Jesseniova lekárska fakulta UK

Kódy pracovísk Jesseniovej lekárskej fakulty UK

Jesseniova lekárska fakulta UK UKOLJ*
Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko UKOLJUK
Dekanát UKOLJ100
Martinské centrum pre biomedicínu UKOLJ110
CEVED - Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja UKOLJ500
Ústav informačných technológií UKOLJ670
Inštitút medicínskeho vzdelávania v anglickom jazyku UKOLJ672
Simulačné výučbové pracovisko UKOLJ674
Ústav anatómie UKOLJ180
Ústav cudzích jazykov UKOLJ263
Ústav farmakológie UKOLJ262
Ústav fyziológie UKOLJ160
Ústav histológie a embryológie UKOLJ112
Ústav klinickej biochémie UKOLJ113
Ústav lekárskej biofyziky UKOLJ140
Ústav lekárskej biochémie UKOLJ111
Ústav lekárskej biológie UKOLJ120
Ústav mikrobiológie a imunológie UKOLJ132
Ústav molekulovej biológie UKOLJ121
Ústav pôrodnej asistencie UKOLJ239
Ústav ošetrovateľstva UKOLJ240
Ústav patologickej anatómie UKOLJ251
Ústav patologickej fyziológie UKOLJ261
Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíztíz UKOLJ252
Ústav telesnej výchovy UKOLJ161
Ústav verejného zdravotníctva UKOLJ162
Dermatovenerologická klinika UKOLJ401
Gynekologicko-pôrodnícka klinika UKOLJ150
Chirurgická klinika a transplantačné centrum UKOLJ300
I. interná klinika UKOLJ220
Interná klinika - gastroenterologická UKOLJ230
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny UKOLJ307
Klinika detí a dorastu UKOLJ270
Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny UKOLJ274
Klinika detskej chirurgie UKOLJ271
Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb UKOLJ273
Klinika hematológie a transfuziológie UKOLJ308
Klinika hrudníkovej chirurgie UKOLJ310
Klinika infektológie a cestovnej medicíny UKOLJ301
Klinika nukleárnej medicíny UKOLJ400
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UKOLJ306
Klinika pneumológie a ftizeológie UKOLJ229
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie UKOLJ231
Klinika telovýchovného lekárstva UKOLJ233
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UKOLJ305
Neonatologická klinika UKOLJ272
Neurochirurgická klinika UKOLJ309
Neurologická klinika UKOLJ243
Očná klinika UKOLJ302
Ortopedicko-traumatologická klinika UKOLJ303
Psychiatrická klinika UKOLJ241
Rádiodiagnostická klinika UKOLJ304
Urologická klinika UKOLJ151