Farmaceutická fakulta UK

Kódy pracovísk Farmaceutickej fakulty UK

Farmaceutická fakulta UK UKOFA*
Ústredná knižnica FaFUK UKOFAUK
Študovňa Ústrednej knižnice FaFUK UKOFAST
Dekanát UKOFADEK
Centrálne laboratórium nukleárnej magnetickej rezonancie UKOFANMR
Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie UKOFAA
Katedra chemickej teórie liečiv UKOFACH
Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv UKOFABM
Katedra farmaceutickej chémie UKOFAFCH
Katedra farmakológie a toxikológie UKOFAFT
Katedra farmakognózie a botaniky UKOFAFG
Katedra farmakognózie a botaniky - odd. botaniky UKOFAFB
Katedra fyzikálnej chémie liečiv UKOFAFYZ
Katedra galenickej farmácie UKOFAG
Katedra organizácie a riadenia farmácie UKOFAPR
Katedra jazykov UKOFAJ
Katedra telesnej výchovy a športu UKOFATV
Toxikologické a antidopingové centrum UKOFATAC
Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty UK UKOFAUL
Záhrada liečivých rastlín UKOFAHO