Prírodovedecká fakulta UK

Kódy pracovísk Prírodovedeckej fakulty UK

Prírodovedecká fakulta UK UKOPR*
Ústredná knižnica PriFUK UKOPRKN
Dekanát UKOPRDK
Katedra didaktiky prírodných vied UKOPRDP
Celofakultné výpočtové stredisko UKOPRVS
CLEOM UKOPRCL
Katedra jazykov UKOPRJA
   
Biologická sekcia  
Katedra antropológie UKOPRBAN
Katedra botaniky UKOPRBBO
Katedra ekológie UKOPRBEK
Katedra fyziológie rastlín UKOPRBFR
Katedra genetiky UKOPRBGE
Katedra mikrobiológie a virológie UKOPRBMV
Katedra molekulárnej biológie UKOPRBMB
Katedra zoológie UKOPRBZO
Katedra živočíšnej a fyziologickej etológie UKOPRBZF
Ústav bunkovej biológie UKOPRBUB
   
Environmentálna sekcia  
Katedra environmentálnej ekológie (predtým Katedra ekosozológie a fyziotaktiky) UKOPREEF
Katedra geochémie UKOPREGE
Katedra krajinnej ekológie UKOPREKE
Katedra pedológie UKOPREPE
   
Geologická sekcia  
Geologický ústav UKOPRGUS
Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky UKOPRGGF
Katedra geológie a paleontológie UKOPRGGP
Katedra hydrogeológie UKOPRGHY
Katedra inžinierskej geológie UKOPRGIG
Katedra ložiskovkej geológie UKOPRGLG
Katedra mineralógie a petrológie UKOPRGMP
   
Geografická sekcia  
Katedra fyzickej geografie UKOPRZFG
Katedra humánnej geografie a demografie UKOPRZHG
Katedra kartografie, GIS a diaľkového prieskumu zeme UKOPRZKG
Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov UKOPRZRG
   
Chemická sekcia  
Chemický ústav UKOPRCUS
Katedra analytickej chémie UKOPRCAL
Katedra anorganickej chémie UKOPRCAG
Katedra biochémie UKOPRCBI
Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie UKOPRCFZ
Katedra jadrovej chémie UKOPRCJD
Katedra organickej chémie UKOPRCOR
Laboratórium pokročilých materiálov UKOPRCAM