiológie, študijné oddelenie a priestory chodby pred ŠO, park pred dekanátom smerom k Medickej záhrade)
 • budova Nových teoretických ústavov (vstupná hala, malá poslucháreň, veľká poslucháreň, študovňa vedľa malej posluchárne, 1. až 3. poschodie – chodba medzi ústavami)
 • budova Starých teoretických ústavov (knižnica a poslucháreň Ústavu sociálneho lekárstva, oddychový areál pred Bratislavským spolkom medikov)
 • celá budova Ústavu cudzích jazykov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • dekanát a priľahlé chodby

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • vestibul fakulty
 • zasadačka dekana
 • Aula Prof. Stráňaia
 • študovňa Akademickej knižnice FTVŠ UK a priľahlé priestory 

Prírodovedecká fakulta

 • CH1 - voľne prístupné počítače (oproti študijnému oddeleniu)
 • chemická knižnica
 • B1 - 0. poschodie
 • prezentačné centrum AMOS vonku pred vrátnicou CH1

Rektorát

 • vstupná hala starej budovy

VI Družba

 • prízemie bloku D1 a D2 vo vstupnej hale

VM Mlyny

 • vestibul výškových blokov
 • chodník pred výškovým blokom a trávnik pod VB a pod parkoviskom
 • VBB nezakáblovaná časť - karloveská strana má SSID eduroam_mlyny
 • jedáleň Venza

Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

Pedagogická fakulta

Šoltésova 4

 • pokrýva celú budovu a vonkajší dvor

Moskovská 3

 • pokrýva celú budovu

Račianska 59

 • pokrýva celú budovu

Poznámky: 

 • ďalšie miesta budú postupne pridané,
 • kvalita pripojenia klesá s narastajúcou vzdialenosťou od prístupového bodu,
 • v prípade, že v mieste dosahu je problém pripojiť sa, alebo počas existujúceho pripojenia spojenie vypadáva, odporúčame presunúť sa do miesta s lepšou kvalitou pripojenia.