Pedagogická fakulta UK

Kódy pracovísk Pedagogickej fakulty UK

Pedagogická fakulta UK UKOPD*
Akademická knižnica UKOPDKN
Študovňa odbornej literatúry UKOPD-ST-OL
Bibliografická študovňa a časopisy UKOPD-ST-BIBL
Jazyková študovňa UKOPD-ST-SOL
Mediatéka UKOPD-ST-MD
Dekanát UKOPDDEK
Katedra anglického jazyka a literatúry UKOPDAJ
Katedra biológie a patobiológie UKOPDBIO
Katedra histórie UKOPDDEJ
Katedra etickej a občianskej výchovy UKOPDEOV
Katedra hudobnej výchovy UKOPDHV
Katedra liečebnej pedagogiky UKOPDLBP
Katedra logopédie UKOPDLOG
Katedra matematiky a informatiky UKOPDMAT
Katedra nemeckého jazyka a literatúry UKOPDNJL
Katedra pedagogiky UKOPDPED
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky UKOPDPEP
Katedra psychológie a patopsychológie UKOPDPS
Katedra románskych jazykov a literatúr UKOPDRJL
Katedra slovenského jazyka a literatúry UKOPDSJL
Katedra sociálnej práce UKOPDSOC
Katedra sociálnej pedagogiky UKOPDSPD
Katedra špeciálnej pedagogiky UKOPDSPP
Kabinet športovej edukológie UKOPDTV
Katedra výtvarnej výchovy UKOPDVV
Ústav humanitných štúdií UKOPDUHS
Centrum informačných technológií UKOPDCIT