Lekárska fakulta UK

Kódy pracovísk Lekárskej fakulty UK

Lekárska fakulta UK UKOLF*
Knižnica UKOLFKN
   
Ústavy  
Anatomický ústav UKOLFAU
Farmakobiochemické laboratórium III. internej kliniky UKOLFFAL5
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie UKOLFFAU
Fyziologický ústav UKOLFFYU
Imunologický ústav UKOLFIU
Mikrobiologický ústav UKOLFMIU
Parazitologický ústav UKOLFPU
Ústav cudzích jazykov UKOLFUCJ
Ústav epidemiológie UKOLFUE
Ústav histológie a embryológie UKOLFUHE
Ústav hygieny UKOLFUH
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky UKOLFULB
Ústav lekárskej etiky a bioetiky UKOLFULE
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny UKOLFULFB
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie UKOLFULCH
Ústav molekulárnej biomedicíny UKOLFUMB
Ústav ošetrovateľstva UKOLFUO
Ústav patologickej anatómie UKOLFUPA
Ústav patologickej fyziológie UKOLFUPF
Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania UKOLFUSV
Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky UKOLFUSOL
Ústav súdneho lekárstva UKOLFUSUL
Ústav telesnej výchovy a športu UKOLFUTVS
   
Kliniky  
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UKOLFARK
II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UKOLFKAIM
Dermatovenerologická klinika UKOLFDK
Detská dermatovenerologická klinika UKOLFDDK
Klinika detskej hematológie a onkológie UKOLFDON
Ortopedická klinika UKOLFDORT
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UKOLFDKA
Detská otorinolaryngologická klinika UKOLFDOK
Detská klinika UKOLF1DK
II. detská klinika UKOLF2DK
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika UKOLF1GK
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika UKOLF2GK
III. gynekologicko-pôrodnícka klinika UKOLF3GK
I. chirurgická klinika UKOLF1CHK
II. chirurgická klinika UKOLF2CHK
III. chirurgická klinika UKOLF3CHK
IV. chirurgická klinika UKOLF4CHK
I. interná klinika UKOLF1IK
II. interná klinika UKOLF2IK
III. interná klinika UKOLF3IK
IV. interná klinika UKOLF4IK
V. interná klinika UKOLF5IK
Kardiochirurgická klinika UKOLFKCH
Kardiologická klinika UKOLFKK
Klinika angiológie UKOLFKAN
Klinika detskej chirurgie UKOLFKDCH
Klinika detskej kardiológie UKOLFKDK
Klinika detskej neurológie UKOLFKDN
Klinika detskej oftalmológie UKOLFKDO
Klinika detskej psychiatrie UKOLFKDP
I. klinika geriatrie UKOLFKG
II. klinika geriatrie UKOLFKGM
Klinika gerontopsychiatrie UKOLFKGP
Klinika hematológie a transfuziológie UKOLFKHT
Klinika infektológie a geografickej medicíny UKOLFKIGM
Klinika laboratórnych vyšetrovacích metód UKOLFKLVM
Klinika nefrológie a transplantácií obličiek UKOLFNEF
Klinika nukleárnej medicíny UKOLFKNM
Klinika oftalmológie UKOLFKO
Klinika onkohematológie UKOLFOHE
Klinika onkologickej chirurgie UKOLFKOCH
Klinika pediatrickej urológie UKOLFDURK
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UKOLFKPCH
Klinika pneumológie a ftizeológie UKOLFKP
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UKOLFKPO
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie UKOLFKPLT
Klinika telovýchovného lekárstva UKOLFKTL
Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny UKOLFKUM
Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie UKOLFKTCH
Neonatologická klinika intenzívnej medicíny UKOLFNEO
Neurochirurgická klinika UKOLFNK
I. neurologická klinika UKOLF1NK
II. neurologická klinika UKOLF2NK
I. onkologická klinika UKOLFONU
II. onkologická klinika UKOLF2ONK
Klinika ortodoncie, regeneratívnej a forenznej stomatológie UKOLFKOR
I. ortopedicko-traumatologická klinika UKOLF1ORTK
II. ortopedicko-traumatologická klinika UKOLF2ORTK
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UKOLF1OK
II. otorinolaryngologická klinika UKOLF2OK
Psychiatrická klinika UKOLFPK
Rádiologická klinika UKOLF1RK
II. rádiologická klinika UKOLF2RK
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UKOLFSK
Urologická klinika UKOLFURK
   
Ambulancie primárneho kontaktu UKOLFAPK
Bratislavské lekárske listy UKOLFBLL