Vedecko-výskumná činnosť

Prostredníctvom grantových a inštitucionálnych projektov sa BZUK podieľa na riešení úloh základného výskumu v oblasti pokusnej kultivácie ohrozených a miznúcich druhov rastlín, monitoringu rastliných spoločenstiev karbonátových pohorí Slovenska. V rámci grantových projektov sa riešia projekty "Nové endemické druhy rodu Sorbus L. v slovenskej časti Západných Karpát", "Rastlinné spoločenstvá Slovenska V. Horská a vysokohorská vegetácia" , "Analýza stavu zložiek biologickej diverzity v Národnom parku Muránska planina", "Rastlinné spoločenstvá Slovenska. IV. Vegetácia lúk, pasienkov, slanísk a xerotermných stanovíšť".