Nastavenie Eduraomu pre Debian Linux old

1. Rýchle nastavenie pre netrpezlivých:

Do súboru wpa_supplicant.conf pridajte nasledovne riadky:


network={

 key_mgmt=WPA-EAP IEEE8021X NONE

 proto=RSN

 group=CCMP

 password="heslo"

 scan_ssid=1

 identity="username"

 mode=0

 ssid="eduroam"

 pairwise=CCMP

}


Pochopiteľne "username" a "heslo" nahraďte svojimi údajmi.

Nastavte si regulačnú oblasť. Do súboru /etc/modprobe.conf (resp. do vhodného súboru v

/etc/modprobe.d/) pridajte nasledujúci riadok:

options cfg80211 ieee80211_regdom=EU

2. Podrobné nastavenia:

Pre pripojenie k univerzitnej WiFi sieti treba splniť nasledovné podmienky:

  1. fungujúca WiFi karta s nastavenym regiónom EU
  2. nainštalovaný a nastavený wpa-supplikant
  3. nastavený DHCP klient

Postup pre OS Debian GNU/Linux 4.0

(pre ostatné distribúcie je nastavenie podobné, líši sa v detailoch nastavenia sieťových rozhraní)

Ako prvé je potrebné nastaviť región (regulatory domain) na EU. Nastavenie regiónu určuje, aké pravidlá miestny regulátor používa pri správe rádiových frekvencií. Dôležíté sú rozsahy frekvencií na voľné použitie a povolené vyžarovacie výkony. V EU regióne je povolených 13 WiFi kanálov, v US iba 11. Nevhodným nastavením tak môžu byť niektoré AP neprístupné.Výber regiónu sa nastavuje ako parameter modulu (drivera). Vytvorte súbor /etc/modprobe.d/wifi s nasledovným obsahom:

options cfg80211 ieee80211_regdom=EU

Aby sa parameter uplatnil, je potrebne odstrániť a znovu zaviesť modul do jadra. Pokiaľ neviete ako, najpohodlnejšie je reštartovať počítač.

Pre pohodlnú prácu s wifi sieťami je vhodné nainštalovať balíčky wireless-tools, wpasupplicant a wpagui a spraviť určité prípravy. Po nainštalovaní wireless-tools zistíme názov WiFi rozhrania príkazom iwconfig

testnod5:~# iwconfig

lo no wireless extensions.

eth0 no wireless extensions.

eth1 radio off ESSID:off/any

 Mode:Managed Channel:0 Access Point: Not-Associated

 Bit Rate:0 kb/s Tx-Power=off Sensitivity=8/0

 Retry limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off

 Encryption key:off

 Power Management:off

 Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0

 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0

 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0

Názov rozhrania, ktoré treba nastaviť, je eth1.

Podla dokumentácie v /usr/share/doc/wpasupplicant/README.modes.gz (pohodlne sa číta programom zless) upravte obsah súboru /etc/network/interfaces; riadok (riadky) týkajúce sa rozhrania eth1 nahraďte nasledujúcimi riadkami:

# WiFi interface

allow-hotplug eth1

iface eth1 inet manual

 wpa-driver wext

 wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

iface default inet dhcp

Pochopiteľne názov eth1 nahraďte skutočným názvom wifi rozhrania. Ovládač karty (wpa-driver) vyberte podľa potreby, pre väčšinu kariet je najvhodnejší wext (wireless extension). Rozhranie default slúži na nastavenie prideľovania IP adresy po prihlásení sa do wifi siete. Nastavenie DHCP vyhovuje väčšine sietí vrátane univerzitnej.Obsah súboru /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf by mal začínať nasledujúcimi (alebo podobnými) riadkami. Ak súbor neexistuje, je treba ho vytvoriť. V súbore budú uložené citlivé údaje (heslá), tak by mal byť prístupný iba vybraným užívateľom.

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

ctrl_interface_group=wifi

update_config=1

network={

 key_mgmt=WPA-EAP IEEE8021X NONE

 proto=RSN

 group=CCMP

 password="heslo"

 scan_ssid=1

 identity="username"

 mode=0

 ssid="eduroam"

 pairwise=CCMP

}

Prvé tri riadky sú globálne nastavenia, druhý riadok umožňuje členom skupiny wifi pristupovať k nastaveniam WiFi. Výber skupiny nie je obmedzený, záleží na uvážení, môže to byť napr. skupina users. Pochopiteľne treba pridať vhodných užívateľov do vybranej skupiny. Tretí riadok je nepovinný a umožňuje pridávať, meniť a odoberať nastavenia pre jednotlivé siete z grafického rozhrania.

Tým je nastavovanie dokončené. Po reštarte (a zapnutí wifi karty) systém automaticky detekuje prítomnosť siete "eduroam", prihlási sa do nej a získa IP adresu.

Odkazy: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/ - stránka wpa_supplicant aj s ukážkovými konfiguračnými súbormi.