Filozofická fakulta UK

Kódy pracovísk Filozofickej fakulty UK

Filozofická fakulta UK UKOFI*
Ústredná knižnica FiFUK UKOFIUK
Ústredná knižnica - učebnicová študovňa UKOFIUS
Ústredná knižnica - čitáreň časopisov UKOFICC
Ústredná knižnica - časopisecká výmena UKOFIVY
Ústredná knižnica - depozitný sklad Staré grunty UKOFISG
Dekanát UKOFIDK
Katedra anglistiky a amerikanistiky UKOFIAA
Katedra archeológie a kultúrnej antropológie UKOFIPV
Katedra archívnictva a muzeológie UKOFIAV
Katedra dejín výtvarného umenia UKOFIVU
Katedra estetiky UKOFIES
Katedra filozofie a dejín filozofie UKOFIDF
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky UKOFIGN
Katedra jazykov UKOFICJ
Katedra východoázijských štúdií - japonológia UKOFIJP
Katedra východoázijských štúdií - sinológia UKOFICN
Katedra východoázijských štúdií - koreanistika UKOFIKO
Katedra klasickej a semitskej filológie UKOFIKF
Katedra klasickej a semitskej filológie - semitská filológia UKOFIAB
Katedra klasickej a semitskej filológie - klasická filológia UKOFILT
Katedra knižničnej a informačnej vedy UKOFIKN
Katedra logiky a metodológie vied UKOFILG
Katedra maďarského jazyka a literatúry UKOFIMJ
Katedra marketingovej komunikácie UKOFIPG
Katedra muzikológie UKOFIHV
Katedra pedagogiky UKOFIPA
Katedra politológie UKOFIPL
Katedra porovnávacej religionistiky UKOFIRL
Katedra psychológie UKOFIPS
Katedra romanistiky UKOFIRO
Katedra romanistiky - francúzsky jazyk UKOFIFR
Katedra romanistiky - portugalský jazyk UKOFIPR
Katedra romanistiky - rumunský jazyk UKOFIRM
Katedra romanistiky - španielsky jazyk UKOFISP
Katedra romanistiky - taliansky jazyk UKOFITL
Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií UKOFIRJ
Katedra slovanských filológií UKOFISF
Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie UKOFISJ
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy UKOFISL
Katedra slovenských dejín UKOFIDA
Katedra sociológie UKOFISC
Katedra všeobecných dejín UKOFIHS
Katedra východoázijských štúdií UKOFIJP
Katedra žurnalistiky UKOFIZU
Centrum pedagogickej podpory UKOFICP
Studia Academica Slovaca UKOFISA
STIMUL UKOFIST
Odborné centrum translatológie UKOFICTR
Odborné centrum rodových štúdií UKOFICRS
Odborné centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá UKOFICTM
Stredisko telovýchovných voľnočasových aktivít UKOFITV